Hvad du bør vide, før du investerer sammen med andre: 10 fordele og ulemper

Hvad du bør vide, før du investerer sammen med andre: 10 fordele og ulemper

Du står ved kan­ten og ser ned. Dan­marks startup-landskab lig­ger for dine fød­der. Du er én af de få, som tør investere både risikovil­lig tid og kap­i­tal. Men er du klar til at tage springet alene, eller er det bedre at følges med andre? Og med hvem? Her er nogle vigtige overve­jelser, før du springer ud i det.


Fordele ved medinvestering

Mere tryghed og tillid
Inve­storer er i høj grad drevet af mave­fornem­melser og følelser.  Netop der­for har det stor værdi at kunne læne sig op ad andre, som man har tillid til, og som måske er mere ruti­nerede eller har bedre ind­sigt i casen end én selv. Du har nogen at sparre med både før, under og efter investeringen.

Udvidet viden­spulje og pro­fes­sion­alis­er­ing 
Undgå for mange fejl­slut­ninger. Investerer du f.eks. sam­men med spe­cial­is­ter fra inno­va­tion­s­miljøer, ven­ture fonde eller pro­fes­sionelle englein­ve­storer og investor­netværk, kan du måske trække på konkrete erfaringer om alt fra due dili­gence, til forhan­dling, term sheet, investor rela­tions, kommercialisering/internationalisering, bestyrelsesar­be­jde, exits mv.

Bedre spred­ning i dine investeringer 
Når du er alene om en invester­ing, så øges din kap­i­tal­byrde, dine muligheder for at sprede dine investeringer begrænses, og du er højst sandsyn­ligt være tvunget til at følge dine penge tæt med aktiv involver­ing. Men fordeler du ind­sat­sen blandt flere, kan du være heldig at slippe afsted med at investere helt ned til 50.000–100.000 kr. Disse “billet-størrelser” vil give luft i dit invester­ings­bud­get. Der er også større chance for, at få afkast af investeringerne når du har en porte­følje af selskaber.

Støtte fra flere inve­storer, næste gang du investerer
Det skaber unikke kon­tak­ter og tillids­bånd at være i den samme “bræn­dende båd”. Når I mødes til diverse arrange­menter har I altid noget at tale om, og har du investeret med nogle bestemte per­soner  gang, kan du nem­mere række ud næste gang og invitere dem med på en ny invester­ing. Vigtigst af alt — star­tups får næsten altid brug for flere invester­ingsrun­der, og med flere inve­storer i ryggen, har virk­somhe­den langt større chance for at lande en næste runde fra samme investorkreds.

Fælles due dili­gence — “wis­dom of the crowd“
Som gruppe har I flere øjne på casen. I får øje på flere “huller i osten”, stiller flere kri­tiske spørgsmål og gør jer flere indi­vidu­elle overve­jelser. Det skal virk­somhe­den kunne besvare og imødekomme åbent og til det fælles bedste.

Forhan­dlings­magt
Når en gruppe af med­in­ve­storer taler med én stemme via en fælles repræsen­tant — det være en advokat og/eller en lead investor — så har investor­si­den bedre mulighed for at stille krav til vilkår og vær­dian­sæt­telse. Dette er langt vanske­ligere som indi­viduel investor.

 

Ulem­per ved medinvestering

Afvis­ninger kan få korthuset til at vælte
Når casen testes hos poten­tielle med­in­ve­storer, risik­erer du, at investor 1 giver et tilsagn, men finder på at springe fra senere i processen. Det kan inspirere investor 2 og 3 osv. til også at springe fra. Enten fordi investor 1’s argu­men­ta­tion er over­be­visende eller fordi de øvrige inve­stor­ers tilsagn var betinget af investor 1’s tilsagn.

Lemming-effekter og tilskuer-effekter
Som direkte modsvar til “wis­dom of the crowd”, kan der også opstå en blind tillid til eller overvur­der­ing af de andre inve­stor­ers døm­mekraft eller ind­sats. Med andre ord har den enkelte så stor tillid til, at fler­tal­let nok skal stille de svære spørgsmål og få sikret en god aftale, at alle ender en pas­siv tilskuer rolle og ingen tager affære. Der­for er en lead investor og fordel­ing af ans­var for due dili­gence og invester­ing­sprocessen vigtigt.

