Shark Tank, Drag­ons’ Den, Løvens Hule. “De vildeste iværk­sæt­tere” med Jes­per Buch. “365 dage dage til succes”. “Vejen til Seier”. Der er gået under­hold­ning i at hylde eller grille iværk­sæt­tere, lige­som i Gor­don Ram­says køkken­helvede eller X-Factor.

Når først du kalder dig iværk­sæt­ter, så skal du pinedød være for­beredt på roser eller rådne tomater. Fejlfind­eri, mys­tiske spørgsmål, eksper­i­menterende forhørs­former og for­mater. Du har 30 sekun­der til at pitche! 10 sekun­der! 3 min­ut­ter. 10 min­ut­ter. Velkom­men til de “De seks hatte”(Radio24Syv). Ele­va­tor pitch (Berlingske). Pitch i bok­serin­gen. Fire­side chat. Brand­pitch med Chili Klaus eller Bungee jump pitch (de sid­ste to fandt jeg selv på).

Under­hold­nings­for­matet kom­mer i mange stør­relser og mange iværk­sæt­tere, som har pitchet rundt omkring i Dan­mark, har sikkert prøvet det meste. Lad os prøve at bytte om på rollerne engang.

Due diligence går begge veje

Det er nøjagtigt lige så vigtigt for iværk­sæt­teren at eval­uere den investor, der er på vej ind i virk­somhe­dens ejerkreds, som det er for investor at vurdere et startup. Der­for har vi lis­tet nogle due diligence-spørgsmål i forskel­lige “varmegrader”, som iværk­sæt­teren kan stille investor. Nogle af spørgsmå­lene kan tages med i møde­lokalet til at bryde isen eller til indle­dende for­vent­ningsaf­stemn­ing. Andre bør i tage senere, når I føler jer godt opvarmet.

Der kan jus­teres op eller ned for blus­set afhængigt af hvilket forhan­dlingsklima I ønsker, og om det er den hjælpsomme onkel eller en professionel stjernein­vestor, der skal have hån­den på koge­pladen. Når I kom­mer ned ad tjek­lis­ten, vil I helt sikkert få lidt mere adren­a­lin i blodet og sved på pan­den.

God stuetemperatur

Eksem­pler på uskyldige og generelle spørgsmål, som er gode til at bryde isen med:

Hvor­dan fik du inter­esse for startup-miljøet?
Hvor­dan fandt du os?
Hvad fangede din inter­esse for vores case?
Hvor­for har du valgt at blive investor?
Hvad er dine primære investeringskriterier?
Hvilke met­rics føl­ger du helst i et startup?
Hvor lang tid for­ven­ter du, det skal tage for en invester­ingsaf­tale at blive lukket?

Middel varme

Selvtil­li­den er høj. Kemien er indtil videre god. Der kan godt skrues lidt op for blus­set:

Hvilke af dine netværk og netværk­skom­pe­tencer vil du trække på?
Hvad siger din analyse dig? Hvad syntes du om vores team, pro­dukt, konkur­rence­land­skab, marked/kunder, time­line mv.?
Hvad har du investeret i de sen­este par år?
Har du tidligere solgt virksomheder?
Hvad har været din mest skuf­fende invester­ing og hvorfor?
Har du inter­esse i eller erfar­ing med at være lead investor?
Hvor meget tid bruger du på dine nuværende investeringer og hvor meget tid har du til rådighed til os?
Hvilket “gap” ser du i vores kom­pe­tencemap og er det noget du kan udfylde?
Hvad er det første, du ville have os til at gøre, hvis vi arbe­jd­ede sammen?
Hvor mange timer vil du kunne investere om ugen?
Hvilke erfaringer har du selv med at bygge en virk­somhed op fra bunden?
Hvis du skulle give et blødt tilsagn/investeringsinterval — hvor lig­ger du så umid­del­bart på skalaen? 50.000, 100.000, 200.000 kr.?

Grill

Her er nogle mere nærgående spørgsmål, der er værd at stille, når man føler sig godt varmet op. Lad os få bøf­ferne på!

Hvor­dan ser du investerin­gen udfolde sig? Hvornår og hvor­dan for­ven­ter du at få dine penge hjem igen?
Her er én ting vi har udfor­dringer med — hvor­dan ville du løse det?
Udover spar­ring om strategi og ledelse — hvilke helt konkrete lavprak­tiske opgaver, vil du løse? (excel-ark, powerpoint-slides, hente kaffe og kun­dekon­tak­ter mv.)
Hvor­dan vil du bedømme din suc­ces som investor eller virk­somheds­byg­ger? Hvad forstår du ved suc­ces?
Hvor­dan per­former dine nuværende investeringer?
Føler du, at du forstår virk­somhe­den? Og kan du se dig selv som repræsen­tant for den, f.eks. hvis du selv skulle præsen­tere den foran et publikum?
Hvis du var stifter, hvor lavt vil du tåle, at din ejeran­del bliver, før du mis­ter motivationen?
Hvilke terms investerer du på? Er det et hur­tigt SAFE/KISS kon­vert­ibelt lån, er det the full monty på 80 siders ven­ture cap­i­tal invester­ings­doku­ment med forskel­lige aktieklasser osv.? Har du nogle stan­dard terms? Hvilke?
Hvor meget kan og vil du investere i min virk­somhed lige nu?
Hvor meget kan og vil du investere i min virk­somhed i den kom­mende periode?
Hvilken vær­dian­sæt­telse (pre-money) finder du mest rimelig?
Hvilke ref­er­encer har du, som vi må kontakte?
Vi håber, du føler dig godt rustet til at bytte rundt på rollerne!