Per­son­dat­apoli­tik

Dataans­varlig

Key­stones ApS er ans­varlig for behan­dling af de per­son­o­plysninger, som vi har mod­taget om dig. Du finder vores kon­tak­to­plysninger nedenfor:

Key­stones ApS
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyn­gby.
CVR: 26107865
Tlf. 8870 8700
Mail: info@keystones.dk

1. Indled­ning

Denne poli­tik om ind­sam­ling og behan­dling af per­son­o­plysninger (herefter ”Poli­tikken”) beskriver, hvor­dan Key­stones ApS (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”), som dataans­varlig ind­sam­ler og behan­dler per­son­o­plysninger om dig som kon­tak­t­per­son, kunde eller medar­be­jder hos en af vores kun­der, når du besøger Keystones.dk, bruger Keystones.dk, anmoder om at mod­tage nyt fra Key­stones eller kom­mu­nikerer med vores medarbejdere.

2. Vi gør brug af føl­gende kontakt-oplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Tele­fon­num­mer
 • E-mail
 • Virk­somhedsin­for­ma­tion (navn, CVR, kon­tak­t­in­for­ma­tion, adresse)

3. Brug af øvrige personoplysninger

Hvis du selv har givet os yderligere oplysninger, kan der også være registreret:

 • Branchein­ter­esser
 • Invester­ingsin­ter­esser
 • Kom­pe­tencer
 • Link til LinkedIn-profil

4. Dine oplysninger ind­sam­les via føl­gende kilder

 • Reg­istrering efter direkte sam­tykke med en Keystones-medarbejder
 • Reg­istrering via direkte link til Key­stones’ database
 • Reg­istrering via popup på keystones.dk
 • Reg­istrering via online kon­tak­t­for­mu­lar eller medlemsblanket

5. Vi bruger dine oplysninger til føl­gende formål

 • Formidling af nyheder om Key­stones og aktiviteter i Key­stones netværket
 • Kon­takt mellem Key­stones ApS og iværk­sæt­tere, medlem­mer, virk­somheder og øvrige rel­e­vante inter­essen­ter i det danske startup-miljø
 • Ind­sam­ling, reg­istrering, opbe­var­ing, gen­find­ing, sam­men­still­ing, samkøring og slet­ning af per­son­data og virksomhedsdata
 • Evt. videre­formidling af oplysninger til rel­e­vante samarbejdspartnere

Oplysninger afgivet til ’Keystones.dk’ bruges på en sådan måde, der er nød­vendig for opfyldelse af Key­stones’ erhvervs­mæs­sige for­mål. Videre­givelse af oplysninger sker således i det omfang, at det stem­mer overens med Key­stones’ funk­tion som kapital-, kom­pe­tence– og netværks­formi­dler, samt hvad der må kunne for­ventes af en sådan formidler.

6. Opbe­var­ing af data og brug af databehandlere

Vi anven­der eksterne virk­somheder som leverandører for at levere vores tjen­ester bedst muligt.
Disse eksterne leverandører kaldes data­behan­dlere og behan­dler i visse til­fælde dine
per­son­o­plysninger i forbindelse med deres lev­er­ing af ydelser til os. Vores data­behan­dlere
behan­dler kun dine per­son­o­plysninger efter vores instruks og i overensstem­melse med
lov­givnin­gens krav til databehandlere.

Direk­tøren og de ansatte i Key­stones ApS har adgang til de oplysninger, der reg­istr­eres om dig.

Når der ind­sam­les per­son­o­plysninger via vores web­site, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykke­lige sam­tykke, således at du er informeret om, præ­cis hvilke oplysninger, der ind­sam­les og hvorfor.

7. Hvor længe opbe­varer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine per­son­o­plysninger, når de ikke læn­gere er rel­e­vante for de for­mål, vi har ind­sam­let dem til. Data opbe­vares så længe du ønsker at bevare kon­tak­ten og mod­tage nyt fra Key­stones, hvorefter oplysningerne slettes eller anonymiseres.

8. Hvilke ret­tigheder har du som registreret?

Som reg­is­trant hos Key­stones ApS har man altid ret til at gøre ind­sigelse mod reg­istrerin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvilke oplysninger, der er reg­istr­eret om dig. Disse ret­tigheder har du efter Per­son­dat­aloven. Hen­ven­delse i forbindelse hermed rettes til Key­stones ApS via e-mail: info@keystones.dk.

9. Cook­ies og pixels

Cook­ies er små tek­st­filer, som inde­holder en teg­n­streng og laver en unik iden­ti­fika­tion af en bruger. De sendes tilbage til hjemmes­i­den og/eller tred­jeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cook­ies, efter­som det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserind­still­inger, således at din browser generelt kan afvise cook­ies, blokere cook­ies fra tred­jepart eller angive, når der sendes en cookie.

Track­ing pix­els er scripts, som afvikles, når en bruger lan­der på en hjemme­side eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke syn­lig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der down­loades en tred­jeparts cookie på din com­puter, eller som reg­istr­erer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cook­ies, og hvor­dan de virker, besøg ven­ligst www.allaboutcookies.org.

10. Kon­takt

Hvis du har spørgsmål eller kom­mentarer til denne Poli­tik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine ret­tigheder, kan du kon­takte os på info@keystones.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at ind­give en klage til Datatil­synet, hvis du er util­freds med den måde, vi behan­dler dine per­son­o­plysninger på. Du finder Datatil­synets kon­tak­to­plysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer af denne politik

Hvis vi ændrer vores Poli­tik om beskyt­telse af per­son­lige oplysninger, vil vi pub­licere den rev­iderede erk­læring her med en opdateret revi­sions­dato. Hvis vi fore­tager væsentlige ændringer af vores Poli­tik, som i bety­delig grad ændrer vores prak­sisser for per­son­databeskyt­telse, kan vi også med­dele dette til dig på andre måder, eksem­pelvis ved at sende en e-mail.

Denne poli­tik om beskyt­telse af per­son­lige oplysninger blev opdateret den 18/5–2018.