Keystones

10 råd om investering i startups

Overve­jer du at investere i star­tups? Key­stones har siden årtusin­deskiftet arbe­jdet pro­fes­sionelt med investeringer i star­tups og sam­let et unikt sæt erfaringer gen­nem to økonomiske kriser og ans­var for Dan­marks største investor­netværk. Al denne erfar­ing er her kogt ned til 10 konkrete råd til dig, som også vil i gang med at investere i star­tups.
 

#1 Læg en sim­pel strategi: hvilken type investor vil du være?

Gør dig tanker om, hvilken invester­ingsstrategi der passer til dit humør, hverdag og risikoprofil:

 • Med­s­tifter – ønsker du at købe eller arbe­jde dig ind i 1–2 star­tups med involver­ing på fuldtid?
 • Aktiv investor – ønsker du at investere i 4–5 star­tups med involver­ing på deltid f.eks. som aktivt bestyrelsesmedlem?
 • Porte­føl­je­byg­ger – ønsker du at sprede din risiko med min­dre investeringer i 15–30 star­tups med en begrænset involvering?

#2 Værdisæt dig selv: hvad er dit ”value add”?

Gør dig tanker om hvilken værdi, du bidrager med som investor – ud over pen­gene. En startup har som regel for­beredt en pitch til investor. Hvad er din pitch til en startup? Her er 3 essen­tielle punk­ter til din selvevaluering:

 • Kom­pe­tencer – har du adgang til rel­e­vant eksper­tise, enten per­son­ligt eller via dit netværk? Opdatér din LinkedIn-profil, så den også appellerer til star­tups. Søg efter andre LinkedIn-profiler med titlen ”investor” eller ”angel” for inspiration.
 • Tid – hvor mange timer om ugen har du til rådighed til at arbe­jde med startups?
 • Kap­i­tal – hvor meget har du reelt sat af til invester­ing i star­tups? 10–30% af opsparin­gen i form af frie pen­sion­s­mi­dler, værdi­pa­pirer, opspar­ing i dit hold­ingsel­skab, anden opspar­ing? Det skal være penge, du kan tåle at tabe. For­vent at du vil blive bag­grund­st­jekket på cvr.dk og proff.dk. Kval­i­fi­cerer bal­ancerne dig som investor?

TOOLTIP:
Hvad siger dine ref­er­encer om dig? For­vent at dine ref­er­encer ind­drages i et bag­grund­st­jek, så vær på forkant og brug dem proak­tivt. Har du et eller flere star­tups i porte­føl­jen? Hvad for­ven­ter du, at de vil fortælle om dig til andre star­tups? Kan de bekræfte dit “value add” dvs. den tid, kom­pe­tencer og kap­i­tal, du stiller i udsigt?

#3 Opret hold­ingsel­skab og byg dit ”investor brand”

Ikke alle vel­ha­vere udlever mantraet om at bevæge sig under radaren: ”De som lever stille, lever godt”. Mange går den stik mod­satte vej for at fylde ind­bakken op med kval­i­fi­cerede henvendelser.

TOOLTIP:
Overvej føl­gende manøvrer:

 • Lad dine investorak­tiviteter foregå via en reg­istr­eret virk­somhed, f.eks. hold­ing og/eller konsulentvirksomhed.
 • Opret en hjemme­side med en beskriv­else af din bag­grund, investeringsstrategi/kriterier (læs neden­for), dine ydelser (jf. kom­pe­tencer, tid og kap­i­tal) og skriv indlæg, som kan deles på sociale medier, nyheds-breve, avisklum­mer mv. Deltag som jurymedlem i iværk­sæt­terkonkur­rencer eller fonde – se f.eks. Fonden for Entre­prenørskab Mikrolegat.
 • Bliv medlem af alle rel­e­vante netværk og foreninger, som eks. Key­stones – læs mere her
 • Skab et navn gen­nem små investeringer i mange forskel­lige startups.
 • Forsøg af få pressen til at skrive om dine aktiviteter og del det med dit netværk.
 • Tilbyd dig selv som oplægsh­older eller pan­elist ved top 5 iværksætter-arrangementer

