8 investorer indleder jagt på instrumenters sande klang

8 investorer indleder jagt på instrumenters sande klang

Mikrofon-producenten Remic Micro­phones udvikler mikro­foner, som er skræd­der­syede til udval­gte musikin­stru­menter. Med et kon­sor­tium af 8 inve­storer fra Key­stones netvær­ket, Den Midtjyske Iværk­sæt­ter­fond og et Væk­stlån fra Væk­st­fonden sættes der nu mere fart på salget.

 

Et opgør med standard-løsningerne

CEO og stifter Thork­ild Larsen, der i flere år har arbe­jdet i musik­branchen som musiker og lydtekniker, har udviklet en serie af mikro­foner spe­ciallavet til hvert enkel instru­ment­type. Generelt er almin­delige mikro­foner i dag stan­dard­is­erede løs­ninger, som ikke gen­giver det fulde lyd­billede. Remic Micro­phones tager udgangspunkt i de enkelte instru­menters akustiske karak­ter­is­tika, hvilket skaber en lyd, der kom­mer meget tæt på instru­mentets oprindelige og sande klang.

“Der­for investerer vi i lydteknologi”

Remic Micro­phones har allerede godt gang i sal­get og ser et stort væk­st­po­ten­tiale inter­na­tion­alt. Sam­tidig ram­mer de ind i en bred og uud­nyt­tet lyd­niche: kon­cert­sale og lyd­studier ver­den over. Her er der ikke udviklet speci­fikke mikro­foner til de akustiske instru­menter såsom vio­lin, cello, sax­o­fon, piano m.fl. Det bety­der, at kun­st­nere og lydteknikere har ekstremt besværlige og dårlige arbe­jdsvilkår, og at kon­cer­tar­rangører og pub­likum må leve med en dårlig lyd og feedback-problemer fra disse instrumenter.

Kap­i­tal fra inve­storer skal sam­men med Væk­stlånet bl.a. bruges til at opbygge et forhan­dler­netværk og et endnu stærkere brand i tråd med den høje kvalitet, som mikro­fon­erne har.

“Processen med at rejse kap­i­tal lå tæt på som­mer­fe­rien, hvilket gjorde det til en noget accel­ereret pro­ces. Det var jo både godt og skidt. Vi fik kap­i­talen ind inden som­mer­fe­rien og fik dermed sagen lukket, men vi kunne nok have fået 20–30% mere kap­i­tal med, hvis vi havde haft et par uger ekstra,” fork­larer Ken­neth Larsen som stift­ede Key­stones i 2001 og i 2012 indtrådte som investor og bestyrelses­for­mand i Remic.

Nu smøges ærmerne op

Flere af inve­stor­erne fra Key­stones netvær­ket er allerede igang med at hjælpe Remic Micro­phones inden for områderne markeds­føring, forhan­dler­netværk, IT og rekrut­ter­ing. Der er også dia­log om en mulig bestyrelsesplads.

Er du inter­esseret i casen, så kon­takt gerne bestyrelses­for­mand Ken­neth Larsen ved mail: kl@keystones.dk. Så vil der for­mentlig komme en runde mere sidst på året.