Konvertible lån. Mange taler om dem i start-up miljøet, men få ved hvad et konvertibelt lån egentlig er, og hvilke rettigheder investoren (långiveren) opnår. Hvad skal man være særligt opmærksom på, når der investeres via et konvertibelt lån? Læs med her og bliv klogere på anvendelsen af konvertible lån i start-up investeringer og hvilke overvejelser du bør foretage dig i forbindelse hermed.

 

Hvad er konvertible lån?

Et konvertibelt lån er et pengelån som ydes af investoren (långiveren) til start-up virksomheden (låntageren), hvor der er tilknyttet særlige rettigheder for investoren i forbindelse med indfrielse af lånet.

Et konvertibelt lån giver investoren ret til at kunne indfri sit lån på én af to måder: Enten kan indfrielse ske med kontanter eller også med aktier/anparter. Der er frit valg. Dette betyder altså, at en investor som har ydet et start-up et konvertibelt lån, ikke er forpligtet til at lade lånet indfri med aktier/anparter – hellere ikke selvom at lånet kan konverteres til en favorabel kurs.

Hvorfor anvende konvertible lån?

Det gængse salgsargument for at anvende konvertible lån i start-up investeringer er at muligheden for at yde lånet med konverteringsret giver det bedste af to verdener: Hvis det går godt, kan investor få mulighed for kontant tilbagebetaling af lånet samtidig med at konverteringsretten er bibeholdt. Hvis det går galt, kan investoren få skattefradrag.

Det lyder jo rigtig godt – men der er også visse faldgruber og forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på ved anvendelsen af konvertible lån. Hvis du går og overvejer at investere/modtage investering via et konvertibelt lån, så vil du sikre dig, at den ønskede effekt opnås med lånet. Du bør derfor være opmærksom på følgende:

 

Top 3 do’s and dont’s ved konvertible lån

Do’s:

1. Overhold selskabslovens regler:

Et konvertibelt lån består af to forskellige komponenter; en fordring og en tegningsret. Dette betyder, at konvertible lån skattemæssigt behandles som en aktie/anpart.

For at et konvertibelt gældsbrev kan behandles efter reglerne for aktier, skal en række regler i selskabslovens § 167 overholdes. Blandt andet skal udstedelsen vedtages på en generalforsamling og anmeldes til Erhvervsstyrelsen, ligesom selskabets vedtægter skal ændres, idet vilkårene for det konvertible lån skal fremgå heraf.

For at gøre brug af de mulige fordele, som der kan være ved konvertible lån, f.eks. skattefradrag, er det derfor vigtigt at være opmærksom på overholdelsen af selskabslovens bestemmelser herom.

2. Overvej fordele og ulemper ved at investere som privatperson vs. via holding-selskab

Hvorvidt om et konvertibelt lån skattemæssigt er en god idé til start-up investeringer afhænger af hvilket investerings-setup, som der er valgt, dvs. om der investeres via holdingselskab eller frie midler (privat person). F.eks. er det særligt interessant for personlige aktionærer, at et konvertibelt gældsbrev skattemæssigt skal behandles som en aktie/anpart.

Forinden at der indgås aftale om et konvertibelt lån, er det derfor en god idé at have gjort sig nogen tanker om fordele og ulemper ved det valgte investerings-setup.

3. Indgå en skriftlig kontrakt om lånets vilkår

Når der indgås aftale om investering via et konvertibelt lån, er der en lang række forhold, som der skal tages stilling til fra både virksomhedens og investors side. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse forhold kan påvirke den skattemæssige vurdering af det konvertible lån.

En skriftlig kontrakt bør indeholde oplysninger/regulering om:

• En klar angivelse af aftalens parter
• Oplysning om selve det konvertible lån, herunder beløb og skyldforhold
• Oplysninger påkrævet af selskabslovens § 167
• Konverteringen, herunder oplysning om udnyttelsesperioden (tidsrum inden for hvilket konvertering kan ske)
• Konverteringskurs
• Begivenheder som udløser retten til konvertering
• Forretning, herunder rentevilkår og starttidspunkt for forrentning
• Afdrag, indfrielse og forfaldstid
• Vilkår for nye de kapitalandele der tegnes i forbindelse med en eventuel udnyttelse af konverteringsretten
• Misligholdelse
• Overdragelse af gældsbrev

Dont’s:

1. Indgå aftale om et konvertibelt lån mundtligt

For at kunne gøre brug af de mulige fordele, som der er ved konvertible lån, er det afgørende at de nødvendige formalia og procedurer som fremgår af selskabsloven overholdes.

Dette betyder blandt andet, at selskabets vedtægter skal ændres ligesom det er påkrævet, at långiveren modtager visse oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse om det konvertible lån.

2. Springe over den skattemæssige vurderingt

Hvis du overvejer at investere i et start-up via et konvertibelt lån, er det vigtigt at være opmærksom på, at de skattemæssige konsekvenser af konvertible lån er komplicerede og vil variere fra sag til sag.

Vurderingen vil afhænge af det valgte investerings-setup, samt de aftalte vilkår for lånet, herunder forfaldstid, begivenheder, som udløser retten til konvertering, konverteringskurs, tidsrum inden for hvilke konverteringen kan ske, rentevilkår mv.

For at vurdere om det er en god idé for den enkelte investor at indgå aftale om et konvertibelt gældsbrev, bør der foretages en skattemæssig vurdering af investerings-setup’et, vilkårene og den konkrete sags mulige udfald.

