Når privatinvestorer investerer tidligt. En case-historie fra fintech-miljøet

Når privatinvestorer investerer tidligt. En case-historie fra fintech-miljøet

Der er lang vej fra første investor­møde til, at pen­gene lan­der på kon­toen. Fra tanke til han­dling. Særligt hvis virk­somhe­den er på et ungt og risik­a­belt stadie. Så hvilke overve­jelser får en pri­vat­in­vestor til at tage springet? Det har 3 medlem­mer kort forsøgt at besvare med friske erfaringer fra en nylig invester­ing i et fintech-startup på udviklingsstadiet: Swi­ipe Payments.

 

Der­for satser vi”

Flere af inve­stor­erne har solid bag­grund i finans­branchen, så de forstår grundlæggende markeds­be­hovet og hvad der kræves. Heru­dover er der gjort kri­tiske overve­jelser om alt fra idé til team og konkurrenter.

Søren Søgaard: Det er et rigtigt godt team, og jeg tror, at Swi­ipe kom­mer med det rette pro­dukt på det rette tid­spunkt. Jeg under­søgte konkur­renterne og læste op på mulighed­erne omkring PSD2 (red. Pay­ment Ser­vices Direc­tive II) og kon­klud­erede, at der var et poten­tiale. PSD2 giver nogle meget spæn­dende muligheder. Jeg ser frem til, at vi kom­mer i gang.

Jan Svane Math­iesen: Virk­somhe­den oper­erer inden for en yderst inter­es­sant branche i kon­stant bevægelse. Pro­duk­tet virker bruger­ven­ligt, sikkert og nemt at arbe­jde med — fak­torer som både pri­vate og erhvervskun­der vil efter­spørge og få ben­e­fit af. Via en række møder med sel­sk­a­bets ledelse, deres præsen­ta­tion af markedet og de muligheder, som de ser med deres pro­dukt — er jeg pos­i­tivt ind­stil­let til pro­jek­tets lev­edygtighed og udvikling. På møderne med ledelsen er der blevet spurgt meget detal­jeret ind til for­ret­ningsmodel, finan­sier­ing og en række rel­e­vante para­me­tre. Alle spørgsmål er blevet besvaret til­fredsstil­lende fra sel­sk­a­bets side.

Tor­ben Garde Due: Vi har at gøre med en spæn­dende nys­tartet fin­tech virk­somhed. Jeg har længe fulgt udviklin­gen inden for forskel­lige fintech-temaer og der er ingen tvivl om, at betal­ingsløs­ninger på tværs af plat­forme er et hot område i øje­b­likket. Det bety­der også en vis trængsel af star­tups, der bl.a. gerne vil ’lukrere’ på det nye PSD2-direktiv. Investerin­gen er ganske risik­a­bel: Dels kan der være nye lig­nende virk­somheder i Europa under opse­jling, som vi ikke kender til. Dels har Swi­ipe ikke proof-of busi­ness endnu, men de er dog i gang med at opbygge en god pipeline af inter­esserede kun­der. Endelig kan man diskutere val­u­a­tion på en sådan virk­somhed. Som sæd­van­lig, fristes man til at sige, at det må vur­deres ud fra mave­fornem­melse og høkermetoder.

Den primære dri­ver for min invester­ing i Swi­ipe har dog været det team, som står bag. Herun­der deres tidligere erfaringer og track record. Selvom Swi­ipe givetvis er oppe imod både store og små spillere, er det eksekverin­gen af deres for­ret­ningsmodel, der efter min mening er nøglen til suc­ces. Denne evne tror jeg på, at teamet har.

Vigtig­ste erfaringer fra investeringsprocessen


Søren Søgaard:
Det er vigtigt med en god pro­jek­t­styring, når investor­grup­pen er rel­a­tiv stor. Lotte Marschall (red. bestyrelses­for­mand i Swi­ipe / Key­stones medlem) har gjort det rigtig godt.

Jan Svane Math­iesen: Det betaler sig at være kri­tisk over­for nye tiltag og ideer. Mang­foldighe­den af en række forskel­lige inve­storer, erfar­ing, spørgsmål og viden bidrager til en kon­struk­tiv og infor­ma­tiv pro­ces, som let­ter beslut­nin­gen om at investere eller ej.

Tor­ben Garde Due: I invester­ing­sprocessen har flere spørgsmål trængt sig på. Er det en fordel for inve­stor­erne, at det er sel­sk­a­bet selv, der styrer processen? Risik­erer vi, at der kom­mer for mange (forskel­lige) typer inve­storer ind med forskel­lig invester­ingsrisiko og tid­sho­risont? For at imødekomme disse udfor­dringer kræver det en stærk lead investor eller lead-gruppe. En sådan har vi ikke haft og det er der­for til en vis grad selv­forskyldt, hvis vi som enkeltin­di­vider står svagere, når vi skal forhan­dle Term Sheet end hvis vi havde talt med én stemme. Til gengæld er selve invester­ing­sprocessen håndteret pro­fes­sionelt og hur­tigt af den tiltræ­dende bestyrelses­for­mand. Vi har som gruppe haft lej­lighed til at komme med kom­mentarer og ændringer, som løbende er blevet imple­menteret i invester­ingsaf­talen. Så hur­tigt var det ikke gået, hvis vi selv havde skul­let styre processen.

Læs også

Virk­somheds­byg­gere indleder fintech-eventyr
Eksem­pel på en case-beskrivelse: Swi­ipe Pay­ments
En virk­somheds­byg­gers råd: Fordele ved ”founder-friendly”

 

Overve­jer du også at blive medlem har Key­stones?
Læs mere her