Sådan kan du investere i startups: 11 tips til at finde de uslebne diamanter før de andre

Sådan kan du investere i startups: 11 tips til at finde de uslebne diamanter før de andre

Er der en hov­edåre for star­tups i Dan­mark?

Nej. Invester­ing i star­tups er langt fra som på børsen, hvor man nemt kan udforske og investere i alt fra aktier til råolie via f.eks. Nord­net eller din bank. Så hvor går man hen, hvis man vil investere i star­tups? Dan­mark har ingen marked­spladser for startup-investeringer lige­som i udlan­det, hvor f.eks. equity crowd­fund­ing plat­forme som See­drs, Inves­dor, Fund­ed­ByMe, Syn­di­cate Room, Crowd­cube og mange flere giver pri­vate adgang til en under­strøm af iværksætteri.

Mange små spades­tik

Suc­ces­fuld invester­ing i star­tups kræver blod, sved og tårer og i første omgang en hård omgang gravear­be­jde. Den bed­ste måde at komme i gang er at ”source” invester­ingsmu­ligheder på helt egen hånd fra flere forskel­lige kilder. Her er 11 steder, du kan slå spaden i først:

#1 Dit per­son­lige netværk

Investeringer i star­tups via per­son­lige og pro­fes­sionelle rela­tioner i iværk­sæt­ter­miljøet er stadig blandt de hyp­pig­ste årsager til startup-investeringer finder sted. Ikke bare i Dan­mark men også i velud­viklede markeder som USA. Det bekræfter flere studier.

TOOLTIP: Allier dig med gate­keeperne
Du kan med fordel granske dit LinkedIn-netværk for per­soner fra startup-miljøet samt beg­y­nde at udforske, forbinde og intro­duc­ere dig selv til nye pålidelige kilder i startup-miljøet. Gør dig vel­lidt blandt ”influ­encers” og ”gate­keep­ers”, som har fin­geren på pulsen. Måske beg­y­n­der de at hen­vise star­tups til dig.

#2 Key­stones

Key­stones er sat i ver­den for at finde og foræ­dle de mange uslebne dia­man­ter, som lig­ger skjult i det danske startup-landskab. Key­stones består af over 250 risikovil­lige medlem­mer, som aktivt sourcer, screener, kval­i­fi­cerer, udvikler og investerer i lovende star­tups. Som medlem får du adgang til et væld af invester­ingsmu­ligheder præsen­teret via ugentlige mailud­sendelser, fysiske medlemsmøder samt en kom­plet online case-oversigt. Er man investor, så kan man investere fra 50.000 kr. og op efter.

TOOLTIP: Mød netvær­ket
Få en fors­mag på netvær­ket og invester­ingsmu­lighed­erne via Key­stones’ LinkedIn-gruppe her eller læs mere om hvad, du kan få ud af at blive medlem her.

#3 Investor­foreninger

Dan­mark har et rigt foren­ingsliv, også når det gælder invester­ing i star­tups. Lokale foreninger som Dan­ish Busi­ness Angels og Busi­ness Angels Syd­dan­mark giver muligheder for at møde star­tups via deres medlemsmøder. Medlem­skab kræver, at man kan leve op til foreningernes invester­ingskrav – typisk i niveau 1,5–5 mio. kr.

TOOLTIP: Mød netvær­ket
Deltag som gæst ved et af foreningernes 5–6 årlige medlemsmøder og find ud af om det passer til dig.

#4 Accel­er­a­torer og inkubatorer

Hvert år bliver et nyt hold af lan­dets fremmeste star­tups optaget i et accelerator-program som Dan­ish Tech Chal­lenge, Accel­er­ace, Next Step Chal­lenge, SCALEit med videre, hvor de får gratis fød­selshjælp over nogle måneder. Inku­ba­torer tjener samme for­mål – dog over en ube­grænset periode.

TOOLTIP: Kalen­der­før alle “demo days”
Besøg deres hjemmesider og hold dig opdateret omkring ”demo days”, hvor de delt­a­gende virk­somheder præsen­terer sig for offent­lighe­den og poten­tielle investorer.

#5 Startup konkurrencer

Både eksis­terende og nye aktører søsæt­ter årligt et væld af konkur­rencer, hvor kap­i­tal­sø­gende star­tups bejler til pub­likum, inve­storer og juryer. Eksem­pler er: Busi­ness Angel Årsmøde, Ven­ture Cup, iVæk­st­prisen, Cre­ative Busi­ness Cup, Seed Dis­cov­ery Day, Guldæg og mange flere.

TOOLTIP: Screen de nominerede 
Besøg deres hjemmesider for en lyn­screen­ing af nominer­ingslis­ter og vin­dere. Måske er der nogen af de delt­a­gende star­tups, som fort­jener din tid og opmærksomhed?

#6 Startup arrangementer

Lis­ten af arrange­menter og kon­fer­encer for iværk­sæt­tere og inter­essen­ter i økosys­temet er lang. Blandt vores top 5 er; Væk­st­fondens Årsmøde, TechBBQ, Iværk&Vækst, CPHFTW Hall Meet­ing og SLUSH (godt nok fra Fin­land – men kom afsted og få oplevelsen!). Du kan også møde star­tups samt andre inve­storer ved Busi­ness Angel Årsmøde, Odense Investor Sum­mit og Grow­ing Investors.

