Formål

1. Key­stones’ for­mål er:


  • At gøre investeringer i iværksætteri til en folkesport.
  • At give kommercielle ildsjæle og private investorer bedre adgang til og indsigt i kvalificerede startups og vækstvirksomheder, som søger kapital og kompetencer.
  • At opbygge og skalere ambitiøse danske vækstvirk­somheder ved at tilføre dem risikovillig kap­i­tal og kom­pe­tencer.

Keystones har som kapital-, kompetence- og netværksformidler en mission om at skabe professionelle rammer for vækstvirksomheder og private investorer til kapitalrejsning og kompetencedeling i Danmark, samt skabe et stærkt og solidt netværk med relevant information for dets medlemmer.

For at realisere dette har vi opbygget ”Keystones Netværket”, der består af medlemmer, som ønsker at investere deres kapital og/eller kompetencer i vækstvirksomheder. Følgende medlemsvilkår har til formål at informere nuværende og fremtidige medlemmer af Keystones om etiske og professionelle retningslinjer, der forventes overholdt.

Hvad forventes af vores medlemmer

2. Som medlem af Keystones, forudsættes det, at man har et ønske om at bidrage aktivt med investering af tid, for f.eks. såkaldt ”sweat equity” og egne midler i potentielle vækstvirksomheder, ved aktiv ledelse i disse vækstvirksomheder eller ved deling af know-how og erfaringer til vækstvirksomheder og de andre medlemmer i netværket. Endvidere forventes et vist kendskab til vækstvirksomhedernes udfordringer, eller et ønske om at lære mere om dette.


3. I forbindelse med investering og ledelse af vækstvirksomheder, forventes det af vores medlemmer, at de gør dette på et ordentligt og oplyst grundlag, der gavner vækstvirksomheder, investorer og branchen som helhed, samt dets omdømme. Hos Keystones arbejder vi hårdt for at være kendt for vores professionalisme og risikovillighed, og forventer således at vores medlemmers handlinger afspejler dette.


4. Det forventes til enhver tid af vores medlemmer, at de handler hæderligt og respektabelt ved kontakt og arbejde med virksomheder og investorer formidlet igennem Keystones, såvel som uden for Keystones, i overensstemmelse med Keystones’ medlemsvilkår og relevant lovgivning på området.

5. Keystones’ eksisterende infrastruktur og medlemsplatform bruges til kommunikation og informationsdeling. Dette skal respekteres. Det er ikke tilladt at trække data, kommunikation eller informationer væk fra Keystones’ medlemsplatform uden samtykke med sekretariatet.

Hvad tilbydes vores medlemmer

6. Keystones tilbyder dets medlemmer muligheden for at deltage i et stort dansk netværk af risikovillige investorer fra forskellige dele af erhvervslivet, samt spændende vækstvirksomheder.

7. Keystones præsenterer løbende medlemmerne for mulige investeringsmuligheder i vækstvirksomheder både digitalt og ved fysiske møder, relevant uddannelse/kurser samt en række events, hvor man bl.a. kan netværke med andre medlemmer.

Tavshedspligt

8. Medlemmer må under ingen omstændigheder videregive, sælge eller eksploitere fortrolig information opnået ved kontakt og/eller arbejde med virksomheder, investorer eller Keystones, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9. Endvidere, forpligtes medlemmer af Keystones til at behandle fortrolig information på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

Inhabilitet

10. Medlemmer af Keystones vil så vidt muligt undgå inhabilitet og forpligtes i den forbindelse til løbende at undersøge, hvorvidt de må anses for inhabile i forhold til deres aktiviteter med virksomheder, investorer, Keystones og andre involverede, samt foretage de foranstaltninger og handlinger der må anses nødvendige herved.

11. Der gøres opmærksomt på, at Keystones ikke kan pådrages ansvar for virksomheders-, investorers- eller andre medlemmers inhabilitet.

Adfærdspolitik

12. Key­stones’ medlem­mer for­ventes at holde en pro­fes­sionel og sober tone i arbe­jdet med virk­somheder, inve­storer, samar­be­jdspart­nere og andre aktører.

Overtrædelse af medlemsvilkår

13. Overtrædelse af Keystones’ medlemsvilkår anses for sket, når et medlem har handlet uden for retningslinjerne af Keystones’ medlemsvilkår eller relevant lovgivning på området.

14. Virkningen af en eventuel overtrædelse afhænger af overtrædelsens omfang og alvorsgrad, og kan resultere i en advarsel eller ophør af medlemskab ved mere graverende overtrædelser. Keystones forbeholder sig i den forbindelse retten til at nægte tilbagebetaling af et evt. medlemsgebyr til medlemmer der ophøres.

15. Medlemmer forventes at følge og respektere retningslinjer udstedt af Keystones, herunder medlemsvilkår, handelsbetingelser mv., samt hvad der evt. udstedes i forbindelse med overtrædelse heraf.

Persondatapolitik og indsamling af oplysninger

16. Som medlem har man accepteret Keystones’ persondatapoltik som beskrevet under keystones.dk/persondatapolitik. Ved overdragelse af nævnte oplysninger, giver medlemmer Keystones ret, uden erlæggelse af vederlag, at bruge disse oplysninger til bl.a. promoveringen af Keystones, og branchen som helhed, samt til kunde- og markedsanalyser, for bedre at kunne tilpasse sine tjenester til medlemmernes behov.

Ansvar og risici

17. Medlemmer af Keystones er til enhver tid ansvarlige for deres egne handlinger, undladelser, udtalelser og tilkendegivelser, samt for undersøgelse af inhabilitet af sig selv og andre de eventuelt indgår i relation med.

18. Medlemmer kan og vil blive stillet ansvarlig for eventuelle krænkelser af Keystones omdømme og immaterielle rettigheder, så som navn, logo, udleverede materialer mv., som medlemmer må have begået.

19. Keystones kan ikke pådrage noget ansvar for fremtidige transaktioner eller samarbejde i øvrigt mellem virksomheder og investorer eller kontakter, som er formidlet via Keystones. Yderligere, tager Keystones forbehold for tekniske fejl, prisfejl og trykfejl der måtte fremkomme på Keystones.dk eller materiale derfra, inklusiv disse medlemsvilkår, samt force majeure.

20. Som medlem tiltræder man sig desuden Keystones’ generelle Risici- og ansvarserklæring.

Kontingent

21. Keystones’ medlemskontingent udgør 8000 kr. plus moms for et års medlemskab af netværket.

22. Betaling sker ved aftaleindgåelse af medlemskabet, og medlemskabet gælder for den periode, der er aftalt og betalt for. Efter et års medlemskab fornys medlemskabet automatisk de kommende år, med mindre medlemskabet opsiges inden. Der vil ikke blive trukket penge fra din konto automatisk.

23. Et købt medlemskab kan fortrydes inden for 60 dage efter betaling af medlemskabet. I tilfælde af fortrydelse tilbagebetales køberen det fulde beløb – altså 8000 kr. plus moms.

24. Medlemskontingentet kan betales af din arbejdsgiver, personligt eller af dit holding/konsulent-selskab.


Ovenstående medlemsvilkår er gældende pr. 1. august 2022