Hvornår ved du om et startup styrer mod jorden?

Hvornår ved du om et startup styrer mod jorden?

16 klas­siske fares­ig­naler, du bør se efter, før du hop­per med ombord 

Key­stones har fulgt flere tusinde opstartsvirk­somhed­ers svære færd mod stjern­erne. Det ender nogle gange galt og når vi under­søger den sorte boks, mødes vi tit af flere blink­ende røde lam­per, som du også bør have på radaren, før du selv køber bil­let og stiger ombord. Her er nogle eksempler:

 

#1 Solo-flyvning

Stifter har flø­jet solo over en læn­gere peri­ode og fore­trækker fort­sat at sidde tungt på kon­trol og ejerandele.

#2 Kaospi­lot

Stifter kan være en “fyrværk­er­i­fab­rik” med mange kreative udbrud. Det er langt fra unor­malt hos iværk­sæt­tere. Ini­tia­tiv og idérig­dom er pos­i­tivt, så længe det ikke skaber en for høj kaos­fak­tor, hvor teamet mis­ter både fokus og eksekveringsevne.

#3 Multi-stifter

Stifter er i gang med flere star­tups og trives med at have flere pro­jek­ter i gang sam­tidig. Det er ikke nød­vendigvis et dårligt sig­nal, så længe investor får com­mit­ment på, at det fre­madret­tet er det fælles pro­jekt, som iværk­sæt­teren vil hel­lige sin tid og energi.

#4 Stramt greb om styrepinden

Stifter og idé­mand er ofte også CEO, men er ikke altid den rette til opgaven. Det kan blive et prob­lem, hvis CEO ikke udviser ydmyghed og vil­lighed til at over­lade styrin­gen til den næste, når tiden er den rigtige.

#5 Ingen teknikker

Stifter har styr på busi­ness fra A til Z, har lavet pro­fes­sionelle pow­er­point slides og sat en klar ret­ning for hvor virk­somhe­den skal hen. Men den tekniske med­s­tifter man­gler til at omsætte idé til pro­to­type og sikre proof-of-concept.

#6 IP-paranoia

Stifter er bange for at deres idé bliver stjålet og forsøger at sikre sig med NDAer, hem­me­lighold­else og for­be­hold­en­hed over­for inve­storer. Den type lukkethed gør det svært at skabe inter­esse hos både inve­storer og kun­der. Tom­melfin­ger­re­glen er, at man kan fortælle 99% omkring sin virk­somhed uden at skade patentet.

#7 Højdeskræk

Stifter vil gerne løfte sin startup til nye højder og ønsker mest muligt upside og min­i­mal down­side. Han søger inve­storer, fordi han ikke selv har kap­i­tal eller risikovil­lighed til at videreud­vikle på idéen, og kræver deru­dover en marked­sløn til sig selv for at få pri­vatøkonomien til at hænge sam­men. Per­son­ligt har han lille risikovil­lighed, men beder om høj risikovil­lighed hos investor. Det er en god idé at være sikker på, at stifters pri­vatøkonomi ikke afhænger for meget af dig som investor og at risikoen er fair fordelt.

Bliv kon­tak­tet

Søger du også fly­vedygtige star­tups og ligesind­ede at gå ombord med?

Fortæl os om dig selv og hør hvad du kan få ud af at blive medlem af Key­stones netvær­ket. Vi er 250 virk­somheds­byg­gere: busi­ness angels, serie-iværksættere og erfarne erhvervsledere, som bræn­der for iværksætteri

#8 Valuation-baromeret viser “overophedning”

Vær­dian­sæt­telsen er på et niveau, der f.eks. skaber for­vent­ninger hos investor om et højt og sta­bilt salg. Men ser man “value dri­vers” efter, så er der kun få fak­tiske resul­tater og begrund­ede fremtid­san­tagelser til at under­støtte en vær­dian­sæt­telse tilsvarende peers fra samme stadie. Se evt. Key­stones’ “Høker Kalkule” for inspi­ra­tion til, hvor­dan du kan vær­dian­sætte et startup her.

#9 Over-budgettering

Ure­al­is­tiske sal­gs­for­vent­ninger ses ofte hos star­tups, specielt når virk­somhe­den kun har få eller endnu ingen konkrete erfaringer med markedet. Virk­somhe­den har f.eks. indledt budget-antagelserne med “hvis bare vi hen­ter 1% af ver­dens­markedet så…”.

