Sådan kommer du igang med sweat equity aftaler

Sådan kommer du igang med sweat equity aftaler

Har du styr på reglerne omkring invester­ing af din tid og kom­pe­tencer i startups?

 

Du har øjnet et eller flere star­tups, som du gerne vil løfte til det næste niveau på risikovil­lige vilkår. Det kan være nærliggende at investere kap­i­tal i virk­somhed­erne, men i mange til­fælde er dine timer og de resul­tater, som du kan skabe i virk­somhe­den, mindst lige så meget værd som dine penge.

Spørgsmålet er, hvor­dan man i prak­sis kan investere sine mange års erfaringer på sweat equity basis i en porte­følje af star­tups uden at drukne i admin­is­tra­tion og skattebøvl?

I Key­stones netvær­ket vil vi gerne adressere denne prob­lematik — dels ved at opfor­dre virk­somheder og medlem­mer til at tænke i sweat equity aftaler frem for lønaf­taler eller rå invester­ingsaf­taler og dels ved at udbrede viden om, hvor­dan sweat equity mod­eller ser ud i prak­sis, f.eks. gen­nem warrant-programmer. Der er en del kom­plek­sitet i dette i forhold til arbe­jd­sret, sel­sk­ab­sret, aktieop­tion­sloven, skat­te­ord­ninger mv.

Ved et af Key­stones’ Toolbox-kurser tager Jør­gen Bek Weis, som er førende advokat på området, fat i 3 sweat equity mod­eller. De er kort skit­seret nedenfor.

Ejer­skab med afta­gende tilbagesalgspligt

Denne model er også kaldet ”Founder Vest­ing” eller ”Reverse Vest­ing”. En busi­ness angel køber en andel af et sel­skab til en bil­lig pris og påtager sig arbe­jd­spligt over en peri­ode. Hvis arbe­jd­spligten mis­ligholdes tilbagesælges ande­lene til de øvrige ejere. Tilbage­sal­gspligten aftager over aftalepe­ri­o­den i takt med at arbe­jd­spligten opfyldes.

Tilt­a­gende ejer­skab via warrants

Denne model er også kaldet ”ESOP” (Employee Stock Own­er­ship Plan) eller ”Basic Vest­ing”. En busi­ness angel involverer sig i et startup – dog uden at investere kap­i­tal. I stedet får busi­ness angel teg­n­ing­sop­tioner (war­rents), som kan udnyttes til en rimelig favørkurs. Udnyt­telses­ret­ten indtræder grad­vist over arbe­jdspe­ri­o­den hhv. ved lev­er­ing af speci­fikke resul­tater. Mis­lighold­else af arbe­jd­spligten bety­der, at de resterende war­rants ikke kan udnyttes/bortfalder. Ord­nin­gen struk­tur­eres ofte som et ansæt­telses­forhold og der­for med skattefordel.

Fantom-aktier og lignende

Her opnår busi­ness angel en økonomisk gevinst afhængig af vær­dien af kapitalandelene/virksomheden, men uden at være kapitalandele/reelt ejerskab.

Bliv medlem af Key­stones og bliv endnu skarpere på bru­gen af oven­stående mod­eller i prak­sis, når vi afholder det næste kur­sus om sweat equity.

 

Bliv medlem