Bræn­der du for startups?

 

I Key­stones byg­ger vi virk­somheder. Vi er 270 virk­somheds­byg­gere: erhvervsledere, busi­ness angels, serie-iværksættere og kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværk­sæt­teri. Hver uge præsen­teres vi for en ny case, som behøver vores tid, kap­i­tal og kom­pe­tencer. Vil du også gøre en forskel?

[powr-countdown-timer id=82c321b1_1525631242]

STARTKURSUS 1. NOV
Læs mere og tilmeld her


Bliv leder eller investor i et startup
og for­løs
jeres fælles poten­tiale

Med­s­tifter / partner
Investor
Bestyrelsesmedlem
Advi­sory board
CEO, CMOCFO
Sal­gs­di­rek­tør
For­ret­ning­sud­vikler
Mm.
Du kan ugentligt møde ligesind­ede samt star­tups, som typisk har et færdigt pro­dukt og de første kun­der. Nu er det op til dig, at for­løse deres poten­tiale. Virk­somhed­erne søger dygtige og risikovil­lige ressourcer til ledelses­teamet, som kan levere spar­ring, netværk, en por­tion arbe­jde samt evt. en min­dre invester­ing. Per­son­lig kemi, fælles mål og for­vent­ninger skal også passe per­fekt sam­men, hvilket alt i alt bety­der, at dette er en svær søge­pro­ces. Når det lykkes, skaber det til gengæld stor gen­sidig værdi.
Ugens case oversigt


Sådan arbe­jder vi

Til­før per­son­lig og faglig udfor­dring til både hverdag og karriere


1. Mod­tag ugens case

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer udval­gte cases via mail

2. Book dig ind, når det passer

Mød ugens case online eller hos Key­stones. Netværke med ligesind­ede ugentligt.

3. Arbejd med casen sam­men med os

Ugens case pitcher i 10 min­ut­ter efter­fulgt af work­shop og sparring

4. Match­mak­ing

Fanger casen yderligere inter­esse? Få hjælp med opføl­gn­ingsmøder, forhan­dling­sprocesser, syn­dik­er­ing mv.
Mere end 150 cases siden beg­y­n­delsen

Kom i ind­greb med lovende danske star­tups fysisk eller online (live eller replay) fra hvor som helst i ver­den — via mobil, lap­top eller tablet.

Se case-eksempler her

Key­stones netvær­ket er et godt udgangspunkt for kon­takt med virk­somheder. Læs case-historie: Når virk­somheds­byg­gerne går i aktion

Webpitch vacation

Klar til at bygge virk­somheder sam­men med os?

Bliv medlem og dyrk iværk­sæt­teri som fritidss­port eller pro­fes­sion. Både fysisk og online. Året rundt.

 • 12 måned­ers medlemskab

 • dkk4200,-

  plus moms

 • Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.

  Ny medlems­bog: “Angel Business”

 • Mød virk­somhederne både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede flere gange om måneden.

  +20 møder

 • Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.

  +40 cases

 • Få kurser, tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.

  6 tool­box

 • Få det fulde overb­lik over cases i vores online case over­sigt. Nye cases på ugebasis.

  Case-oversigt

 • Find andre medlem­mer via netvær­kets pri­vate LinkedIn-gruppe, som du vil få adgang til.

  Medlem­sind­b­lik

 • Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

  Deal mak­ing

 • Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling­sprocesser og værdisætning.

  Dit helt eget sekretariat

Start medlem­skab her

Inkl. 3 måneder fortrydelsesret

Jeg vil gerne høre mere

Kon­takt mig

Startup_pitching

En ny erhvervs­bevægelse

I 2018 lyder start­skud­det til en ny erhvervs­bevægelse. Vi kalder os “virk­somheds­byg­gere”. Vi bræn­der for vækst og iværk­sæt­teri og har mobilis­eret os for at skubbe nye danske virk­somheder i gang. Vi kom­mer fra både ind– og udland og har erfar­ing inden for en bred vifte af fagom­råder. Vi er ledere, som er vil­lige til at kaste os aktivt ind i en startup som f.eks. CEO, sal­gs­di­rek­tør eller for­ret­ning­sud­vikler på risikovil­lige vilkår. Medal­jen kan være mede­jer­skab, war­rents, suc­ces fees og ikke mindst glæ­den ved at realis­ere en iværksætterdrøm.
Se mødekalen­der

