MEDLEMSGUIDE


12 råd om hvor­dan du får
mest udbytte af dit medlem­skab

 

1) Log ind og tjek case-oversigten jævnligt

Det er ikke sikkert, at du får åbnet og læst alle case-mails fra Key­stones hver eneste gang. Der kan komme op til flere om ugen. Men så er det godt, at du altid kan logge ind i case-oversigten og gen­finde alle virk­somhed­ernes beskriv­elser og evt. også en genaf­spilning af deres sen­este online præsen­ta­tion. Scroller du ned ad case-oversigten, vil du finde virk­somheder af ældre dato. Hold dig ikke tilbage fra at tage fat i dem, hvis de ser inter­es­sante ud. De er i kon­stant udvikling og der åbner sig altid nye muligheder.

 

2) Se 100 pitches. Udvikl dit falkeøje i startup-landskabet

Et klogt hoved har engang sagt: ”Først når du har screenet 100 star­tups, bør du fore­tage din første invester­ing”. Dette kræver tålmodighed. Men føl­ger du rådet nogen­lunde, så vil du blive ruti­neret nok til at spotte de rette muligheder og skelne vin­dere fra tabere i markedet. Er du ny i startup-landskabet? Har du fået set de første 5–10-15 pitches og måske taget de første møder? Vær tålmodig og nys­ger­rig. Fort­sæt din søgen og bevar spørgelysten. Pas på at drage for mange og hur­tige kon­klu­sioner om startup-branchen og undgå at investere i det første og bed­ste. Husk, du har kun set en brøkdel af, hvad du forhåbentlig skal møde over de kom­mende år. Spar lidt på krudtet.

 

 3) Deltag aktivt. Bryd isen mindst 5 gange ved hvert møde

Tom­melfin­ger­regel: Lov dig selv før hvert møde at have brudt isen mindst 5 gange, før du går hjem, så du får fuldt netværk­sud­bytte. Indled sam­taler, udveksl vis­itkort med de andre medlem­mer både før og efter mødet. Alle er i samme båd som dig. De er med for bl.a. at udvide deres netværk. Men det er fak­tisk over­rask­ende få men­nesker, som lige kan over­skue at gå 100% aktivt til (net)værks sidst på efter­mid­da­gen. Det er forståeligt. Men forsøg alligevel at springe lidt omkring mellem folk, flyt stol og vær med på en lyt­ter, spørg ind, intro­ducér dig selv, del en løs bemærkn­ing om mødets ind­hold osv. Vi ved det godt alle sam­men – og vi skal alle ind i mellem overvinde os selv.

 

 4) Tilslut og forbind med andre medlem­mer via “LinkedIn — Find Nearby”

Under hvert møde kan du effek­tivt forbinde med andre medlem­mer via LinkedIn. Åben LinkedIn-appen på din smart­phone og gå til “Dit netværk”. I top­pen væl­ger du “Per­soner i nærhe­den”, hvorefter andre LinkedIn-brugere i nærhe­den af dig vil blive vist på en liste. Funk­tion­aliteten kræver bluetooth-forbindelse.

 

5) Forsøg at se en poten­tiel forhan­dling­spro­ces som en samarbejdsproces

Du og iværk­sæt­terne er på samme hold fra første håndtryk og I er begge kom­met for at bygge virk­somheder! Bevar ydmyghe­den og den kon­struk­tive til­gang til iværk­sæt­terne. Du har måske set DR-programmet ”Løvens Hule”, hvor iværk­sæt­tere er byt­tet og inve­stor­erne er de sultne løver. Det er skøn under­hold­ning. Hos Key­stones er kul­turen dog en anden. Når iværk­sæt­tere besøger Keystones-medlemmerne, så får de altid en god por­tion kærlighed og kon­struk­tiv spar­ring med på rejsen. Måske et opføl­gende møde. Der er hverken løver eller bytte i spil.

 

6) Kun­sten er ikke at ”finde hullerne i osten” – men at se, hvor­dan hullerne lukkes

Lige­som der kræves noget af iværk­sæt­teren, så kræves der også noget af dig. Undgå rollen som fejlfinder og få trænet dig selv i at forstå og analy­sere en case på kort tid og levér kval­i­fi­ceret spar­ring og konkrete anbe­falinger. Vi siger ikke, det skal være nemt.

