Du står ved kanten og ser ned. Danmarks startup-landskab ligger for dine fødder. Du er én af de få, som tør investere både risikovil­lig tid og kap­i­tal. Men er du klar til at tage springet alene, eller er det bedre at følges med andre? Og med hvem? Her er nogle vigtige overvejelser, før du springer ud i det.

Fordele ved medinvestering

Mere tryghed og tillid
Investorer er i høj grad drevet af mavefornemmelser og følelser.  Netop derfor har det stor værdi at kunne læne sig op ad andre, som man har tillid til, og som måske er mere rutinerede eller har bedre indsigt i casen end én selv. Du har nogen at sparre med både før, under og efter investerin­gen.

Udvidet videnspulje og professionalisering 
Undgå for mange fejlslutninger. Investerer du f.eks. sammen med specialister fra innovationsmiljøer, venture fonde eller professionelle engleinvestorer og investornetværk, kan du måske trække på konkrete erfaringer om alt fra due diligence, til forhandling, term sheet, investor relations, kommercialisering/internationalisering, bestyrelsesarbejde, exits mv.

Bedre spredning i dine investeringer 
Når du er alene om en investering, så øges din kapitalbyrde, dine muligheder for at sprede dine investeringer begrænses, og du er højst sandsynligt være tvunget til at følge dine penge tæt med aktiv involvering. Men fordeler du indsatsen blandt flere, kan du være heldig at slippe afsted med at investere helt ned til 50.000-100.000 kr. Disse “billet-størrelser” vil give luft i dit investeringsbudget. Der er også større chance for, at få afkast af investeringerne når du har en portefølje af selskaber.

Støtte fra flere investorer, næste gang du investerer
Det skaber unikke kontakter og tillidsbånd at være i den samme “brændende båd”. Når I mødes til diverse arrangementer har I altid noget at tale om, og har du investeret med nogle bestemte personer  gang, kan du nemmere række ud næste gang og invitere dem med på en ny investering. Vigtigst af alt – startups får næsten altid brug for flere investeringsrunder, og med flere investorer i ryggen, har virksomheden langt større chance for at lande en næste runde fra samme investorkreds.

Fælles due diligence – “wisdom of the crowd”
Som gruppe har I flere øjne på casen. I får øje på flere “huller i osten”, stiller flere kritiske spørgsmål og gør jer flere individuelle overvejelser. Det skal virksomheden kunne besvare og imødekomme åbent og til det fælles bedste.

Forhandlingsmagt
Når en gruppe af medinvestorer taler med én stemme via en fælles repræsentant – det være en advokat og/eller en lead investor – så har investorsiden bedre mulighed for at stille krav til vilkår og værdiansættelse. Dette er langt vanskeligere som individuel investor.

 

Ulemper ved medinvestering

Afvisninger kan få korthuset til at vælte
Når casen testes hos potentielle medinvestorer, risikerer du, at investor 1 giver et tilsagn, men finder på at springe fra senere i processen. Det kan inspirere investor 2 og 3 osv. til også at springe fra. Enten fordi investor 1’s argumentation er overbevisende eller fordi de øvrige investorers tilsagn var betinget af investor 1’s tilsagn.

Lemming-effekter og tilskuer-effekter
Som direkte modsvar til “wisdom of the crowd”, kan der også opstå en blind tillid til eller overvurdering af de andre investorers dømmekraft eller indsats. Med andre ord har den enkelte så stor tillid til, at flertallet nok skal stille de svære spørgsmål og få sikret en god aftale, at alle ender en passiv tilskuer rolle og ingen tager affære. Derfor er en lead investor og fordeling af ansvar for due diligence og investeringsprocessen vigtigt.

Højere transaktionsomkostninger
Flere investorer vil typisk kræve mere kompleksitet, tid og administration at håndtere, f.eks. hvis investorerne organiserer sig i et syndikeringsselskab. Det koster ekstra ressourcer til due diligence, investormøder/dialoger, høringsrunder vedr. aftaledokumenter, opfølgninger vedr. investoroplysninger, underskrifter, pengeoverførsler, rapportering/investor relations management mm. Direkte investering fra én investor er mindre komplekst.

For mange kokke kan fordærve maden
Alle investorer er forskellige. F.eks. kan private og fondsinvestorer have forskellige risikoprofiler, tidshorisont og holdning til terms, valuation og deres medinvestorer. Det kan skabe mere støj end støtte for virksomheden, hvis for mange investorer stiller rapporteringskrav, vil føre lange mailkorrespondancer, ringer i tide og utide for at drøfte strategi og ideer og forventer indflydelse.

 

Evaluér dine medinvestorer

Forstå hvorfor de andre investerer
Er de med af de rette årsager? Er de med, fordi de er familie, venner eller gamle kollegaer med stifterne? Er de “biased” af at have investeret i virksomheden før og er måske endda med i den nye runde for at redde en tidligere investering? Er det profitmulighederne eller “hjertesagen”, der trækker mest? Er de med, fordi de godt kan lide personlighederne i teamet eller nogle af de andre investorer? Og hvilke årsager er vigtige for dig?

Check deres baggrund, risikoprofil og “value add”
Hvor meget har de andre investorer hånden på kogepladen i forhold til dig? Er det et relativt lille greb i lommen for dem eller en solid risikotagning? Der er forskel på at være den, som investerer andres midler fra en 300 mio. kr. fond og den som investerer egne hårdt opsparede midler i niveau 2-5 mio. kr.

Hvilken værdi kan de andre investorer bidrage med (netværk, tid, kapital, kompetencer)? Er de med som “free riders”, så du kommer til at hænge på størstedelen af indsatsen med ingen eller begrænset hjælp fra de andre (eller omvendt)?

Vær OBS på hvilke krav de stiller
Er du selv mere eller mindre den passive investor? Vær opmærksom på hvilke kompensations- og præferencekrav de aktive investorer stiller – f.eks. warrants og optioner. Omvendt, hvis du selv er den aktive investor, så kan det måske betale sig netop at være den, som stiller flere krav.

 

Toolbox: Vil du blive klogere på det danske kapitallandskab for finansiering af startups?

Som virksomhedsbygger vil du blive kon­fron­teret med et væld af finan­sier­ingsmu­ligheder: ”Friends, fam­ily and fools”, inno­va­tion­s­miljøer, offentlig fondsstøtte, crowd­fund­ing, busi­ness angels, ven­ture kap­i­tal, banker mv. Hvem skal kon­tak­tes? Hvornår og hvor­dan gribes aktør­erne bedst an i prak­sis? Key­stones har igen­nem 15 år været med til at kortlægge og sætte kursen igen­nem det danske kap­i­tal­land­skab.

Keystones tilbyder et 60 minutters intensivt kursus, hvor medlemmer får nogle prak­tiske værk­tø­jer til selv at nav­igere i kapitallandskabet. Vi tager tem­per­a­turen på det finan­sielle økosys­tem i dagens Dan­mark og diskuterer fordele, ulem­per og syn­ergier mellem hhv. soft-funding, BA-finansiering, crowd­fund­ing, ven­ture kap­i­tal mv. Se dato for næste medlemskursus her

Læs også:

Guide til syndikerede investeringer

Startup: Du skal ikke frygte investeringssyndikater 

 

Overvejer du et medlemskab af Keystones?
Læs mere her