Risici– og ansvarserklæring

Invester­ing i virk­somhed­ers tidlige stadier kan være givende, men det inde­bærer en række risici og udfor­dringer. Investeringer bør kun fore­tages af inve­storer, der forstår disse risici. Key­stones er udelukkende mål­ret­tet medlem­mer, som er kval­i­fi­ceret til at forstå og bedømme disse risici og fore­tage egne investeringer. Optagelse som medlem forud­sæt­ter der­for en indi­viduel egnetheds– og hensigtsmæssighedsvurdering.

Hvis du væl­ger at investere i virk­somheder, der bliver præsen­teret for Key­stones netvær­ket, skal du især være opmærk­som på og acceptere føl­gende: invester­ing i unoterede virk­somheder kan inde­bære tab af kap­i­tal, illik­viditet, man­glende udbytte og fortyn­d­ing og bør kun ske på et velo­plyst grund­lag og som led i en diver­si­fi­ceret porte­følje eller gen­nem aktiv forvaltning.

Denne ans­vars­fraskriv­else beskriver, hvad der er dit ans­var og hvad der er Key­stones’ ans­var, og det er en forud­sæt­ning for dit medlem­skab, at du har sat dig ind i den og accepterer den. Den er efter vores erfar­ing et udtryk for sund for­nuft inden for investeringer og kan også med fordel bruges som generel rettes­nor ved investeringer.

1. Ans­var

Key­stones har udelukkende til ans­var at iden­ti­fi­cere og præsen­tere kap­i­tal og/eller kom­pe­tencesø­gende virk­somhed­ers ledelse og infor­ma­tion­s­ma­te­ri­ale for medlem­snetvær­kets begrænsede per­son­kreds — fysisk og/eller online.

Ingen med­delelser fra Key­stones via denne hjemme­side eller andre medier skal betragtes som investeringsanbefalinger.

Key­stones med­virker ikke i ems­sion af værdi­pa­pirer og tjen­estey­delser i forbindelse hermed og vi yder ikke råd­givn­ing vedrørende kap­i­tal­struk­tur, indus­tris­trategi eller om sam­menslut­ning og opkøb af virksomheder.

Key­stones bærer ikke ans­var for de aftaler og involveringer medlem­merne fore­tager i virk­somhed­erne — herun­der invester­ing af risikovil­lig kap­i­tal og/eller tid og kom­pe­tencer i virk­somheder præsen­teret for Key­stones netværket.

Key­stones er ikke en plat­form og formi­dler ikke invester­ingstil­bud til offent­lighe­den eller værdi­pa­pirhan­del. Der kan således ikke fore­tages investeringer — herun­der teg­n­ing af værdi­pa­pirer og kap­i­talover­førsler — via Key­stones. Alt ordrehånd­ter­ing og invester­ingsak­tivitet foregår uden­for Keystones-regi, mellem virk­somhe­den og det enkelte medlem og bør gøres i tæt kon­sul­ta­tion med en advokat.

Key­stones fun­gerer ikke som mægler. Dvs. at parterne inter­agerer ikke igen­nem Key­stones. Medlem­merne har mulighed for på eget ans­var at kon­takte de præsen­terede virk­somheder direkte, fore­tage egne under­søgelser og evt. invol­vere sig med risikovil­lig tid, kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer i kon­sul­ta­tion med deres egne råd­gi­vere. Enhver form for invester­ings­beslut­ning bør træffes på bag­grund af en nøje under­søgelse af virk­somhe­dens ansatte og dens infor­ma­tion­s­ma­te­ri­ale. Der hen­vises til Key­stones’ under­vis­ningstil­bud og generelle vejled­ninger herom.

Key­stones lev­erer ikke juridisk, økonomisk, skat­temæs­sig eller invester­ingsmæs­sig råd­givn­ing af nogen art og og er således ikke under­lagt råd­givn­ingsans­var. Hvis du har spørgsmål vedrørende juridiske, økonomiske, skat­temæs­sige eller invester­ingsmæs­sige forhold, der er rel­e­vante for dine inter­ak­tioner med Key­stones, bør du kon­sul­tere en pro­fes­sionel rådgiver.

2. Kap­i­taltab

De fleste virk­somheder i de tidlige faser fejler. Hvis du investerer i en virk­somhed i de tidlige stadier, er det sta­tis­tisk set mere sandsyn­ligt, at du vil miste al din investerede kap­i­tal, end du vil se kap­i­talud­bytte eller en profit. Du bør ikke investere flere penge i den type virk­somheder, der præsen­teres for Key­stones netvær­ket, end du har råd til at tabe uden at ændre din levestandard.

3. Illik­viditet

Næsten alle investeringer, du fore­tager i virk­somheder, der præsen­teres for Key­stones netvær­ket, vil være stærkt illik­vide. Det er meget usandsyn­ligt, at der vil være et sekundært marked, hvor dine kap­i­ta­lan­dele i virk­somhed­erne kan afhæn­des. Der­for skal du antage, at du sandsyn­ligvis ikke vil være i stand til at sælge dine andele før og hvis virk­somhe­den købes af en anden virk­somhed eller bliver børsnoteret. Og selvom virk­somhe­den er købt af en anden virk­somhed eller børsnoteret, kan din invester­ing fort­sat være illikvid.

4. Raritet i udbytte

Virk­somheder af den type der præsen­teres for Key­stones netvær­ket betaler sjældent udbytte. Det bety­der, at hvis du investerer i en virk­somhed, som du er blevet bek­endt med via Key­stones, er det usandsyn­ligt, at du mod­tager nogen form for afkast, før du kan sælge dine andele. Selv for de mest vel­lykkede for­ret­ninger er det usandsyn­ligt, at det sker i en over­skuelig årrække fra det tid­spunkt, hvor du fore­tager din investering.

5. Fortyn­d­ing

Virk­somheder af den type der præsen­teres for Key­stones netvær­ket, vil sandsyn­ligvis blive fortyn­det. Det bety­der, at hvis virk­somhe­den rejser yderligere kap­i­tal på et senere tid­spunkt, vil det udst­ede nye kap­i­ta­lan­dele til de nye inve­storer og ande­len af ​​den virk­somhed, du ejer, vil blive min­dre. De nye andele til nye inve­storer kan være for­bun­det med visse for­trin­sret­tigheder i forhold til udbytte, sal­gsprovenu og andre forhold. Udøvelsen af ​​disse ret­tigheder kan være uhen­sigtsmæs­sige for dig. Din invester­ing kan også blive udsat for fortyn­d­ing som følge af tildel­ing af optioner, war­rants (eller lig­nende ret­tigheder til at erhverve kap­i­ta­lan­dele) til ansatte, bestyrelse eller visse andre af virk­somhe­dens interessenter.

6. Diver­si­fi­cer­ing

Hvis du væl­ger at investere i virk­somheder af den type, der præsen­teres for Key­stones netvær­ket, bør sådanne investeringer som hov­e­dregel fore­tages som en del af en vel­diver­si­fi­ceret porte­følje. Det bety­der, at du kun bør investere en rel­a­tivt lille del af din invester­bare kap­i­tal i sådanne virk­somheder, og størst­ede­len af ​​din invester­bare kap­i­tal skal investeres i sikrere og mere lik­vide værdi­pa­pirer. Det bety­der også, at du skal sprede din invester­ing mellem flere virk­somheder frem for at investere et større beløb i få virksomheder.