Virksomhedsbyggere indleder fintech-eventyr

Virksomhedsbyggere indleder fintech-eventyr

CASE STORY (foto fra ven­stre: Anders Riis (CEO), Lotte Marschall (medlem af Key­stones og Swiipe-bestyrelsen), Cas­par Oreskov (CTO) )

”Swi­ipe One-Click-Buy” er win-win for web­shops og forbrugere

10 medlem­mer fra Key­stones investerer i nyt, ambitiøst fintech-startup, der skal udbrede såkaldt ”one-click-buy” til alle Europas web­shops og onli­neshop­pere. Selvom Swi­ipe Pay­ments stadig er på udviklingsstadiet, har pri­vate Busi­ness Angels skudt 6 mio. kr. ind. Det store gen­nem­brud skal bl.a. komme fra nye EU betal­ingsre­gler, som bankerne skal gøre muligt i 2019.


Betal­ingst­jen­esten Swi­ipe Pay­ments havde ikke mange udviklingstrin bag sig, før et af Key­stones’ aktive medlem­mer, Lotte Marschall fiskede dem op og tog dem med på investor­tourné hos bl.a. Key­stones og på Busi­ness Angel Årsmøde i foråret. Ideen og ikke mindst stifteren, Anders Riis (tidligere fra Nets), mødte solid opbakn­ing – også fra foreningerne Dan­ish Busi­ness Angels og Busi­ness Angels Syd­dan­mark. De efter­føl­gende investeringer kom i gen­nem­snitlig bil­let­stør­relse på 200.000 kr og op til 1 mkr.

Der­for er timin­gen god

De ambitiøse mål skal bl.a. nås gen­nem involver­ing af de erfaringer, kom­pe­tencer og netværk, som de nye inve­storer repræsen­terer. Fra Key­stones indtræder både tunge finanspro­filer og repræsen­tan­ter fra Swi­ipes kun­de­side: Jør­gen Hor­witz (tidligere Finan­sråds­di­rek­tør), Jan Svane Math­iesen (CEO NPIn­vestor) og Eric Grignon (CEO SKY Switzer­land). Lotte Marschall, som selv har en bag­grund i finans og con­sult­ing, bliver bestyrelses­for­mand i Swi­ipe. Hun fork­larer, hvor­for casen er god:

Tim­ing for Swi­ipe er helt per­fekt pga. EU-direktivet PSD2, som bety­der, at bankerne sen­est i sep­tem­ber 2019 skal mulig­gøre, at tred­jeparter som Swi­ipe kan ini­tiere konto-til-konto over­førsler gen­nem åbne API’er, som bankerne skal stille til rådighed – med fælles regel­sæt i hele Europa.

Win — Win

Det ultra­ko­rte check­out for­løb i Swi­ipe vil give til­fredse og loyale kun­der og sam­tidig øge kon­ver­t­erin­gen på web­shops, fork­larer Lotte Marschall:

Mange for­brugere har prøvet One-Click-Buy på Ama­zon, og den køb­so­plevelse vil alle andre web­shops — store som små — snart kunne give deres kun­der. Swi­ipe kan benyttes på tværs af web­shops, så man ikke skal have login til alle online butikker, man han­dler i. Det giver en forbedret ser­vice, som alt andet lige vil lede til højere kon­ver­t­er­ing, større loy­alitet, og bedre indt­jen­ing for webshops”

De første kun­der bruger allerede nu Swi­ipes check­out, og løs­nin­gen færdigud­vikles sam­men med kun­derne baseret på kun­dernes feedback.

Læs også:

Læs case-beskrivelsen om Swi­ipe Pay­ments, der blev sendt ud til medlem­merne:
Eksem­pel på en case-beskrivelse: Swi­ipe Payments

Læs om nogle af de erfaringer, som medlem­merne har taget med sig fra processen:
En virk­somheds­byg­gers råd: Fordele ved ”founder-friendly”

 

Overve­jer du også medlem­skab af Keystones?

Læs mere her