Det han­dler om teams og mede­jer­skab. Vi investerer vores tid, kom­pe­tencer og kap­i­tal fra 50.000 kr. og op efter

Stærke kom­pe­tencer i bestyrelse og ledelse er den mest afgørende fak­tor for suc­ces for star­tups — og sam­tidig den største man­gel­vare. Key­stones består af risikovil­lige ild­sjæle, som er klar til at investere nyt brænd­stof i nye virk­somheder mod opt­jen­ing af mede­jer­skab. Ind­sat­sen er typisk en kom­bi­na­tion af tid, netværk, kom­pe­tencer og kap­i­tal. Aftalerne vari­erer fra case til case.
Sådan gør vi
rsz_pitstop-1024x576
Deal flow

Fast træn­ing for både nye og ruti­nerede case-knusere

Lige­som i den lokale sport­sklub tager vi med ugentlige mellem­rum fat i en ny spæn­dende udfor­dring. Vi kalder det “ugens case”. Som medlem trænes man i at analy­sere en case hur­tigt og levere kval­i­fi­ceret spar­ring inden for alt fra strategi til for­ret­ning­sud­vikling. Hvis man vil mere end det, er der altid en post ledig som f.eks. investor, bestyrelsesmedlem, kom­mer­ciel direk­tør, part­ner mv.
Mød os her

Kom­plet caseover­sigt

Gå aldrig glip af en Key­stones case. Som medlem har du altid adgang til +150 kval­i­fi­cerede virk­somheder på tværs af region, busi­ness pro­fil og sektor.
Se case eksem­pler
Caseoversigt
Toolbox

Tool­box: Virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse

Par­al­lelt med case-strømmen gen­nemgår medlem­merne også et teo­retisk for­løb under navnet “Tool­box”. Med jævne mellem­rum dykker vi ned i virk­somheds­byg­gerens værk­tøjskasse og får under­vis­ning i tips og tricks om alt fra vær­dian­sæt­telse af start-ups til exits, crowd­fund­ing, hvor­dan man kom­mer bedst ind i et startup, arbe­jdet som lead-investor og meget mere.
Se mødekalen­der

Hvem kan blive medlem?

Du har kom­mer­ciel erfaring

Du vil investere tid og kom­mer­ciel erfar­ing i startups

Du er risikovillig

Du er vil­lig til at gå med på sweat-equity-vilkår og opt­jene medejerskab

Du har iværksættergnist

Du vil være med til at bygge noget op fra bunden

Du har investeringssans

Du vil investere tid og evt. min­dre beløb i virk­somheder, du tror på

Hvor­for blive medlem?

Erhvervs­livet rum­mer en enorm pulje af høj­tud­dannede erhvervs­folk, der er meget inter­esserede i at delt­age i iværksætteri-verdenen. Men de har endnu ikke fået taget det endelige spring. Nogle af dem arbe­jder som men­torer, råd­gi­vere eller råd­givende bestyrelsesmedlem­mer — men mange af dem ønsker at gøre mere og er motiveret af medejerskab.

Erfar­ent sekretariat

Folkene bag Key­stones har arbe­jdet som pro­fes­sionelt sekre­tariat for de danske busi­ness angel netværk gen­nem mere end 10 år. Vi har taget vores bed­ste erfaringer og skabt Key­stones netværket.Mødested for små og store vækstskabere

Vi screener mere end 300 star­tups og matcher de bed­ste med erfarne ledere og små-investorer ved mindst 20 årlige møder.


Reservér plads til næste pitch

Mød os i Forskerparken

DTU Sci­ence Park
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby

Jeg overve­jer medlem­skab og vil gerne høre mere

Kon­takt mig