#4 Byg et kval­i­fi­ceret deal flow

Er dine første startup-investeringer baseret på til­fældige tips fra venner/kollegaer, eller er de resul­tatet af en grundig screen­ingøvelse blandt flere hun­drede cases? En klog per­son har engang sagt, at man først efter at have set 100 cases bør fore­tage sin første invester­ing. Pointen er, at du er nødt til at se mange cases for at udvikle dit falkeøje i startup-landskabet: ”Look and learn”. Lær at skelne vin­dere fra tabere i markedet og slå til, når tiden er den rette. Der kom­mer rigeligt med muligheder, så der er ingen grund til at forhaste sig.

TOOLTIP
Der er ikke et børs­marked for star­tups, så hvor­dan kan man ellers opbygge et dealflow? Læs nogle af de ruti­nerede inve­stor­ers sourcinghem­me­ligheder her:

Sådan kan du investere i star­tups: 11 tips til at finde de uslebne dia­man­ter, før de andre

#5 Fastlæg dine per­son­lige invester­ingskri­terier

Invester­ingskri­terier er ikke nød­vendigvis noget der for­mer sig fra den ene dag til den anden. Det kan være et spørgsmål om erfaringer. Læs eksem­pel på invester­ingskri­terier hos et Keystones-medlem her:

”Star­tups: Her er mine 9 investeringskriterier”

TOOLTIP:
Her er nogle kri­terier, som du kan lade dig inspirere af:

 • Fagom­råde – hvad er dine sek­tor– eller teknologipræfer­encer? Fin­tech, medtech, IoT, AI, healthtech etc. Der kan sættes “tech” efter alt. Måske er du mere til fysiske og hånd­gri­belige pro­duk­ter og hard­ware mere end soft­ware, apps og plat­forme? Pro­fes­sionelle investerer ikke nød­vendigvis inden for en branche, de selv har beskæftiget sig i. Men et generelt råd gældende for angel-investering såvel som value invest­ing (War-ren Buf­fet) lyder i alt sin enkelthed: ”Investér i noget du forstår”.
 • Stadie – har du præfer­encer i forhold til, om virk­somhe­den er på idés­tadiet, under udvikling, har de første kun­der, er under vækst? Jo tidligere du går ind, des flere kon­trol– og prof­itret­tigheder, kan du få for din tid og penge. Dog er risikoen tilsvarende højere.
 • Problem/løsning – er der et reelt og doku­menteret prob­lem, behov og efter­spørgsel i markedet? Er der proof-of-concept og product-market-fit?
 • For­ret­ningsmodel – er for­ret­ningsmod­ellen udviklet og bevist løn­som? Har virk­somhe­den et skaler­bart forretningsgrundlag?
 • Konkur­rence­land­skab – er alle peers med i analy­sen og adskiller virk­somhe­den sig på kri­tiske para­me­tre, som f.eks. pris, kvalitet, lev­er­ing, funk­tion­alitet, brugero­plevelse, ser­vice mv.?
 • Markedet – har virk­somhe­den kun­der, som kan bekræfte marked­shy­pote­serne? Holder marked­san­tagelserne og er markedspo­ten­tialet stort nok?
 • Team – hvilke kri­tiske kom­pe­tencer man­gler? Har CEO/stiftere de fornødne kval­i­fika­tioner? Er fordelin­gen af ejerandele/incitamenter skæv?
 • Geografi – lig­ger virk­somhe­den inden for passende kørselsafstand?
 • Ambi­tioner – har du og stifterne de samme ambi­tioner f.eks. hvad angår exit om 2–3-5 år? Matcher deres drømme dine?
 • Vær­dian­sæt­telse – er vær­dien fair? Efter at have set et antal præsen­ta­tioner af star­tups og deres vær­dian­sæt­telser vil du have en fornem­melse af, hvornår vær­dien er rimelig eller over-valueret. Prøv Key­stones’ vær­dian­sæt­telses­model, ”Høker Kalkulen” som inspi­ra­tion til din analyse. 

