Medlemsvilkår

 

FORMÅL

Key­stones’ for­mål er:
 1. At gøre iværk­sæt­teri til en folkesport.
 2. At give kom­mer­cielle ild­sjæle og pri­vate inve­storer bedre adgang til og ind­sigt i kval­i­fi­cerede star­tups og væk­stvirk­somheder, som søger kap­i­tal og kompetencer.
 3. At opbygge og skalere ambitiøse danske vækstvirk­somheder ved at til­føre dem risikovil­lig kap­i­tal og kompetencer.
For at realis­ere dette har vi opbygget ”Key­stones Netvær­ket”, der består af medlem­mer, som ønsker at investere deres kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer i væk­stvirk­somheder. Føl­gende medlemsvilkår har til for­mål at informere nuværende og frem­tidige medlem­mer af Key­stones om etiske og pro­fes­sionelle ret­ningslin­jer, der for­ventes overholdt.

 

 

MISSION

Key­stones har som kapital-, kom­pe­tence– og netværks­formi­dler en mis­sion om at skabe pro­fes­sionelle ram­mer for væk­stvirk­somheder og pri­vate inve­storer til kap­i­tal­re­js­ning og kom­pe­tencedel­ing i Dan­mark, samt skabe et stærkt og solidt netværk med rel­e­vant infor­ma­tion for dets medlemmer.

 

HVAD FORVENTES AF VORES MEDLEMMER

 1. Som medlem af Key­stones, forud­sættes det, at man har et ønske om at bidrage aktivt med invester­ing af tid, for f.eks. såkaldt ”sweat equity”, og evt. egne midler i poten­tielle væk­stvirk­somheder, ved aktiv ledelse i disse væk­stvirk­somheder eller ved del­ing af know-how og erfaringer til væk­stvirk­somheder og de andre medlem­mer i netvær­ket. End­videre for­ventes et vist kend­skab til væk­stvirk­somhed­ernes udfor­dringer, eller et ønske om at lære mere om dette.
 1. I forbindelse med invester­ing og ledelse af væk­stvirk­somheder, for­ventes det af vores medlem­mer, at de gør dette på et orden­ligt og oplyst grund­lag, der gavner væk­stvirk­somheder, inve­storer og branchen som hel­hed, samt dets omdømme. Hos Key­stones arbe­jder vi hårdt for at være kendt for vores pro­fes­sion­al­isme og risikovil­lighed, og for­ven­ter således at vores medlem­mers han­dlinger afspe­jler dette.
 1. Det for­ventes til enhver tid af vores medlem­mer, at de han­dler hæderligt og respek­ta­belt ved kon­takt og arbe­jde med virk­somheder og inve­storer formi­dlet igen­nem Key­stones, såvel som uden for Key­stones, i overensstem­melse med Key­stones’ medlemsvilkår og rel­e­vant lov­givn­ing på området.

 

HVAD TILBYDES VORES MEDLEMMER

 1. Key­stones tilby­der dets medlem­mer mulighe­den for at delt­age i et stort dansk netværk af risikovil­lige inve­storer, ledere og andre pro­fes­sionelle fra forskel­lige dele af erhvervs­livet, samt spæn­dende vækstvirksomheder.
 1. Ved aktiv ledelse eller råd­givn­ing af væk­stvirk­somheder, vil betal­ing her­for kunne ske ved førom­talt ”sweat equity”, via omdan­nelse af arbe­jde til aktier eller anparter i væk­stvirk­somhe­den, teg­n­ing af aktier eller anparter heri, indgåelse af war­rants eller optioner, eller anden form for andel­sop­t­jen­ing i væk­stvirk­somhe­den. Medlem­mer kan hente hjælp her­til hos Keystones.

