En virksomhedsbyggers råd: Fordele ved ”founder-friendly”

En virksomhedsbyggers råd: Fordele ved ”founder-friendly”

Foto fra ven­stre: Anders Riis (CEO), Cas­par Oreskov (CTO), Lotte Marschall (medlem af Key­stones og Swiipe-bestyrelsen)

At lukke den første svære kap­i­tal­runde kræver — udover et unikt og skaler­bart pro­dukt og et stærkt founder team — tårn­høje ambi­tioner, gå-på-mod og mål­ret­tethed. En virk­somheds­byg­ger deler hen­des sen­este erfaringer fra casen Swi­ipe Payments:

Jeg har råd­givet Swi­ipe i funding-processen fra founders side af bor­det og forhan­dlet en founder-friendly deal igen­nem”, udtaler Lotte Marschall, medlem af Keystones.

Gør den endelige invester­ingsaf­tale ”founder friendly” — her er 4 årsager

I Dan­mark bliver star­tups på pre-seed-stadiet ofte kon­fron­teret med hårde krav fra inve­stor­erne, som helst ser et færdigt pro­dukt og de første kun­der. Er der ikke det, så må stifterne afgive bety­delige ejeran­dele, hvis de skal vække inter­esse hos inve­stor­erne. Lotte Marschall mener, at en ”founder friendly” til­gang, f.eks. hvor stifter undgår hård udvand­ing allerede fra dag ét, på sigt vil skabe størst værdi for investorerne.

 1# Der ydes 110%

”Det giver en større chance for suc­ces, fordi founder sid­der tilbage med en stor ejeran­del efter kap­i­talud­videlsen, og det giver en god sikker­hed for, at han vil yde 110% for at få suc­ces. I andre star­tups har jeg set, at founder sid­der tilbage med en umo­tiv­erende lille del efter at have givet ejeran­dele væk for kap­i­tal”, siger Lotte Marschall.

 #2 Fuld fokus på udvikling og vækst

”Swi­ipe casen er også founder-friendly, fordi Swi­ipe nu har fået tilstrække­lig kap­i­tal til at sætte det rigtige team, har mulighed for hur­tig ska­ler­ing og køre i op til 2 år. Dermed skal de ikke ud og bruge en masse tid på at søge kap­i­tal igen lige med det første, og kan kon­cen­trere sig om at udvikle Swiipe. 

#3 Fuld tillid til ledelsen og bedre agilitet i hverdagen

En founder-friendly kap­i­tal­re­js­ning bety­der også, at founders selv har et stort man­dat i beslut­ninger fre­mover. Inve­stor­erne viser dermed tillid og founder sid­der i “dri­vers seat”. Desværre har jeg set andre star­tups, hvor inve­stor­erne er meget krævende i forhold til rap­por­ter­ing og involver­ing i beslut­ninger, som founder egentlig bør kunne tage selv. Det man­dat giver agilitet i dagligda­gen”.

#4 Plads til mange små-investorer, som kan bidrage aktivt

Endelig er det stærkt i Swi­ipe casen, at vi har en stor gruppe busi­ness angels med kom­pe­tencer inden for finans, salg, e-commerce og tech, som founder kan trække på i dagligda­gen. Vi er i gang med at etablere et Advi­sory Board, hvor inve­stor­erne inviteres til at delt­age, og der er stor inter­esse for at være med”, udtaler Lotte Marschall.

Læs også

Sådan lød case-beskrivelsen om Swi­ipe Pay­ments, da den blev sendt ud til medlemmerne

Case story: Virk­somheds­byg­gere indleder fintech-eventyr

 

Overve­jer du også medlem­skab af Keystones?

Læs mere her