Han­dels­betingelser

 

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Juridisk navn:
Organ­i­sa­tions­form:
CVR. nr.:
Adresse:
E-mailadresse:
Tele­fon­num­mer:
Etab­ler­ingsår:
Key­stones ApS
Anparts­sel­skab
26107865
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyn­gby.
info@keystones.dk
+45 8870 8700
2001

2. BETALING

Betal­ing af medlem­skab kan ske med føl­gende betal­ingskort: Visa og Visa/Dankort samt Mobile­Pay eller ved bankover­førsel til: 1471 — 3325240261. Obs! Ved bankover­førsel er du ikke beskyt­tet af ind­sigelsesor­d­nin­gen. Læs hvor­for.
Fak­tura­betalinger har typisk 8 dages betal­ings­frist. Der påreg­nes ikke rykkerge­byrer men ved man­glende betal­ing vil der ske øje­b­likke­lig udmeldelse.
Betal­ing af kur­sus­pro­duk­ter sker med betal­ingskort eller Mobile­Pay. Ønskes fak­tura­betal­ing og bankover­førsel bedes du anmode herom med fak­tu­rao­plysninger til info@keystones.dk.
Key­stones tager ingen gebyrer ved betal­ing med betal­ingskort eller via bankoverførsel.

 

3. LEVERING

Lev­er­ing af dig­i­talt mate­ri­ale sker som udgangspunkt via mail eller Key­stones’ hjemme­side, og mod­tages eller er tilgæn­geligt umid­del­bart efter køb på Key­stones’ hjemme­side, med­min­dre andet er aftalt.

 

4. SÆRLIGE VILKÅR

I forbindelse med køb af medlem­skab, hen­viser vi til Key­stones’ medlemsvilkår, som det for­ventes alle vores medlem­mer har læst og er ind­forstået med. Læs medlemsvilkårene her.

 

5. FORTRYDELSESRET

Ved køb af medlemspakker på siden har man 3 måned­ers fortry­delses­ret. Således har du ret til at få dit kontin­gent tilbage­be­talt inden 3 måneder fra indmeldelsesdatoen.
Ved køb af kur­sus­pro­duk­ter er der som udgangspunkt ingen fortry­delses­ret. Skulle en delt­ager alligevel blive forhin­dret i at delt­age, kan afmeld­ing dog ske inden 2 uger før arrange­mentets start. Derefter fak­tur­eres 50% af prisen. Ved afmeld­ing senere end 7 dage før arrange­mentsstart opkræves den fulde pris. Plad­sen kan altid over­drages til en kollega.
Det for­ventes ved køb af medlemspakker på siden, at man er ind­forstået med oven­stående og at man ved gen­nem­førelsen af et sådant køb tilk­ende­giver en sådan forståelse.

 

6. NOGET GALT MED VORES YDELSER? (REKLAMATIONSRET)

Hvis du ikke er til­freds med en tjen­estey­delse kan du kon­takte os på mail: info@keystones.dk eller på tele­fon­num­mer: +45 8870 8700.

 

Som udgangspunkt har du ikke 2 års rekla­ma­tion­sret på tjen­estey­delser. Du bedes der­for kon­takte os med det samme, hvis du oplever prob­le­mer eller har kom­mentarer til vores ydelser.

 

Du har ret til at få udbedret eventuelle man­gler ved tjen­estey­delsen, som kan tillægges ydelsens beskaf­fen­hed, med min­dre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ans­varlige for.

 

7. PERSONDATAPOLITIK (BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Key­stones’ poli­tik for behan­dling af per­son­lige oplysninger er beskrevet på en sep­a­rat under­side. Læs ven­ligst her: keystones.dk/persondatapolitik.

 

8. KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette hen­ven­delse til Key­stones ApS på mail: info@keystones.dk eller tele­fon­num­mer: +45 8870 8700. Hvis det ikke lykkes os at finde en løs­ning, kan du give en klage til rel­e­vante nævn på området, såfremt betingelserne her­for er opfyldt.

 

Rel­e­vant nævn:

 

For­brugerk­la­genævnet
Konkur­rence– og For­bruger­styrelsen
Carl Jacob­sens Vej 35
2500 Valby
Tele­fon: 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
Web­site: www.forbrug.dk

 

9. ANSVAR

Key­stones kan ikke pådrage noget ans­var for frem­tidige transak­tioner eller samar­be­jde i øvrigt mellem kun­den og inve­storer eller kon­tak­ter, som er formi­dlet via Key­stones. Ydere­ligere, tager Key­stones ApS for­be­hold for tekniske fejl, pris­fejl og tryk­fejl der måtte fremkomme på Keystones.dk eller mate­ri­ale der­fra, samt force majeure.