 

TAVSHEDSPLIGT

 1. Medlem­mer må under ingen omstændigheder videre­give, sælge eller eksploitere fortrolig infor­ma­tion opnået ved kon­takt og/eller arbe­jde med virk­somheder, inve­storer eller Key­stones, med­min­dre andet er skriftligt aftalt.
 1. End­videre, forpligtes medlem­mer af Key­stones til at behan­dle fortrolig infor­ma­tion på en sådan måde, at den for­bliver util­gæn­gelig for uved­k­om­mende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uved­k­om­mende får kend­skab til den.

 

INHABILITET

 1. Medlem­mer af Key­stones vil så vidt muligt undgå inhab­ilitet og forpligtes i den forbindelse til løbende at under­søge, hvorvidt de må anses for inhab­ile i forhold til deres aktiviteter med virk­somheder, inve­storer, Key­stones og andre involverede, samt fore­tage de foranstalt­ninger og han­dlinger der må anses nød­vendige herved.
 1. Der gøres opmærk­somt på, at Key­stones ikke kan pådrages ans­var for virksomheders-, inve­stor­ers– eller andre medlem­mers inhabilitet.

 

ADFÆRDSPOLITIK

 1. Key­stones’ medlem­mer for­ventes at holde en pro­fes­sionel og sober tone i arbe­jdet med virk­somheder, inve­storer, samar­be­jdspart­nere og andre aktører.

 

OVERTRÆDELSE AF MEDLEMSVILKÅR

 1. Overtrædelse af Key­stones’ medlemsvilkår anses for sket, når et medlem har han­dlet uden for ret­ningslin­jerne af Key­stones’ medlemsvilkår eller rel­e­vant lov­givn­ing på området.
 1. Virknin­gen af en eventuel overtrædelse afhænger af overtrædelsens omfang og alvors­grad, og kan resul­tere i en advarsel eller ophør af medlem­skab ved mere grav­erende overtrædelser. Key­stones for­be­holder sig i den forbindelse ret­ten til at nægte tilbage­be­tal­ing af et evt. medlems­ge­byr til medlem­mer der ophøres.
 1. Medlem­mer for­ventes at følge og respek­tere ret­ningslin­jer udst­edt af Key­stones, herun­der medlemsvilkår, han­dels­betingelser mv., samt hvad der evt. udst­edes i forbindelse med overtrædelse heraf.

 

PERSONDATAPOLITIK OG INDSAMLING AF OPLYSNINGER

 1. Som medlem har man accepteret Key­stones’ per­son­dat­apoltik som beskrevet under keystones.dk/persondatapolitik. Ved over­dragelse af nævnte oplysninger, giver medlem­mer Key­stones ret, uden erlæggelse af ved­er­lag, at bruge disse oplysninger til bl.a. pro­moverin­gen af Key­stones, og branchen som hel­hed, samt til kunde– og marked­s­analyser, for bedre at kunne tilpasse sine tjen­ester til medlem­mernes behov.

 

ANSVAR og RISICI

 1. Medlem­mer af Key­stones er til enhver tid ans­varlige for deres egne han­dlinger, und­ladelser, udtalelser og tilk­ende­givelser, samt for under­søgelse af inhab­ilitet af sig selv og andre de eventuelt indgår i rela­tion med.
 1. Medlem­mer kan og vil blive stil­let ans­varlig for eventuelle krænkelser af Key­stones omdømme og imma­terielle ret­tigheder, så som navn, logo, udlev­erede mate­ri­aler mv., som medlem­mer må have begået.
 1. Key­stones kan ikke pådrage noget ans­var for frem­tidige transak­tioner eller samar­be­jde i øvrigt mellem virk­somheder og inve­storer eller kon­tak­ter, som er formi­dlet via Key­stones. Ydere­ligere, tager Key­stones for­be­hold for tekniske fejl, pris­fejl og tryk­fejl der måtte fremkomme på Keystones.dk eller mate­ri­ale der­fra, inklu­siv disse medlemsvilkår, samt force majeure.
 2. Som medlem tiltræder man sig desu­den Key­stones’ generelle Risici– og ansvarserklæring.

 

Oven­stående medlemsvilkår gældende pr. sep­tem­ber 2015