TOOLTIP: Tag en jord­prøve 
Er din inter­esse udelukkende at spotte invester­ingsmu­ligheder, så vil du ikke spilde din tid på lange fore­drag. Screen agen­daen for pitch-indhold og dine muligheder for frit at ”shoppe rundt” mellem netværk­som­råder og startup-stande.

#7 Kon­tor­fæl­lessk­aber for startups

Mange star­tups fore­trækker at sidde under samme tag. Er du f.eks. inter­esseret i invester­ing i finan­sielle tjen­ester, så har Copen­hagen Fin­tech Lab et rigt udvalg af fintech-startups. Besøg også pop­ulære ”hubs” som Founders House, Startup Vil­lage, Soho/Noho, Rain­mak­ing Loft, Cul­ture Work­space, Dare2Mansion, Future Box eller Forsker­parker som DTU Sci­ence Park, Syd­danske forsker­parker, Sym­bion, Novi, Incuba med flere.

TOOLTIP: Screen beboerlis­terne
Ofte har diverse kon­tor­fæl­lessk­aber eller cowork­ing spaces en over­sigt på deres hjemme­side over deres beboere. Måske gem­mer der sig nogle uslebne dia­man­ter iblandt dem?

#8 Råd­givn­ingsin­stanser

Både pri­vate og offentlige råd­gi­vere fra væk­sthuse, erhvervshuse samt revi­sion­shuse, advokathuse og banker har jævn­ligt kon­takt med unge virk­somheder, som søger hjælp og spar­ring. Deru­dover findes der også offentligt finan­sierede foreninger for friv­il­lige råd­gi­vere og men­torer som f.eks. Con­nect Dan­mark. Men­tor­pro­gram­mer er udbredt blandt vidensparker og det offentlige. DTU Sci­ence Park Team Men­tor­ing er et eksempel.

TOOLTIP: Mød dem via de øvrige kanaler
Råd­givn­ingsin­stanserne kan være en god kanal ud til star­tups, men det tager tid at opbygge rela­tioner til hver enkelt. Mød dem via de øvrige kanaler.

#10 Iværk­sæt­ter­plat­forme

Der bliver løbende lanceret over­sigter og formidlingsplat­forme til screen­ing af star­tups – enten på ini­tia­tiv fra pri­vat­per­soner, virk­somheder eller det offentlige. Det kræver et vedlige­hold­elsesar­be­jde som langt de fær­reste er lykkedes med.

TOOLTIP: Gå på opdagelse på…
thehub.dk eller tag en rund­tur på inno-overblik.dk for et godt overb­lik over det danske startup-miljø.

#11 Per­son­lig brand­ing: lad virk­somhed­erne komme til dig!

Ikke alle vel­ha­vere udlever mantraet om at bevæge sig under radaren: ”de som lever stille, lever godt”. Mange går den stik mod­satte ret­ning for at fylde ind­bakken op med kval­i­fi­cerede henvendelser.

TOOLTIP: Prøv føl­gende…
Skal man følge de branding-orienterede inve­stor­ers eksem­pel, så anbe­fales føl­gende manøvrer:

  • Sørg for at dine aktiviteter foregår via en reg­istr­eret virk­somhed, f.eks. hold­ing og/eller konsulentvirksomhed.
  • Opret hjemme­side med beskriv­else af din bag­grund, invester­ingsstrategi, dine ydelser og skriv indlæg, som kan deles på sociale medier, nyheds­breve, avisklum­mer mv.
  • Deltag som jurymedlem i iværk­sæt­terkonkur­rencer eller fonde – se f.eks. Fonden for Entre­prenørskab Mikrole­gat.
  • Bliv medlem af alle rel­e­vante netværk og foreninger
  • Skab et navn gen­nem små investeringer i mange forskel­lige startups
  • Forsøg af få pressen til at skrive om dine aktiviteter og del det med dit netværk
  • Tilbyd dig selv som oplægsh­older eller pan­elist ved top 5 iværksætter-arrangementer


Næste skridt: Investerin­gen sker ikke med et enkelt klik men over flere måneder

Det tager kun et enkelt klik at gen­nem­føre en han­del på aktiemarkedet. Men skal du han­dle star­tups kan det tage mellem 3 og 6 måneder. Årsagen er, at star­tups sjældent har tid og ressourcer til at for­berede en invester­ing med alt hvad det inde­bærer af over­be­visende due dili­gence og under­skriftk­lare dokumenter.

TOOLTIP: Test virk­somhe­dens investor­mod­en­hed 
For en hur­tig vur­der­ing af en star­tups investor­mod­en­hed – prøv denne test.

Som investor og risiko­tager har du al ret til at forhan­dle og sætte tid af til at lære virk­somhe­den og folkene bag ordentligt at kende. Du skal have under­søgt alle økonomiske, tekniske og juridiske forhold grundigt, før pen­gene over­føres. Også en advokat kan med fordel ind­drages og vil med god sandsyn­lighed stille alle de rigtige men svære spørgsmål, som kan trække tin­gene yderligere i langdrag.

TOOLTIP: Med­in­vester via syn­dikater
Investerer du sam­men med andre f.eks. via et investorsyn­dikat, så kan advoka­treg­nin­gen og ind­sat­sen deles mellem flere. Den frem­gangsmåde har vi gode erfaringer med i Keystones.

 

Overve­jer du at blive medlem af Keystones?

Læs mere her