#6 Lær at spotte fares­ig­nalerne hur­tigt og undgå at spilde for meget tid på kaf­femøder

Hvert år reg­istr­eres 20–30.000 nye virk­somheder i Dan­mark. Mange vil før eller senere søge hjælp fra risikovil­lige inve­storer. Der er rift om dig og din tid, og dine timer kan der­for lyn­hur­tigt blive spist af lange tele­fon­sam­taler og kaf­femøder med iværk­sæt­tere. Det kan blive ekstra dyrt, hvis du bliver påvir­ket af såkaldt ”Sunk-Cost bias”. Omreg­nes den tid du allerede har investeret i møder og eval­uer­ing af en startup til kro­ner, og lægges der der­til alternativ-omkostninger, så har du teo­retisk set allerede tabt penge, hvis du ikke investerer. Det skal ikke påvirke din beslut­ning. Kend fares­ig­nalerne og vær kon­sekvent og bev­idst om, hvem du vil investere tid i og hvornår du tager møde num­mer et, to, tre osv.

TOOLTIP:
Læs om 16 klas­siske fares­ig­naler her: ”Hvornår ved du om et startup styrer mod jor­den

#7 Spørg dit netværk til råds

Brug folk i dit netværk med erfaringer på området. Du kan evt. melde dig ind i et netværk som Key­stones og få konkret spar­ring omkring dine invester­ingsoverve­jelser. Vær ikke for stolt til at spørge om hjælp.

#8 Overvej at starte blødt ud med prøvepe­ri­oder og ”baglæns due dili­gence”

Har du efter en tids screen­ing og de første kaf­femøder øjnet et poten­tielt match? Du kan reduc­ere en væsentlig del af risikoen ved at starte ud med en prøveaf­tale. Over et par måned­ers prøvepe­ri­ode tester I et samar­be­jde, hvor du løser konkrete opgaver og lever­ancer. Sideløbende får du gen­nem­ført en slags baglæns due dili­gence, fordi du får mulighed for at komme ind på livet af stifter-teamet, før du hop­per ud i en invester­ing. Hvilke type men­nesker er de? Har de det, der skal til? Har I god kemi og er der basis for et godt ”ægteskab” mellem dig og dem?

TOOLTIP:
Som medlem af Key­stones får du adgang til under­vis­ning samt prøveaftale-skabeloner til reg­u­ler­ing af processen, før en evt. fuld­byrdet invester­ingsaf­tale indgås.

#9 Start med at investere små beløb i flere star­tups

Udover at risikospred­ning sta­tis­tisk set lover de bed­ste muligheder for afkast, så er der også en værdi­fuld læringsmu­lighed i det. Sker det f.eks. i syn­dikat med andre inve­storer, så har du nogen at læne dig op ad og sparre med både før, under og efter investerin­gen. For det andet skabes nogle unikke tillids­bånd til dine med­in­ve­storer – du kan nemt invitere dem med på en ny invester­ing. For det tredje vil en porte­følje af star­tups forsyne dig med en viden, der kan gøre dig endnu skarpere som investor og virksomhedsbygger.

#10 Gem kap­i­tal til senere invester­ingsrun­der

Star­tups vil ofte vende tilbage til deres eksis­terende ejerkreds efter nye penge. Det sender et stærkt sig­nal over for nye inve­storer, at de eksis­terende går med. Deru­dover kan du også have en inter­esse i at forsvare dine ejeran­dele og undgå udvand­ing. Så overvej at have reserverne klar til de næste runder.

Bliv medlem af Key­stones og kom godt i gang

Som medlem af Key­stones får du medlems­bo­gen ”Angel Busi­ness – Sådan får du suc­ces med at investere i star­tups”, 6 kurser, +40 kval­i­fi­cerede cases om året, +20 møder, +250 andre medlem­mer at sparre og investere sam­men med, adgang til +150 cases fra online-oversigten, guid­ance og konkrete hjælpeværk­tø­jer og meget mere.

Læs mere om medlem­skab her