Guide til dit advisory board

Guide til dit advisory board

Der­for er det vigtigt med et advi­sory board

Ekstern spar­ring er essen­tiel, når der skal træffes store beslut­ninger i en virk­somhed. I virk­somheder, der enten ikke er store nok eller er klar til en bestyrelse, er et advi­sory board ofte en god idé. Med et advi­sory board får du nem­lig mulighed for at samle en hånd­fuld virk­somheds­byg­gere, der kan råd­give dig om de ting, du måske ikke er helt skarp på selv, men som de har års erfar­ing med. Deru­dover slip­per du for de juridiske spids­find­igheder, som der føl­ger med en bestyrelse.


Fordele ved et advi­sory board for hhv. virk­somhe­den og medlemmerne

For dig som enten overve­jer at etablere et advi­sory board, eller blive medlem af et advi­sory board, er føl­gende fordele værd at vide:

#1: Ændring af et advi­sory board kræver ikke vedtægtsændringer

#2: Grun­det dets uformelle natur, er der mere flek­si­bilitet i struk­tur og ledelse

#3: Et advi­sory board kan betrages som en blød land­ing i virk­somhe­den. Det kan være første skridt i ret­ning af en etab­ler­ing af en formel bestyrelse. Det er også god en måde at teste et samar­be­jde og eval­uere virk­somhe­den over en peri­ode (due dili­gence) mhp. evt. yderligere involver­ing som investor, bestyrelsesmedlem eller leder.

#4: Øvelse i bestyrelsesar­be­jde og i at have en bestyrelse.

#5: En mulighed for at teste hinan­den og prøve-samarbejde før advi­sory board-medlemmer evt. rekrut­teres til team eller bestyrelse.

#6: Man undgår at stå alene med mange overve­jelser. 360 graders løbende spar­ring om alt fra økonomi til teknologi, pro­dukt, finan­sier­ing, vækst, den daglige ledelse, bestyrelsen mm.

#7: Fortrolige drøf­telser af fortrolige forhold


Forskellen mellem advi­sory board og bestyrelse

Et advi­sory board og en bestyrelse kan ligne hinan­den – der er dog nogle væsentlige forskelle. Her har vi lis­tet de mest essen­tielle forskelle:

#1: Afløn­nin­gen er ofte forskel­lig. Advi­sory boards er i mange til­fælde friv­il­lige eller mod opt­jen­ing af mede­jer­skab: “sweat equity”.

#2: Advi­sory boards er et organ uden et legalt grund­lag, fordi det ikke er omtalt i Sel­sk­ab­sloven eller i andre love. De har ingen kon­trollerende indflydelse.

#3: Et advi­sory board giver, som navnet anty­der, “råd”. En bestyrelse har større befø­jelser og har bl.a. magt til at til­sidesætte den adm. direk­tørs beslutninger.

#4: Et advi­sory board er val­gfrit, mens en bestyrelse i nogle til­fælde er lovbestemt.


Bety­der det, at et advi­sory board ikke kan stilles til ansvar?

Hvis funk­tio­nen og opgav­erne for advi­sory board nærmer sig bestyrelses­lig­nende forhold, kan ans­varet tilsvarende nærme sig bestyrelsesansvar.


To typer advi­sory board

Rollen som advi­sory board afhænger af, om der er etableret en bestyrelse eller ej.

Type 1: Advi­sory board udøver tilsyn og hvad der svarer til bestyrelsesar­be­jde, fordi der endnu ikke er etableret en formel bestyrelse.

Type 2: Advi­sory board udøver primært vejled­ning og kon­tak­t­sk­a­belse, fordi sel­sk­a­bet allerede har en bestyrelse.


For­malis­eringer — sådan kom­mer du i gang

#1: Sam­men­sæt advi­sory board ud fra hvor der er “gaps” i virk­somhe­dens kom­pe­tence map

#2: For­mulér en uformel advi­sory board aftale til for­vent­ningsaf­stemn­ing og fortro­lighed mm. Som medlem af Key­stones kan du få mere spar­ring herom.

#3: Fastlæg herun­der en møde­frekvens f.eks. af 6–8 gange årligt

#4: Præ­cisér evt. de enkelte medlem­mers ans­var­som­råder, arbe­jd­sop­gaver og arbejdsbetingelser

#5: Kon­sti­tuér evt. board­ets for­mand og næst­for­mand, som kan repræsen­tere boardet udadtil, sikre mødeind­kaldelser, mødedag­sor­dener, mødestyring, refer­ater, opføl­gninger, opfyldelse af fælles mål og forpligtelser.


Beløn­ningsmod­eller

Beløn­nin­gen kan være honoar, war­rents, optioner eller det sim­ple forhold, at virk­somhe­den er en god ref­er­ence at have på sit CV eller LinkedIn-profil.


Overve­jer du at etablere advi­sory board eller blive medlem af et advi­sory board?

For kom­mende medlem­mer af advi­sory board — læs mere om medlem­skab af Key­stones her

For virk­somheder — ind­send case her