Hvordan bliver du klar til springet fra lønmodtager til selvstændig konsulent?

Hvordan bliver du klar til springet fra lønmodtager til selvstændig konsulent?

Medlem­sportræt af Anders Juel Ras­mussen, der i 2017 fik foden under eget bord i Fortysome Agency

 

Fri­hed har for mig vist sig at være herre i eget hus og den fri­hed er ekstremt vanedan­nende, ikke mindst når man som jeg har 25 år som løn­mod­tager bag sig.

Det fortæller Anders Juel Ras­mussen, medlem af Keystones-netværket og grundlæg­ger af Fortysome Agency, der har som mål at være iværk­sæt­ternes sal­gs­bu­reau. Anders start­ede sin virk­somhed i 2017, da han var 44 år, hvilket var inspi­ra­tio­nen, da han skulle finde et navn til virksomheden.

Her får du med Anders’ egne ord nogle råd og erfaringer med at starte egen virksomhed:

#1. Det er aldrig for sent at springe ud i noget nyt

Det er aldrig for sent at springe ud i noget nyt, men det kræver en tro på det, mod til at gen­nem­føre det og ikke mindst en masse is i maven,  både når man står midt i foran­drin­gen, men især når dagligda­gen melder sig. For mig per­son­ligt bety­der fir­manavnet og det det sym­bol­is­erer rigtig meget: Jeg gjorde det, hvilket er godt at holde fast i, også på de min­dre gode dage.“

#2. Vær parat til acceptere min­dre økonomisk tryghed og materiel komfort

Da jeg sprang ud som selvstændig, opsagde jeg mit rel­a­tivt vel­lønnede job som kon­tak­tchef i en større mediekon­cern. Sam­tidig tog jeg et opgør med mig selv: hvilke ting bety­der virke­lig noget for mig? Du skal være klar til at leve med en række midler­tidige afsavn, som ikke mindst har meget med din egen selv­forståelse og materielle sta­tus at gøre. Hvis du ikke vil gå på kom­pro­mis med per­son­lig og især økonomisk kom­fort, så skal du blive på den sikre vej som løn­mod­tager. For som selvstændig har du ingen garanti for, at der står penge på kon­toen sidst på måneden.”

Jeg start­ede med at sælge BMW´en og tage til takke med fam­i­liens bil nr. 2, en væsentlig mere ydmyg, men driftssikker og bil­lig bil af ældre årgang. Dernæst kiggede jeg på alle vaner i min tilværelse og fra­sorterede det unød­vendige eller uvæsentlige. Og jeg blev for­bavset over, hvor mange luk­sus­goder, jeg kan und­være. Det er især let, når man først på det men­tale plan har givet afkald.”

#3. Men­tal og økonomisk for­bere­delse nødvendig

Det skal dog til­fø­jes, at jeg inden min endelige beslut­ning om at blive selvstændig blev taget i sen­som­meren 2017, havde haft tanken om at gøre det i en årrække. Så både på det men­tale og økonomiske plan, havde jeg sparet sam­men. Havde jeg ikke haft den men­tale for­bere­delse sup­pleret med min kon­tante opspar­ing, så havde jeg haft kniven for struben fra dag ét, og det er aldrig opti­malt for nogen.”

#4. Byg videre på de unikke erfaringer og viden fra din kar­riere som løn­mod­tager. Du starter ikke fra scratch. 

Det næste du som selvstændig/iværksætter skal gøre dig klart er: Hvad er jeg god til og især hvad er jeg ikke god til. Det nyt­ter ikke at starte helt fra bun­den med et nyt område, i stedet skal du bruge den erhvervser­far­ing du har med dig, ikke mindst hvis du som jeg er en fortysome´r med års ops­paret erfar­ing inden­for et kernefelt.”

For mit ved­k­om­mende var min første plan, at jeg i Fortysome kunne arbe­jde med con­tent writ­ing, fordi jeg uformelt havde arbe­jdet med det i nogle af mine tidligere job og har et tal­ent for ord. Men hvis du skal gøre noget til din lev­evej, så skal du tage udgangspunkt i en kernekom­pe­tence eller noget som du forbindes meget stærkt med,  per­son­ligt såvel arbejdsmæssigt.”

Mit eget helt særlige kom­pe­tence­felt er salg og strate­gisk sal­gsud­vikling. Det er sim­pelthen mit med­fødte tal­ent og der­for noget jeg har kun­net leve af i 25 år. Og i det øje­b­lik jeg i Fortysome Agency tog min tagline ´Iværk­sæt­ternes Sal­gs­bu­reau´, havde jeg fun­det mit ´why´.”

“Hvor priv­iligeret er det egentlig lige”

Skåret helt ind til benet er Fortysome Agency al min per­son­lige viden og erfar­ing, ops­paret gen­nem et langt og vari­eret liv som arbe­jd­stager. Men først nu som selvstændig har jeg mulighed for at give mig selv de frie ram­mer, hvor al den akku­mulerede viden kan komme til gavn, endda for andre som lige­som jeg selv har et ønske om at bygge virk­somheder for fremti­den – hvor priv­iligeret er det egentligt lige.”

 

Ønsker du også et medlem­skab af Keystones?

Læs mere her