Formål

1. Key­stones’ for­mål er:

  • At udbrede kendskabet til investeringer i startups og scaleups
  • At give private investorer bedre adgang til og indsigt i kvalificerede startups og vækstvirksomheder, som søger kapital og kompetencer.
  • At skalere ambitiøse danske vækstvirk­somheder ved at tilføre dem risikovillig kap­i­tal og kom­pe­tencer.

Keystones har som mission, via et professionelt og dynamisk medlemsnetværk, at facilitere investering af risikovillig kapital og risikovillige kompetencer til startups og scaleups.

For at realisere dette har vi opbygget ”Keystones Netværket”, der består af medlemmer, som ønsker at investere i vækstvirksomheder. Nedenstående medlemsvilkår har til formål at informere nuværende og fremtidige medlemmer af Keystones om vores etiske og professionelle retningslinjer.

Hvad forventes af vores medlemmer

2. Som medlem af Keystones, forudsættes det, at man har et ønske om at investere risikovillig kapital i startups og scaleups. Investering kan ofte kombineres med såkaldt “sweat equity”, hvor man investerer tid og kompetencer på f.eks. bestyrelses-, advisory board- eller ledelsesniveau.


3. I forbindelse med investering og ledelse af vækstvirksomheder, forventes det af vores medlemmer, at de gør dette på et ordentligt og oplyst grundlag, der gavner vækstvirksomheder, investorer og branchen som helhed, samt dets omdømme. Hos Keystones arbejder vi hårdt for at være kendt for vores professionalisme og forventer således at vores medlemmers handlinger afspejler dette.


4. Det forventes til enhver tid af vores medlemmer, at de handler hæderligt og respektabelt ved kontakt og arbejde med virksomheder og investorer formidlet igennem Keystones, såvel som uden for Keystones, i overensstemmelse med Keystones’ medlemsvilkår og relevant lovgivning på området.

5. Keystones’ eksisterende infrastruktur og medlemsplatform bruges til kommunikation og informationsdeling. Dette skal respekteres. Det er ikke tilladt at trække data, kommunikation eller informationer væk fra Keystones’ medlemsplatform uden samtykke med sekretariatet.

Hvad tilbydes vores medlemmer

6. Keystones tilbyder dets medlemmer muligheden for at deltage i et stort dansk netværk af risikovillige investorer fra forskellige dele af erhvervslivet.

7. Keystones medlemmer præsenteres kontinuerligt for mulige investeringsmuligheder i vækstvirksomheder både digitalt og ved fysiske møder. I medlemskabet indgår relevant uddannelse og kurser samt en række events, hvor man bl.a. kan netværke med andre medlemmer.

Tavshedspligt

8. Medlemmer må under ingen omstændigheder videregive, sælge eller eksploitere fortrolig information opnået ved kontakt og/eller arbejde med virksomheder, investorer eller Keystones, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9. Medlemmer forpligtes til at behandle fortrolig information på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår risiko for, at uvedkommende får kendskab til den.

Inhabilitet

10. Medlemmer af Keystones skal undgå inhabilitet og forpligtes til løbende at undersøge, hvorvidt de må anses for inhabile i forhold til deres aktiviteter med virksomheder, investorer, Keystones og andre involverede, samt foretage de foranstaltninger og handlinger der må anses nødvendige herved.

11. Keystones kan ikke pådrages ansvar for virksomheders-, investorers- eller andre relationers inhabilitet.

Adfærdspolitik

12. Key­stones’ medlem­mer skal holde en pro­fes­sionel og sober tone i arbe­jdet med virk­somheder, inve­storer, samar­be­jdspart­nere og andre aktører. Vi accepterer ikke nedladende eller krænkende adfærd, chikane eller mobning af nogen art. Hvis man har oplevelser af denne art i relation til Keystones netværkets medlemmer eller aktiviteter, så bedes man straks rette henvendelse til en af personerne i sekretariatets ledelse. En sådan henvendelse vil blive behandlet i fortrolighed. Afhængigt af sagens karakter kan mulige konsekvenser være eksklusion af et medlem, afvikling af en partner-relation eller at sekretariatet inddrager en uvildig, ekstern og professionel aktør til at bistå med håndtering af sagen.

Overtrædelse af medlemsvilkår

13. Medlemmer forventes at følge og respektere retningslinjer udstedt af Keystones, herunder medlemsvilkår, handelsbetingelser mv. Overtrædelse af Keystones’ medlemsvilkår anses for sket, når et medlem har handlet uden for retningslinjerne af Keystones’ medlemsvilkår eller relevant lovgivning på området.

14. Virkningen af en eventuel overtrædelse afhænger af overtrædelsens omfang og alvorsgrad, og kan resultere i en advarsel eller ophør af medlemskab. Medlemskontingent tilbagebetales ikke til medlemmer, der overtræder medlemsvilkårene.

Persondatapolitik og indsamling af oplysninger

15. Som medlem har man accepteret Keystones’ persondatapolitik som beskrevet under keystones.dk/persondatapolitik. Ved overdragelse af nævnte oplysninger, giver medlemmer Keystones ret, uden erlæggelse af vederlag, at bruge disse oplysninger til bl.a. promoveringen af Keystones, og branchen som helhed, samt til kunde- og markedsanalyser, for bedre at kunne tilpasse sine tjenester til medlemmernes behov.

Ansvar og risici

16. Medlemmer af Keystones er til enhver tid ansvarlige for deres egne handlinger, undladelser, udtalelser og tilkendegivelser, samt for undersøgelse af inhabilitet af sig selv og andre de eventuelt indgår i relation med.

17. Medlemmer kan og vil blive stillet ansvarlig for eventuelle krænkelser af Keystones’ omdømme og immaterielle rettigheder, såsom navn, logo, udleverede materialer mv., som medlemmer må have begået.

18. Keystones kan ikke pådrages ansvar for fremtidige transaktioner eller samarbejde i øvrigt mellem virksomheder og investorer eller kontakter, som er formidlet via Keystones. Keystones tager forbehold for tekniske fejl, prisfejl og trykfejl der måtte fremkomme på digitalt eller fysisk materiale, inklusiv disse medlemsvilkår, samt force majeure.

19. Som medlem tiltræder man sig desuden Keystones’ generelle Risici- og ansvarserklæring.

Kontingent

21. Keystones’ medlemskontingent er helårligt. Pris og betingelser fremgår på keystones.dk.

22. Betaling sker ved aftaleindgåelse af medlemskabet, og medlemskabet gælder for den periode, der er aftalt og betalt for. Efter et års medlemskab fornyes medlemskabet automatisk de kommende år, medmindre medlemskabet opsiges inden. Der vil ikke blive trukket penge fra din konto automatisk.

23. Et nyt medlemskab kan fortrydes inden for 60 dage efter betaling af medlemskabet. I tilfælde af fortrydelse tilbagebetales køberen det fulde beløb.

24. Faktura for medlemskab udstedes typisk til et holding selskab, et driftselskab/arbejdsgiver eller til medlemmet privat.

Ovenstående medlemsvilkår er gældende fra 1. januar 2022