Højere transak­tion­somkost­ninger
Flere inve­storer vil typisk kræve mere kom­plek­sitet, tid og admin­is­tra­tion at håndtere, f.eks. hvis inve­stor­erne organ­is­erer sig i et syn­dik­er­ings­sel­skab. Det koster ekstra ressourcer til due dili­gence, investormøder/dialoger, høringsrun­der vedr. aftale­doku­menter, opføl­gninger vedr. investoro­plysninger, under­skrifter, pen­geover­førsler, rapportering/investor rela­tions man­age­ment mm. Direkte invester­ing fra én investor er min­dre komplekst.

For mange kokke kan fordærve maden
Alle inve­storer er forskel­lige. F.eks. kan pri­vate og fondsin­ve­storer have forskel­lige risiko­pro­filer, tid­sho­risont og hold­ning til terms, val­u­a­tion og deres med­in­ve­storer. Det kan skabe mere støj end støtte for virk­somhe­den, hvis for mange inve­storer stiller rap­por­ter­ingskrav, vil føre lange mailko­r­re­spon­dancer, ringer i tide og utide for at drøfte strategi og ideer og for­ven­ter indflydelse.

 

Eval­uér dine medinvestorer

Forstå hvor­for de andre investerer
Er de med af de rette årsager? Er de med, fordi de er fam­i­lie, ven­ner eller gamle kol­le­gaer med stifterne? Er de “biased” af at have investeret i virk­somhe­den før og er måske endda med i den nye runde for at redde en tidligere invester­ing? Er det prof­it­mu­lighed­erne eller “hjerte­sagen”, der trækker mest? Er de med, fordi de godt kan lide per­son­lighed­erne i teamet eller nogle af de andre inve­storer? Og hvilke årsager er vigtige for dig?

Check deres bag­grund, risiko­pro­fil og “value add“
Hvor meget har de andre inve­storer hån­den på koge­pladen i forhold til dig? Er det et rel­a­tivt lille greb i lom­men for dem eller en solid risiko­tagn­ing? Der er forskel på at være den, som investerer andres midler fra en 300 mio. kr. fond og den som investerer egne hårdt ops­parede midler i niveau 2–5 mio. kr.

Hvilken værdi kan de andre inve­storer bidrage med (netværk, tid, kap­i­tal, kom­pe­tencer)? Er de med som “free rid­ers”, så du kom­mer til at hænge på størst­ede­len af ind­sat­sen med ingen eller begrænset hjælp fra de andre (eller omvendt)?

Vær OBS på hvilke krav de stiller
Er du selv mere eller min­dre den pas­sive investor? Vær opmærk­som på hvilke kom­pen­sa­tions– og præfer­encekrav de aktive inve­storer stiller — f.eks. war­rants og optioner. Omvendt, hvis du selv er den aktive investor, så kan det måske betale sig netop at være den, som stiller flere krav.

 

Tool­box: Vil du blive klogere på det danske kap­i­tal­land­skab for finan­sier­ing af startups?

Som virk­somheds­byg­ger vil du blive kon­fron­teret med et væld af finan­sier­ingsmu­ligheder: ”Friends, fam­ily and fools”, inno­va­tion­s­miljøer, offentlig fondsstøtte, crowd­fund­ing, busi­ness angels, ven­ture kap­i­tal, banker mv. Hvem skal kon­tak­tes? Hvornår og hvor­dan gribes aktør­erne bedst an i prak­sis? Key­stones har igen­nem 15 år været med til at kortlægge og sætte kursen igen­nem det danske kapitallandskab.

Key­stones tilby­der et 60 min­ut­ters inten­sivt kur­sus, hvor medlem­mer får nogle prak­tiske værk­tø­jer til selv at nav­igere i kap­i­tal­land­sk­a­bet. Vi tager tem­per­a­turen på det finan­sielle økosys­tem i dagens Dan­mark og diskuterer fordele, ulem­per og syn­ergier mellem hhv. soft-funding, BA-finansiering, crowd­fund­ing, ven­ture kap­i­tal mv. Se dato for næste medlem­skur­sus her

 

Overve­jer du et medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her