Når virksomhedsbyggerne går i aktion 

Når virksomhedsbyggerne går i aktion 

Når virk­somheds­byg­gerne går i ind­greb med en case, så er der mange læringer at høste både før, under og efter aftalen er faldet på plads. Vi har set på en konkret invester­ingscase, NORD.investments, som flere af medlem­merne har involveret sig i. Her kan du læse, hvad der fik dem til at udvælge lige netop denne case og hvad de har lært af investeringsprocessen.

 

Der­for gik vi ind i virksomheden

Kort for­t­alt: Et erfar­ent og over­be­visende team og CEO i et tren­dende marked

CEO er en per­son med stor erfar­ing med at opbygge virk­somheder og havde endda solgt og tjent på tidligere virk­somheder. Det var der­for befriende at se en founder, der ved, hvad der kræves. Der var en stærk salgs/marketingsperson med. Mange star­tups man­gler denne rolle, men jeg investerer helst i virk­somheder, hvor foundere kan markeds­føre og sælge. Det kan CEO også. Deres web, app-platform og kunde-onboarding virkede meget pro­fes­sionel og deres CTO virkede ekstremt kom­pe­tent. Jeg test­ede deres løs­ning før investerin­gen, så jeg ved, hvor­dan de møder deres kun­der. Kort sagt – så investerede jeg denne gang primært på grund af teamet”, udtaler Keystones-medlem Rolf Garde.

”Jeg val­gte at gå ind i virk­somhe­den, fordi jeg godt kan lidt den grundlæggende værdi med at have trans­parens omkring invester­ing og følge marked­sud­viklin­gen. Der er i den finan­sielle branche en alt for stor profit fra delvist skjulte omkost­ninger, som æder investeringerne op. Jeg føler også, at jeg har noget at bidrage med i forhold til min erfar­ing med kun­de­ori­en­ter­ing og go-to-market og det passer med den største udfor­dring, der er for virk­somhe­den p.t.: At væk­ste fra den ini­tiale suc­ces til et større marked, udtaler Keystones-medlem Claus Møldrup.

Super spæn­dende idé og kon­cept. Der er behov for en udfor­drer inden for pri­vate bank­ing, som kan dis­rupte de store spillere som Nordea, Danske Bank m.v. Der er et spæn­dende team bag NORD med gode kom­pe­tencer og erfaringer inden for star­tups – med Anders Hart­mann i spid­sen! I al ydmyghed mener jeg, at jeg kan tilbyde nogle kom­pe­tencer, som kan kom­ple­mentere NORD rigtigt godt – specielt på marketing-siden. Dette har også vist sig kor­rekt, da jeg allerede har brugt en anseelig mængde tid i samar­be­jde med CEO i udvikling af mar­ket­ingstrategi og– planer, udtaler Keystones-medlem Jes­per Jacobsen.

Virk­somhe­den er et attrak­tivt sted, hvor pro­duk­tet er i god gænge, mens der er masser af plads til ekspan­sion. For mig var det et sell­ing point, at NORD er på et marked, der bliver taget så ser­iøst, at Danske Bank har søsat et lig­nende pro­dukt — det giver opmærk­somhed og fokus på de unikke sider af NORD”, udtaler Keystones-medlem Jonas Chris­tensen. 

 

Dét har vi lært af investeringsprocessen  

Kort for­t­alt: Flere med­in­ve­storer er en fordel

”Key­stones netvær­ket er et godt udgangspunkt for kon­takt med virk­somheder som f.eks. NORD. Etab­ler­ing af syn­dikatet gjorde indtrædelse som investor i NORD let­tere for mig og det er godt at have nogen at sparre med og diskutere fordele/ulemper ved invester­ing. Selve etab­lerin­gen af syn­dikatet var let og uden de store udfor­dringer. Som syn­dikat mødtes vi ca. tre gange via tele-konference og fik via disse møder alle aftaler på plads.  

Selve syn­dikatet blev etableret som en ”blød aftale”. Dvs. ingen bindende aftale eller kon­trakt. Snarere nogle ret­ningslin­jer for hvor­dan vi samar­be­jder. Bl.a. har vi fået en bestyrelses­post, der p.t. besid­des af Claus Møl­drup, men som kan over­gives til et andet medlem afhængigt af, hvad der er fokus på i bestyrelsen”, udtaler Jes­per Jacobsen.

Da det er min første invester­ing i Key­stones, og hvor jeg ikke selv er aktiv i den daglige for­ret­ning, så har der været en masse at lære; bl.a. omkring syn­dik­er­ing. Jeg lærte, at det er vigtigt at lære hinan­den at kende som inve­storer og jeg har der­for inviteret alle nye og gamle inve­storer på Boule­bar, hvor vi spillede petanque og spiste mid­dag sam­men”, udtaler Claus Møldrup.

”Indtil videre har jeg mest lært at være tålmodig, når først tilsag­net om invester­ing er givet; der er så mange ting, der skal falde på plads, før investerin­gen går igen­nem. Det har også bety­det, at jeg kun har været mede­jer af NORD i små to måneder, så jeg er ikke blevet så meget klogere på deres for­ret­ning, siden jeg gik ind. Til gengæld har jeg store for­vent­ninger til NORD og den nye ejerkreds, der frareg­net mig, består af meget erfarne folk. Det giver mig stor tillid til pro­jek­tet”, udtaler Jonas Christensen.

Selve for­ret­ningsmod­ellen havde jeg denne gang ikke stor erfar­ing med. Men de fleste andre inve­storer kom fra den finan­sielle branche. Det gav mig ro i maven. Jeg lærte andre metoder til at lave ejer­aftaler og lig­nende. CAPNOVA var primær investor og de har helt specielle forhold i deres aftaler, som vi andre inve­storer kunne læne os op ad. Det var rart ikke at skulle forhan­dle alle detal­jer på plads selv”, udtaler Rolf Garde.

 

Dét ser vi frem til  

Kort for­t­alt: At skabe udvikling i branchen, i virk­somhe­den, per­son­ligt og fagligt

 Dette er min første invester­ing uden for eget netværk og jeg ser meget frem til at følge denne som aktivt delt­a­gende investor, hvor jeg forhåbentligvis kan være med til at skabe en stor suc­ces inden for dansk fin­tech. Jeg ser også frem til at udvikle mig selv som investor. Som alt andet her i livet, så kræver det erfaringer at prøve ting af, at lære af fejl og bygge videre på suc­ces”, udtaler Jes­per Jacobsen.

Jeg ser frem til, at de holder deres bud­get­ter. Og i jan­uar er de gået over bud­get, så indtil videre ser det godt ud. De kan i dag ikke give deres brugere mulighed for at investere deres pen­sion­spenge. Når/hvis de får denne mulighed, så vil for­ret­nin­gen vokse langt mere”, udtaler Rolf Garde.

”Jeg ser aller­mest frem til, at NORD lykkes med for­ret­nings­pla­nen og opnår den ønskede vækst, men det bliver også sjovt at være med i de strate­giske valg omkring kun­de­væk­sten”, udtaler Claus Møldrup.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her