Eksempel på en case-beskrivelse: Swiipe Payments

Eksempel på en case-beskrivelse: Swiipe Payments

Sådan kan en case-beskrivelse se ud, når den sendes ud i Key­stones netvær­ket. Vi kalder det “ugens case”.

Medlem­merne af Key­stones mod­tager med ugentlige mellem­rum en “ugens case” pr. mail, der tilby­der dem at tage direkte kon­takt eller møde virk­somhe­den og andre medlem­mer fysisk eller online. I mailen beskrives typisk virk­somhe­dens prob­lem, løs­ning, sta­tus, team, forespørgsler/tilbud til medlem­merne samt 3–4 prob­lem­still­inger, som medlem­merne kan arbe­jde med.

Neden­for er eksem­pel på en case-beskrivelse af fintech-virksomheden, Swi­ipe Pay­ments. Den blev mailet til medlem­merne i foråret 2018. Få måneder efter investerede 10 medlem­mer i virk­somhe­den og der blev rejst i alt 6 mio. kr.

Læs hvor­dan case-historien om “Swi­ipe Pay­ments” ender her


EKSEMPEL

Ugens case: Aktive inve­storer med særlige kom­pe­tencer søges

Efter påske kan du møde ”Swi­ipe Pay­ments”, der søger med­in­vester­ing samt input til den rette G2M strategi ift. at tegne aftaler med større web­shops eller abonnementsvirksomheder.

Tag direkte kon­takt eller mød casen:

Direkte kon­takt: Navn, titel, mail, tlf.

Medlemsmøde: Mød virk­somhe­den og medlem­mer af netvær­ket tors­dag den XXXXXX hos Key­stones, Diplomvej 381 i Kgs. Lyn­gby. Net­work­ing med medlem­merne fra kl. 17 til 18. Tilmeld her

Prob­lem

Ecom­merce markedet oplever typisk et frafald på 40 % fra en kunde går til ind­køb­skur­ven, til kun­den rent fak­tisk gen­nem­fører købet. Abon­nementsvirk­somheder oplever end­videre stort kun­de­frafald, når kun­dens kort­data udløber og skal opdateres. De kon­ven­tionelle betal­ingsleverandører fokuserer for meget på selve betalin­gen og ikke på hele køb­so­plevelsen i et online køb, hvor­for en køb­spro­ces på net­tet til stadighed er læn­gere end den burde være.  Butikker frygter i dag Ama­zons ind­tog, der får en større og større markeds­dom­i­nans på tværs af lan­de­grænser. Udover Ama­zons stærke posi­tion på deres marked­splads, har de også en unik konkur­rencemæs­sig fordel ved det lave frafald, de har i køb­sprocessen, idet kun­den kan købe med ét klik!

Løs­ning

Swi­ipe etablerer en ny betal­ingsløs­ning, der lader kun­der i enhver web­shop, stor som lille, fore­tage køb med ét klik på net­tet uden ind­tast­ning af data. Deru­dover etablerer Swi­ipe en løs­ning, hvor kun­der let kan opdatere deres kort­data ét sted på tværs af deres abon­nementsser­vices både til gavn for kun­derne såvel som virk­somhed­erne. Som en ekstra ser­vice og for at øge kon­ver­t­er­ing yderligere, tilby­der Swi­ipe tillige kredit på køb via samar­be­jdspart­nere, hvilket også giver flere indt­jen­ingskilder til Swi­ipe.  Swi­ipe baserer sin ser­vice på det kom­mende betal­ings­di­rek­tiv PSD2, der mulig­gør konto-til-konto over­førsler til en helt anden pris og med væsentligt smidi­gere betal­ingsover­førsler, da EU netop har ind­ført PSD2 for at presse de nuværende betal­ings­ge­byrer.  Markedet for online– og abon­nements­be­talinger er stort med næsten 400 mio. årlige betalinger bare i Dan­mark. Et tal med kon­stant sig­nifikante væk­strater. Swi­ipe lancerer først One-Click-Buy i Dan­mark, men løs­nin­gen har glob­alt poten­tiale. Swi­ipe for­ven­ter dog først at lancere i nordiske lande for herefter at gå ind i resten af Europa.

Sta­tus

Swi­ipe blev etableret i efteråret 2017 og udviklin­gen af løs­nin­gen er i sid­ste fase. Swi­ipe går i markedet med de første pilotkun­der i maj 2018. Herefter for­ven­ter Swi­ipe til efteråret at gå i luften med større abon­nementsvirk­somheder eller web­shops for sys­tem­a­tisk at udbygge en bruger­base i Dan­mark. Der er allerede dia­log med flere større virk­somheder, der kan se vær­dien af løs­nin­gen og som udviser inter­esse i at være med fra start i en form for klynge sam­men med andre virksomheder.

Team

Swi­ipe blev stiftet af Anders Riis, der tidligere var ans­varlig for udvikling af fremti­dens betal­ingsser­vice som direk­tør i Nets. Anders Riis har deru­dover været founder af esig­natur, co-founder af Telekæ­den, direk­tør for Rovs­ing Man­age­ment, chef for strategi– og ledelsespro­jek­ter i KMD samt IT busi­ness part­ner i PFA.  Cas­par Oreskov, co-founder og CTO, var tidligere full-stack devel­oper i Iterra og CTO i Rovs­ing Man­age­ment, hvor Anders og Cas­par tidligere har arbe­jdet sam­men i 3 år.  Deru­dover er der ansat en UX’er og en grafiker på deltid.  Teamet har base i Copen­hagen Fin­tech Lab på Chris­tian­shavn med 47 andre fin­tec startups.

Klar til at arbe­jde med casen?

Swi­ipe oplever stor kun­dein­ter­esse, men suc­ce­sen er størst, hvis nogle af de helt store web­shops eller stærke brands går i front, og går i markedet med Swi­ipe.  Swi­ipe ønsker input til føl­gende problemstillinger:

  • Hvor­dan kan Swi­ipe bedst gå i markedet og få den rette indgang til disse?
  • Er der idéer til web­shops eller abon­nementsvirk­somheder, der kan være rel­e­vante eller interesserede?
  • Hvilke ser­vices kan løs­nin­gen med fordel udbygges med fremover?

Aktive inve­storer søges

Swi­ipe vil fra juni måned accel­erere salg såvel som videreud­vikling af løs­nin­gen sam­tidig med, at der skal ansøges om en betal­ingsin­sti­tut­li­cens i Finanstil­synet med tilstø­dende bankgaranti. Til dette søger Swi­ipe DKK 3–5 mio. i invester­ing. Swi­ipe er i dia­log med flere store VC inve­storer og søger inter­esserede pri­vate inve­storer til sam­let DKK 1–2 mio., som kan rejses i et syn­dikat med et min­i­mums­beløb på kr. 50.000. Swi­ipe søger pro­filer, der kan styrke det kom­mende kun­de­grund­lag og videreud­vikling af løs­nin­gen. Pro­filer med et bredt netværk inden­for abon­nements– eller web­shops – eller endnu bedre er beslut­nings­dygtige for netop sådan et firma – er især attrak­tive for casen.

Overve­jer du også medlem­skab af Keystones?

Læs mere her