Ofte bliver man sat i stævne med star­tups med begrænset eller ingen for­bere­delse. Man skal ofte tyde et helt nyt fagom­råde i løbet af 10 min­ut­ters pitch. I de til­fælde er det helt nor­malt, at spørgelysten sættes i gang. Sørg for at tage noter og få stil­let de spørgsmål, der er cen­trale for din analyse. Det sker ofte, at man beg­y­n­der at lede efter alle hullerne i osten. Det gør vi alle sam­men og det er heldigvis ikke så svært med star­tups, som netop er en ost fyldt med huller. Men udfordr dig selv til at være mere løs­ning­sori­en­teret end problematiserende.

 

7) Mød virk­somhed­erne, hvor de er. Star­tups er startups.

Uanset hvilket niveau virk­somhe­den eller dens ejere er på, så mød dem, hvor de er og giv indspark til, hvor­dan de kom­mer videre til næste niveau. Er deres værdis­æt­ning f.eks. alt for høj (hvilket den ofte er), så undgå at indlede en bok­sekamp. Ofte skyldes ”mis­forståelsen”, at iværk­sæt­terne man­gler generel ind­sigt i hvilken værdis­æt­ning, der bedst matcher virk­somhe­dens stadie. Hen­vis f.eks. til keystones.dk/valuation. Tag en sam­tale om, hvilken værdis­æt­ning der skal til for, at de kan fange din og andre inve­stor­ers inter­esse. Måske kan du eller nogen i dit netværk hjælpe virk­somhe­den med at nå den ønskede værdiansættelse?

 

8) Passér gen­nem startup-landskabet med samme respekt som i en fødeaf­del­ing eller på en kirkegård

Noget smukt skal fødes eller er for længst dødt. Uanset hvad fort­jener det ydmyghed og respekt, når men­nesker sæt­ter pri­vatøkonomi og en tryg­gere kar­ri­erevej over styr til fordel for den ofte ubarmh­jer­tige iværk­sæt­ter­til­værelse. Deres chancer for at over­leve er min­i­male og lykkes de alligevel, så er beløn­nin­gen ligeledes ofte begrænset.

 

9) Fortæl, at du har Key­stones i ryggen

Skal du til møde med et startup eller andre aktører i branchen? Fortæl dem, at du er medlem af Key­stones, Dan­marks største netværk for virk­somheds­byg­gere. Måske kan det fremme din sag i til­fælde, hvor det for­ventes, at du kan trække på et stærkt netværk.

 

10) Ind­stil kval­i­fi­cerede cases til Keystones

Du kan nemt ind­stille en virk­somhed til at blive præsen­teret for medlem­merne. Overve­jer du f.eks. at investere i en virk­somhed, og vil du gerne invitere andre Keystones-medlemmer med i run­den, så tip os gerne. Måske kan vi hjælpe. Det vigtig­ste er, at casen matcher netvær­ket og har mulighed for at dække eventuelle sekretariatsydelser.

 

11) Brug Key­stones som dit faste sekre­tariat

Tager du kon­takt til en virk­somhed, så skal du være meget velkom­men til at sætte netværk­sleder, Hen­ri­ette Inge­mann på CC (hi@keystones.dk). Det skaber føl­gende fordele:

Facili­ter­ing — Key­stones kan hur­tigt assis­tere f.eks. med at booke møde­lokale og hjælpe med lidt vand og kaffe osv.

Fæl­lesskab — Deru­dover hjælper du med at skabe overb­lik over hvor mange og hvilke medlem­mer, der har fællesin­ter­esser i en case. Det giver mulighed for at skabe fælles fod­slag f.eks. i forhan­dlinger og evt. syn­dik­er­ings­for­løb, arranger­ing af fællesmøder, udnyt­telse af medlemssyn­ergier og frem­mer tillid­sop­bygnin­gen medlem­merne imellem. Dette er der høj efter­spørgsel på.

Fore­trukne cases — Deru­dover giver det Key­stones en god indika­tion af hvilken type cases, der for alvor fanger medlem­mernes interesse.

 

12) Brug Key­stones som sparringspartner

Vi har over 15 års prak­tiske erfaringer med økosys­temet – herun­der invester­ing og udvikling af star­tups. De erfaringer vil vi gerne give videre til dig. Har du set en inter­es­sant case, som du overve­jer at investere i? Står du midt i konkrete forhan­dlinger? Har du gjort dig nogle erk­endelser om branchen generelt? Hold dig ikke tilbage fra at dele det med os og hvis ikke vi lige er de rette, så kender vi måske andre medlem­mer, som du bør sættes i kon­takt med.