3. Sløs med regulering af indfrielse af det konvertible lån og risiker at betal udbytteskat

Ved aftaleindgåelse om konvertible lån, er det vigtigt at være særligt opmærksom på reguleringen omkring indfrielse.

Dette skyldes, at såfremt indfrielse af det konvertible lån sker på vilkår eller på et tidspunkt, som ikke er angivet i lånet, så skal indfrielsen beskattes som udbytte efter ligningslovens § 16 B. Dvs. at de første 54.000 kr. blive beskattet med 27% i udbytteskat (2019 sats). Hvis udbyttet er mere end 54.000 kr., bliver man beskattet med 42 % for det beløb, der er over 54.000 kr. (2019 sats).

Det er derfor afgørende, såfremt at man som investor vil opnå den mest fordelagtige beskatning, at man har styr på vilkårene omkring indfrielse af lånet. Det kan overvejes at aftale flere tidsrum, hvor indfrielse kan ske, for at skabe større fleksibilitet i vilkårene omkring indfrielse.

Konvertible lån til start-up investeringer? Konkret vurdering

Som beskrevet ovenfor er den skattemæssige regulering af konvertible lån kompliceret, og vi vil derfor altid anbefale dig at søge professionel rådgivning, hvis du overvejer at investere via et konvertibelt lån.

Keystones yder ikke juridisk rådgivning. Vi henviser til LegalHero, hvor du kan søge den nødvendige rådgivning om konvertible lån.

Disclaimer: Indholdet i denne artikel er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Case: Er det klogest at start-up investeringen sker med equity eller via et konvertibelt lån?

Eksempel på scenario:

Til et Keystones-møde pitcher et lovende start-up deres case. En investor synes, at det er en spændende case og vil gerne investere 1 mio. kr. i virksomheden via et konvertibelt gældsbrev.

Investoren overvejer, om det er klogest at investere/yde lånet som privatperson eller via sit holdingselskab.

Investoren ved, at der indtil konverteringen gennemføres, er tale om et sædvanligt låneforhold, som giver långiveren ret til dækning forud for kapitalejerne ved konkurs og ret til renter. Investoren ved også, at han har ret til at konvertere sit lån på de aftalte vilkår men ikke er forpligtet hertil.

D. 1. januar 2020 aftales det, at investoren låner start-up’et 1 mio. kr. på et konvertibelt lån. I start-up’et træffer generalforsamlingen beslutning om at udstede det konvertible lån samtidig med der træffes beslutning om den tilhørende kapitalforhøjelse. Bestemmelserne i selskabsloven overholdes.

Følgende vilkår aftales for det konvertible gældsbrev (lån).

Tidspunkt for konvertering:

Vilkårene for gældsbrevet er, at investoren gives ret til at konvertere lånet i en periode på 12 måneder, der påbegyndes et år efter indgåelsen af det konvertible gældsbrev (dvs. d. 1. januar 2021). Ved konvertering skal der ikke betales skat.

Forrentning:

Gældsbrevet forrentes med 4 % p.a. Gældsbrevet tilskrives renter fra datoen for optagelse af lånet. Investoren skal betale skat af de indkomne renter.

Afdrag:

Lånet er afdragsfrit indtil udløbet af udnyttelsesperioden (d. 1. januar 2022), hvorefter selskabet skal afdrage lånet med lige store beløb over 12 måneder.

Konverteringskursen:

Konverteringskursen er fastsat til at et beløb på 100.000 kr. konverteres til én kapitalandel i selskabet med en pålydende nominel værdi på 10.000 kr., dvs. tegningskurs 1000.

Såfremt investoren udnytter sin konverteringsret, vil start-up’et efter kapitalforhøjelsen have en selskabskapital på 400.000 kr., hvor investoren ejer nominelt 100.000 kr., dvs. 25 %.

Mulighed for fradrag:

Inden konvertering vil investoren have mulighed for fradrag for tab (negativ aktieindkomst)

Investoren har dermed mulighed for at konvertere lånet til anparter i start-up’et i perioden fra d. 1. januar 2021 til d. 1. januar 2022 til den angivne kurs.

Scenario 1: virksomheden har succes

Hvis det går godt for virksomheden, står det investoren frit for, om han vil konvertere lånet til anparter i virksomheden eller kræve lånet indfriet. Konverteringen er skattefri. Hvis investoren har valgt at investere via holdingselskab, udløser konverteringen dog beskatning af den urealiserede gevinst hhv. tabsfradrag på grund af regler om statusskifte, jf. aktieavancebeskatningsloven § 33 A. Det følger af denne bestemmelse, at når aktier skifter skattemæssig status skal disse anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet for skift af skattemæssig status.

Scenario 2: virksomheden har ikke succes

Hvis virksomhedens fremtidsudsigter ikke ser gode ud, kan investoren vælge ikke at konvertere lånet til anparter. Investoren kan derfor krævet lånet indfriet i stedet – og få fradrag for tab, hvis virksomheden går konkurs.

Tab på konvertible gældsbreve vil være fradragsberettigede efter aktieavancebeskatningsloven. Dette kræver dog, at betingelserne om indfrielsestidspunktet og kursen er aftalt på forhånd.

Hvad ville du anbefale investoren at gøre:

At investeringen sker med equity eller via et konvertibelt lån?
Hvis konvertibelt lån, at investeringen sker som privatperson eller via holding?