Risici- og ansvarserklæring

Investering i virksomheder på et tidligt stadie kan være givende både finansielt og professionelt, men det indebærer en række risici og udfordringer. Investeringer bør kun foretages af investorer, der forstår disse risici. Keystones er udelukkende målrettet medlemmer, som er kvalificerede til at forstå og bedømme disse risici og foretage egne investeringer. Optagelse som medlem forudsætter derfor en individuel egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurdering. Da dette ofte kræver et overblik over medlemmets samlede økonomiske og skattemæssige situation, samt en vurdering af medlemmets investeringserfaringer, anbefaler vi at få en samlet vurdering fra en anerkendt revisor på dette område.

Hvis du vælger at investere i virksomheder, der bliver præsenteret for Keystones netværket, skal du især være opmærksom på og acceptere følgende: Investering i unoterede virksomheder kan indebære tab af kapital, illikviditet, manglende udbytte og udvanding af ejerandele og bør kun ske på et veloplyst grundlag og som led i en diversificeret portefølje eller gennem aktiv forvaltning.

Denne ansvarsfraskrivelse beskriver, hvad der er dit ansvar og hvad der er Keystones’ ansvar, og det er en forudsætning for dit medlemskab, at du har sat dig ind i den og accepterer den. Den er efter vores erfaring et udtryk for sund fornuft inden for investeringer og kan også med fordel bruges som generel rettesnor ved investeringer.

Finanstilsynet har godkendt Keystones A/S i henhold til hvidvasklovens § 48, stk. 1.

1. Ansvar

Keystones har udelukkende til ansvar at identificere og præsentere kapital og/eller kompetencesøgende virksomheders ledelse og informationsmateriale for medlemsnetværkets begrænsede personkreds – fysisk og/eller online.

Ingen meddelelser fra Keystones via denne hjemmeside eller andre medier skal betragtes som investeringsanbefalinger.

Keystones medvirker ikke i emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed og vi yder ikke rådgivning vedrørende kapitalstruktur, industristrategi eller om sammenslutning og opkøb af virksomheder.

Keystones bærer ikke ansvar for de aftaler og involveringer medlemmerne foretager i virksomhederne – herunder investering af risikovillig kapital og/eller tid og kompetencer i virksomheder præsenteret for Keystones netværket.

Keystones er ikke en platform og formidler ikke investeringstilbud til offentligheden eller værdipapirhandel. Der kan således ikke foretages investeringer – herunder tegning af værdipapirer og kapitaloverførsler – via Keystones. Al ordrehåndtering og investeringsaktivitet foregår uden for Keystones-regi, mellem virksomheden og det enkelte medlem og bør gøres i tæt konsultation med en advokat.

Keystones fungerer ikke som mægler. Dvs. at parterne interagerer ikke igennem Keystones. Medlemmerne har mulighed for på eget ansvar at kontakte de præsenterede virksomheder direkte, foretage egne undersøgelser og evt. involvere sig med risikovillig tid, kapital og/eller kompetencer i konsultation med deres egne rådgivere. Enhver form for investeringsbeslutning bør træffes på baggrund af en nøje undersøgelse af virksomhedens ansatte og dens informationsmateriale. Der henvises til Keystones’ undervisningstilbud og generelle vejledninger herom.

Keystones leverer ikke juridisk, økonomisk, skattemæssig eller investeringsmæssig rådgivning af nogen art og er således ikke underlagt rådgivningsansvar. Hvis du har spørgsmål vedrørende juridiske, økonomiske, skattemæssige eller investeringsmæssige forhold, der er relevante for dine interaktioner med Keystones, bør du konsultere en professionel rådgiver.

2. Kapitaltab

De fleste virksomheder i de tidlige faser fejler. Hvis du investerer i en virksomhed i de tidlige stadier, er det statistisk set mere sandsynligt, at du vil miste al din investerede kapital, end du vil se kapitaludbytte eller en profit. Du bør ikke investere flere penge i den type virksomheder, der præsenteres for Keystones netværket, end du har råd til at tabe uden at ændre din levestandard.

3. Illikviditet

Næsten alle investeringer, du foretager i virksomheder, der præsenteres for Keystones netværket, vil være stærkt illikvide. Det er meget usandsynligt, at der vil være et sekundært marked, hvor dine kapitalandele i virksomhederne kan afhændes. Derfor skal du antage, at du sandsynligvis ikke vil være i stand til at sælge dine andele før og hvis virksomheden købes af en anden virksomhed eller bliver børsnoteret. Og selvom virksomheden er købt af en anden virksomhed eller børsnoteret, kan din investering fortsat være illikvid.

4. Raritet i udbytte

Virksomheder af den type der præsenteres for Keystones netværket betaler sjældent udbytte. Det betyder, at hvis du investerer i en virksomhed, som du er blevet bekendt med via Keystones, er det usandsynligt, at du modtager nogen form for afkast, før du kan sælge dine andele. Selv for de mest vellykkede forretninger er det usandsynligt, at det sker i en overskuelig årrække fra det tidspunkt, hvor du foretager din investering.

5. Udvanding

Virksomheder af den type der præsenteres for Keystones netværket, vil sandsynligvis kræve flere investeringer af egenkapital. Det betyder, at hvis virksomheden rejser yderligere kapital på et senere tidspunkt, vil det udstede nye kapitalandele til de nye investorer og din ejerandel risikerer at blive udvandet. De nye andele til nye investorer kan være forbundet med visse fortrinsrettigheder i forhold til udbytte, salgsprovenu og andre forhold. Udøvelsen af ​​disse rettigheder kan være uhensigtsmæssige for dig. Din investering kan også blive udsat for udvanding som følge af tildeling af optioner, warrants (eller lignende rettigheder til at erhverve kapitalandele) til ansatte, bestyrelse eller visse andre af virksomhedens interessenter.

6. Diversificering

Hvis du vælger at investere i virksomheder af den type, der præsenteres for Keystones netværket, bør sådanne investeringer som hovedregel foretages som en del af en veldiversificeret portefølje. Det betyder, at du kun bør investere en relativt lille del af din investerbare kapital i sådanne virksomheder, og størstedelen af ​​din investerbare kapital skal investeres i sikrere og mere likvide værdipapirer. Det betyder også, at du skal sprede din investering mellem flere virksomheder frem for at investere et større beløb i få virksomheder.