Startup: Sådan rapporterer du til dine investorer

Startup: Sådan rapporterer du til dine investorer

Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og bringer her et par gode råd til danske iværk­sæt­tere (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com).

Hvis du har et startup, der har fået eksterne inve­storer ind (som ikke er din mor eller onkel), så har du bestået en stor test.

Tillykke med det!

Du har fået nogle erfarne erhvervs­folk til at tro så meget på dig/teamet/idéen/markedet, at de gerne vil investere i virk­somhe­den. Det er ofte den første store valid­er­ing, som mange star­tups skal igennem.

Nu er du klar til at videreud­vikle din virk­somhed, og du skal i gang med en masse pro­jek­ter omkring salg/produkt/markedsføring/ansættelser osv. Det vil tage al din tid – og sikkert lidt til.

Men du må ikke glemme de per­soner, der har investeret deres penge i dig og dit team. De vil gerne løbende følge med i, hvor­dan det går med virk­somhe­den og om deres penge bliver brugt for­nuftigt. De fleste vil endda gerne hjælpe dig med at udvikle virk­somhe­den, men det kræver, at de kan følge med i, hvad der sker. Dine inve­storer er gode ambas­sadører for din virk­somhed, når du skal have nye kun­der, gode leverandøraftaler og muligvis får brug for flere penge. Det er vigtigt, at de bliver ved med at tro på dig/virksomheden.

Så… du bliver nødt til løbende at rap­portere til dem!

Som investor så tænker man fak­tisk, at intet nyt – er dårligt nyt – så det er bare med at komme i gang, hvis du ikke allerede gør det.

Bemærk: Det meste af den rap­por­ter­ing der laves, den skal du alligevel lave for at have styr på din forretning.

Frekvens

Du bør rap­portere hver måned, lige efter måne­den er afs­lut­tet. Her gælder det: Jo hur­tigere du kan afs­lutte måne­den og sende rap­por­terin­gen, jo bedre synes inve­stor­erne, at du har styr på virksomheden.

Rap­portér Run­way og Burnrate

De vigtig­ste nøgle­tal for et startup, der har fået ekstern rap­por­ter­ing er:

 • Hvor mange penge er der i kassen
 • Hvor mange måneder går der før kassen er tom

Det første tal finder du på din bankbog (og fratrækker de fak­tu­raer du har fået og ikke betalt).

Det andet tal kræver, at du løbende opdaterer dit bud­get med de nye infor­ma­tioner du har:

 • Kan vi for­vente den omsætning/indtjening, som står i vores budget.
 • Har vi truf­fet nogle beslut­ninger der ændrer vores omkost­ninger (ansæt­telser o.l. trækker tungt i et budget)

Inve­stor­erne ved, at når du har penge til ca. 6 måned­ers drift tilbage, så skal man beg­y­nde at overveje hvor den næste invester­ing skal komme fra. Hvis du har vist gode tak­ter, så vil de eksis­terende inve­storer sikkert gerne spytte flere penge i kassen, og de vil under alle omstændigheder gerne hjælpe dig med at finde de personer/fonde/VC e.l., der skal komme med den næste investering.

Rap­portér hvad der er sket siden sidst

Du skal kort fortælle lidt om hvad der er sket i løbet af måneden:

 • 2–4 gode oplevelser i løbet af måne­den (så der er noget af fejre og rose)
 • 2–4 svære ting man har været igen­nem eller stadig arbe­jder med (for at erk­ende at ting kan være svære, men at man kan komme igen­nem dem)
 • 2–4 områder hvor det kunne være rart med hjælp fra investor­grup­pen. Det kunne være nye kun­der, medar­be­jdere eller andet det kunne være rart at få hjælp til.

Dette afs­nit giver dig mulighed for at komme med fork­lar­ing på hvor­for udviklin­gen er gået bedre/værre end for­ven­tet. Det er meget vigtigt, at du deler både gode og dårlige oplevelser.

Bemærk: Hvis du ikke deler de dårlige oplevelser, så er du ikke tro­værdig, for dine inve­storer ved, at der altid er ting, der ikke går efter planen.

Rap­portér udvikling til produkt

Du skal kort beskrive hvilke ændringer I plan­læg­ger at lave til jeres pro­dukt i den kom­mende periode.

