Medlemsportræt: Steen Ulf Jensen, stifter af Boxer TV Danmark og tidligere direktør for Viasat

Medlemsportræt: Steen Ulf Jensen, stifter af Boxer TV Danmark og tidligere direktør for Viasat

Steen Ulf Jensen er 51 år og cand.merc. fra CBS. Han har arbe­jdet +20 år på C-niveau i den kom­mer­cielle TV-branche, heraf 17 år som CEO, bl.a. som adm. direk­tør for Viasat i Dan­mark og inter­na­tion­alt, heraf fem år i Lon­don, samt som adm. direk­tør for og grundlæg­ger af Boxer TV i Dan­mark. Har startet et fibersel­skab i Cari­bien. Har også drevet eget kon­sulent­firma, der blev Børsen Gazelle. Steens kom­pe­tencer er kom­mer­cielle; strategi & ledelse, pro­duk­tudvikling, salg, markeds­føring og kun­de­hånd­ter­ing. Han har erfar­ing med B2B og B2C, med mul­ti­ple salgs– og dis­tri­b­u­tion­skanaler og for­ret­ningsmod­eller, herun­der stor erfar­ing med recur­ring revenue.

1. Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?

Jeg har altid arbe­jdet i virk­somhed­ers tidlige væk­st­faser og er pas­sioneret om at starte og væk­ste virk­somheder. Jeg elsker at se virk­somheder og per­son­erne i dem vokse. Der er en særlig energi i denne fase. Og en særlig udfor­dring i alle de ”første­gang­so­plevelser”, man møder i den tidlige væk­st­fase – de holder en på tæerne og tvinger kon­stant en til at tænke dybt over mulige løs­ninger. Da jeg start­ede skulle den kom­mer­cielle TV-branche bygges fra bun­den, alt skulle nytænkes i forhold til hvor­dan de gamle, støvede pub­lic ser­vice organ­i­sa­tioner fun­gerede. Organ­is­erin­gen og fokus­set blev vendt på hov­edet, marked­erne skulle uddannes og udvikles fra bun­den, først reklamemarkedet, derefter betalings-tv markedet.

2. Hvad har været dine største læringer som hhv. iværk­sæt­ter og busi­ness angel?

At det i sid­ste ende er teamet, der er afgørende. Jeg har læst gode for­ret­ningsideer og så mødt teamet, der ikke havde en jordisk chance for at eksek­vere. Og mod­sat, idéer der ikke lød inter­es­sante, men men­neskene blæste mig bagover. Kan teamet eksek­vere? Kan det sælge? Bræn­der de igen­nem for deres pro­dukt eller idé, når de taler om den? Er de stærke og ved­hold­ende, når der blæser strid mod­vind? Står de fast, men er de sam­tidigt kreative i deres løs­ning­sori­en­ter­ing? Har de ambi­tioner, der rækker langt ud over Dan­marks grænser?
Jeg kan godt lide at komme ind på det tid­spunkt, hvor virk­somhe­den går rigtigt kom­mer­cielt ud i markedet. Det er der, jeg virke­lig kan bidrage. Så; er der proof of sales? Altså rigtige, betal­ende kun­der? Det er virke­lig svært at lave en ordentlig marked­s­analyse, når man er investor, så det er den eneste markedsvur­der­ing jeg stoler på. Er der kun­der, der sæt­ter så stor værdi på pro­duk­tet, at de betaler for det? Det er ikke nok, at de siger, de synes det er fedt. Kan virk­somhe­den skaleres og hvor­dan? Jeg fokuserer fak­tisk ikke så meget på exit mulighed­erne. De skal nok komme, hvis man er suc­ces­fuld, og jeg tror ikke på, at man allerede fra start kan styre exiten.

3. Hvilke råd vil du give videre til andre, der overve­jer en busi­ness angel karriere?

Vær parat til at tabe alle dine penge (selvom vi alle tror, at det ikke sker for mig)! Gam­ble ikke med din pen­sion­sopspar­ing. Spred din risiko i flere, min­dre investeringer. Gå eventuelt sam­men med andre BA’er i syn­dik­erede investeringer, hvor Lead Angels har rel­e­vante brancheer­faringer. Drik meget kaffe, brug tid på at skabe netværk. Følg inno­va­tion­s­miljøerne og gå til pitch arrange­menter. Opfat det at være investor som en ny kar­riere; så lær, læs, lyt, forstå, tal og udvikle tanker sam­men med andre. Du skal dygtig­gøre dig fra bun­den af igen.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her