#10 Pro­duk­t­blind­hed

Stifter kan hur­tigt stirre sig blind på pro­duk­tudvikling og har ofte en stærk forkærlighed og stolthed omkring sit pro­dukt. Det kan være en udfor­dring at få vendt teamets fokus og inter­esse mod salg og kunder.

#11 Tvivl­somt “product/market fit”

Stifter har udviklet en spæn­dende løs­ning eller pro­dukt med mange gode inten­tioner. Det er dog endnu uklart helt præ­cist hvem kun­den er, hvor stor kun­de­grup­pen er og hvilken værdi, pro­duk­tet vil til­føre den pågældende kunde. Og vigtigst af alt: vil kun­den betale for varen? Uden doku­menteret prob­lem eller behov i markedet, vil virk­somhe­dens eksis­tens­grund­lag blinke rødt.

#12 Ukval­i­fi­ceret founder-team

På samme måde som det kræver nogle vidt forskel­lige færdigheder at få et fly fra et sted til et andet, så er teamet afgørende for star­tup­pens suc­ces. Det er særligt vigtigt, at både den tekniske og den kom­mer­cielle kom­pe­tence er repræsen­teret i stifter-teamet, så markeds­feed­back og pro­duk­tudvikling kan følges hånd i hånd fra idé­fasen til udvikling og salg.

#13 Høj burn-rate. Lavt tempo

Hvis væk­sten ikke rigtig speeder op, selvom den får fuld brænd­stof (høj burn-rate), så bør de røde lam­per blinke. Kon­sekvenserne er ofte, at virk­somhe­den hele tiden skal tilbage til eksis­terende eller nye poten­tielle ejere efter en frisk kap­i­talind­sprøjt­ning. Her kan selv den mind­ste afvis­ning fra vigtige engle-investorer få alt til at styrte i jor­den i løbet af ingen tid.

#14 Fanget i et “funding-loop”

Nogle star­tups etablerer sig hur­tigt med faste medar­be­jdere og omkost­ninger i øvrigt, også før sal­get under­støt­ter det og der­for må stifterne kon­stant jage de næste penge. Desværre jages pen­gene ikke hos kun­derne, men hos inve­stor­erne. Det fører stifterne ud i et lang­varigt og opsli­dende “funding-loop”. Når den ene invester­ingsrunde er lukket, så er de hur­tigt tilbage i funding-modus for at lukke den næste, så virk­somhe­den kan for­blive fly­vende. Stifterne bruger meget tid på at pitche til iværk­sæt­terevents, konkur­rencer, investor­møder mv. for at skabe “investor-buzz” og få lukket det næste hul i penge­tanken. Det er en usund spi­ral, hvis den evige jagt på kap­i­tal fører til ned­pri­or­i­ter­ing af sal­gsind­sat­sen og dermed bremser væksten.

#15 Ingen udnyt­telse af lean-muligheder

Har virk­somhe­den planer om at investere tungt i udvikling, pro­duk­tion og markeds­føring uden at have kun­den med på skødet allerede i idé­fasen? Forde­len ved at være startup er, at man nemt kan ændre ret­ning (piv­otere) afhængigt af omgivelserne og arbe­jde efter “Lean Startup”-principperne: minimum-viable-product, hur­tige kun­de­test, tidligt i markedet med pro­to­typer mm. Hvis stifter ikke har i sinde at udnytte disse muligheder, så bør advarsel­slam­perne blinke.

#16 Raket-runder

Iværk­sæt­ter og/eller hans mægler hen­ven­der sig med et brandtil­bud: Der skal rea­geres her og nu — ellers ryger mulighe­den. Der rejses et tocif­ret mil­lion­beløb og run­den lukker om få dage. Alle de andre inve­storer står efter sigende i kø. Sid­ste udkald! Vær­dian­sæt­telsen taler vi om senere. Er du klar?

Det er sjældent, at denne frem­brusende og sælger-agtige til­gang til kap­i­tal­frem­skaf­felse lykkes eller kan tages ser­iøst af en ruti­neret investor. Raket-runder peger direkte mod eksplo­sion­skurs, hvis man ikke får lov at se dem efter i sømmene.

Overve­jer du at blive medlem af Keystones?

Læs mere her eller bliv kon­tak­tet her

Relateret

Sådan kan du investere i star­tups: 11 tips til at finde de uslebne dia­man­ter før de andre

Startup: Her er mine 9 vigtig­ste investeringskriterier

15 råd om exits: Sådan skaber du afkast af invester­ing i startups