Rap­portér KPI’er og økonomiske tal

Enhver virk­somhed skal kende sine 3–5 vigtig­ste KPI’er – og disse skal løbende opdateres (opti­malt automa­tisk hele tiden). Det er disse tal, der skal styres/læres/justeres efter. Du skal på uge eller måneds­ba­sis opstille KPI’er for at se om din virk­somhed udvikler sig i den rigtige retning.

Hvis du ikke allerede ved præ­cist hvilke KPI’er du skal styre efter, så kan du sikkert få dine inve­storer til at angive hvilke, der er relevante.

Ofte vil denne tal-rapportering indeholde:

 • Realis­eret økonomi sam­men­lignet med orig­inalt og opdateret bud­get. Dette glæder både omsæt­ning, indt­jen­ing og omkostninger.
 • KPI’er kan være (men afhænger 100% af forretningen):
  • Antal nye kunder
  • Antal kun­der der køber igen
  • Antal mist­ede kunder
  • CAC – hvor meget det koster i markeds­føring o.l. at få en ny kunde
  • NPS – kun­de­til­fred­shed. Jeg har desværre endnu ikke set en rap­por­ter­ing med dette – men det kunne være sejt 🙂
  • Indt­jen­ing pr. kunde
  • Indt­jen­ing pr. leverandør (hvis du har en markedplads

Tids­for­brug

Du skal nok regne med, at det tager 2–4 timer hver måned at lave den eksterne rap­por­ter­ing. Mange af de tal / KPI’er o.l. som skal stå i rap­por­ter­ing skal du alligevel have, for at have styr på udviklin­gen i dit startup. Så der er ikke meget ekstraarbejde.

Hvem skal informeres?

Føl­gende per­soner skal informeres:

 • Bestyrelsen
 • Advi­so­ry­board
 • Inve­storer
 • Frem­tidige inve­storer. Hvis man har talt med per­soner, virk­somheder, kap­i­tal­fonde eller andre, der har vist inter­esse men ikke var klar til at investere endnu, kan man med fordel sende samme infor­ma­tioner til dem – for at holde deres inter­esse fanget. Der er måske nogle infor­ma­tioner, der skal ude­lades, da der kan være risiko for at infor­ma­tion­erne deles med konkurrenter.
 • Teamet så alle i virk­somhe­den ved hvor­dan det går.

Hvad skal du fortælle?

Du skal i prin­cip­pet fortælle alt der er væsentlig infor­ma­tion for at forstå din virk­somhed bedre. Det bety­der, at det er vigtigt at dele både gode og dårlige oplevelser/tal. Du skal være hudløst ærlig omkring virk­somhe­dens ve og vel.

Der kan være enkelte infor­ma­tioner, som du tim­ingsmæs­sigt skal vente med at dele. F.eks. hvis du overve­jer at fyre din CTO – men at CTO’ens onkel er investor. Der skal du nok først dele infor­ma­tio­nen bredt når beslut­nin­gen om fyrin­gen er eksekveret.

Hvor­for er det vigtigt at rapportere?

Hvis du endnu ikke kan se pointen i at lave en god rap­por­ter­ing – så overvej lige:

 • Inve­storer vil typisk gerne hjælpe dig og virk­somhe­den. Man kan bedst hjælpe hvis man har gode informationer.
 • Inve­storer mener typisk, at en CEO, der ikke kan rap­portere, nok heller ikke kan udvikle virk­somhe­den. Rap­por­ter­ing er en vigtig del af en “rigtig” CEO’s arbe­jd­sop­gaver, som man skal skynde sig at lære.
 • Inve­storer ved godt at ikke alt vil gå efter pla­nen / for­vent­ningerne. Det er en del af processen med at lære. Men jo mere åben du er – jo bedre forhold får du til dine investorer.
 • Det er typisk dine inve­storer, der skal stå sam­men med dig, hvis der skal rejses flere penge. Hvis du ikke har dine eksis­terende inve­storer med dig, så bliver det vanske­ligt at rejse yderligere investeringer. Nye inve­storer vil nem­lig typisk spørge tidligere inve­storer hvor­dan samar­be­jdet kører.