KEYSTONES HØKER KALKULE

Hvad er mit startup værd?

Bemærk! Høker-kalkulen er etableret af Key­stones på bag­grund af en række konkrete busi­ness angel og ven­ture kap­i­tal investeringer i danske start-ups i 2012–2017. Kalkulen skal ikke anven­des som en fac­itliste, men blot som én ud af flere ”valuation-indikatorer” — og dermed som et dialogværk­tøj for virk­somhed­se­jere og inve­storer. Val­u­a­tion skal reg­uleres for virk­somhe­dens finan­sielle sta­tus (gæld, indeståen­der mv.).

Down­load som skema her

I altDKK

Bemærk! Udreg­nin­gen af værdi-indikationen er “pre-money” — dvs. vær­dien af virk­somhe­den, før der evt. er fore­taget en invester­ing i virksomheden.