Vi byg­ger virksomheder

Dan­marks største netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, som bræn­der for iværksætteri

 

STARTKURSUS
Næste hold nye medlem­mer starter op 1. novem­ber
Læs mere og tilmeld her

Cases

Eksem­pler på star­tups som har haft glæde af KeystonesSom medlem af Key­stones får du

Medlems­bog

Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.


Case over­sigt

Få det fulde overb­lik over samtlige cases præsen­teret for netværket

+20 møder

Mød virk­somheder både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede ugentligt.


Medlem­sind­b­lik

Find og forbind med andre medlem­mer via netvær­kets pri­vate LinkedIn-gruppe.

+40 cases

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.


Dit sekre­tariat

Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling og værdisætning.

6 kurser

Få kurser med tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.


Busi­ness Angel Årsmøde

Få investoradgang til eksklu­sive begiven­heder i startup-miljøet.


+ 3 måned­ers fortrydelsesret

Bliv medlemEt væld af iværk­sæt­teri

Vi er erfarne erhvervsledere, busi­ness angels, serie-iværksættere og kom­mer­cielle ild­sjæle. Ugentligt arbe­jder vi med en ny case, som behøver vores tid, kap­i­tal og  kom­pe­tencer.


Se case-eksemplerFordele for dig som vil investere i væk­stvirk­somheder

Screenet deal flow

Mod­tag et screenet og vari­eret kvalitets deal flow.


Plej dit afkast

Vær aktiv involveret i nogle cases – og pas­siv porte­føl­jein­vestor i andre.

Flek­si­bel kontakt

Kon­takt cases direkte eller læn dig op ad ruti­nerede medlem­mer i et syndikat.


Videns­del­ing

Deltag i under­vis­ning med medlem­merne – og giv dit faglige besyv med.

Investor­pro­fil

Styrk dit offentlige investor­brand — eller hold dig diskret i baggrunden.


Med­in­vestér

Investér med ligesind­ede og ruti­nerede. Deltag i syn­dik­eringer fra 50.000 kr.


Medlem­snyt

Hvad skal bringe dit startup til næste niveau?

Afprøv en ressour­cepulje af 270 aktive virk­somheds­byg­gere
Total kapacitet: 100.000 timer + 90 mio. kr.

Crowdsourcing1Vær med til at bygge danske vækstvirksomheder