Medlemsportræt: Poul Martin Bøtker, CEO og investor

Medlemsportræt: Poul Martin Bøtker, CEO og investor

Salg af virk­somheder giver helt nye muligheder

Jeg har siden år 2000 været mede­jer samt hen­holdsvis CTO og CEO i BHE A/S, en af lan­dets førende under­leverandørvirk­somheder inden for elek­tron­ikpro­duk­tion. Sam­men med engagerede medar­be­jdere skabte vi en fan­tastisk virk­somhed, som vi sol­gte primo 2017, og som nu er suc­ces­fuldt inte­gr­eret i købers virksomhed.

Jeg har desu­den etableret og i en læn­gere årrække drevet egne virk­somheder i Hong Kong og Kina. Disse virk­somheder har hov­ed­sageligt beskæftiget sig med pro­duk­tionsovervågn­ing, sourc­ing– og kvalitetssikring­sop­gaver samt import og eksport. I kraft heraf har jeg prøvet lidt af hvert i forhold til hvad forskel­lige kul­turer kan betyde, når man etablerer og dri­ver virk­somheder på tværs af landegrænser.

Deru­dover har jeg arbe­jdet med strategi og udvikling af star­tups og SMVer blandt andet i samar­be­jde med Aarhus Uni­ver­sitet og Væk­sthus Midtjyl­land. Jeg har været men­tor og coach for en række af disse virk­somheder, der alle har udviklet sig flot med vækst i såvel omsæt­ning og indt­jen­ing som antal af medarbejdere.

Gen­nem årene har jeg selv været ejer­mæs­sigt en del af flere star­tups og involveret i en del virk­somhed­sop­køb og –salg, hvorigen­nem jeg har fået en rigtig god føling med hele processen, herun­der klargøring, vær­dian­sæt­telse og prisop­ti­mer­ing samt gen­nem­førelse af due dili­gence og afs­lut­ningsvis endelig overdragelse.

Jeg har i mange år sid­det i forskel­lige bestyrelser både i egne virk­somheder men også som eksternt pro­fes­sionelt bestyrelsesmedlem eller –formand.

Af uddan­nelse er jeg svagstrøm­sin­geniør, som jeg senere har sup­pleret med en HD-A, en bestyrelsesud­dan­nelse samt et helikoptercertifikat.

 

Nye muligheder

Exits i 2017 og 2018 fra hov­ed­parten af mine egne virk­somheder, giver mig nu tid og mulighed for at arbe­jde endnu mere som selvstændig med konsulent-, bestyrelses-, og advi­sory bord arbejde.

Jeg vil rigtigt gerne ind i en eller flere startup virk­somheder, hvor jeg kan bidrage med min viden og indgå i ejerkred­sen. Jeg ønsker at arbe­jde med ser­iøse og ambitiøse virk­somheder, hvis mål er vækst og udvikling.

Min viden og erfar­ing kon­cen­tr­erer sig primært omkring B2B og den tekniske ver­den, nation­alt som inter­na­tion­alt. Jeg bræn­der for iværk­sæt­teri, inno­va­tion og strategi samt virk­somhed­sud­vikling i almin­de­lighed, så hvis casen er god, og men­neskene bag er dedik­erede, er jeg åben for enhver form for samarbejde.