Investors tur på grillen: 30 spørgsmål iværksætteren bør stille potentielle investorer

Investors tur på grillen: 30 spørgsmål iværksætteren bør stille potentielle investorer

3,5 MIN. LÆSETID

Shark Tank, Drag­ons’ Den, Løvens Hule. “De vildeste iværk­sæt­tere” med Jes­per Buch. “365 dage dage til succes”. “Vejen til Seier”. Der er gået under­hold­ning i at hylde eller grille iværk­sæt­tere, lige­som i Gor­don Ram­says køkken­helvede eller X-Factor.

Når først du kalder dig iværk­sæt­ter, så skal du pinedød være for­beredt på roser eller rådne tomater. Fejlfind­eri, mys­tiske spørgsmål, eksper­i­menterende forhørs­former og for­mater. Du har 30 sekun­der til at pitche! 10 sekun­der! 3 min­ut­ter. 10 min­ut­ter. Velkom­men til de “De seks hatte”(Radio24Syv). Ele­va­tor pitch (Berlingske). Pitch i bok­serin­gen. Fire­side chat. Brand­pitch med Chili Klaus eller Bungee jump pitch (de sid­ste to fandt jeg selv på).

Under­hold­nings­for­matet kom­mer i mange stør­relser og mange iværk­sæt­tere, som har pitchet rundt omkring i Dan­mark, har sikkert prøvet det meste. Lad os prøve at bytte om på rollerne engang.

Due diligence går begge veje

Det er nøjagtigt lige så vigtigt for iværk­sæt­teren at eval­uere den investor, der er på vej ind i virk­somhe­dens ejerkreds, som det er for investor at vurdere et startup. Der­for har vi lis­tet nogle due diligence-spørgsmål i forskel­lige “varmegrader”, som iværk­sæt­teren kan stille investor. Nogle af spørgsmå­lene kan tages med i møde­lokalet til at bryde isen eller til indle­dende for­vent­ningsaf­stemn­ing. Andre bør i tage senere, når I føler jer godt opvarmet.

Der kan jus­teres op eller ned for blus­set afhængigt af hvilket forhan­dlingsklima I ønsker, og om det er den hjælpsomme onkel eller en professionel stjernein­vestor, der skal have hån­den på koge­pladen. Når I kom­mer ned ad tjek­lis­ten, vil I helt sikkert få lidt mere adren­a­lin i blodet og sved på pan­den.

God stuetemperatur

Eksem­pler på uskyldige og generelle spørgsmål, som er gode til at bryde isen med:

 • Hvor­dan fik du inter­esse for startup-miljøet?
 • Hvor­dan fandt du os?
 • Hvad fangede din inter­esse for vores case?
 • Hvor­for har du valgt at blive investor?
 • Hvad er dine primære investeringskriterier?
 • Hvilke met­rics føl­ger du helst i et startup?
 • Hvor lang tid for­ven­ter du, det skal tage for en invester­ingsaf­tale at blive lukket?

Middel varme

Selvtil­li­den er høj. Kemien er indtil videre god. Der kan godt skrues lidt op for blus­set:

 • Hvilke af dine netværk og netværk­skom­pe­tencer vil du trække på?
 • Hvad siger din analyse dig? Hvad syntes du om vores team, pro­dukt, konkur­rence­land­skab, marked/kunder, time­line mv.?
 • Hvad har du investeret i de sen­este par år?
 • Har du tidligere solgt virksomheder?
 • Hvad har været din mest skuf­fende invester­ing og hvorfor?
 • Har du inter­esse i eller erfar­ing med at være lead investor?
 • Hvor meget tid bruger du på dine nuværende investeringer og hvor meget tid har du til rådighed til os?
 • Hvilket “gap” ser du i vores kom­pe­tencemap og er det noget du kan udfylde?
 • Hvad er det første, du ville have os til at gøre, hvis vi arbe­jd­ede sammen?
 • Hvor mange timer vil du kunne investere om ugen?
 • Hvilke erfaringer har du selv med at bygge en virk­somhed op fra bunden?
 • Hvis du skulle give et blødt tilsagn/investeringsinterval — hvor lig­ger du så umid­del­bart på skalaen? 50.000, 100.000, 200.000 kr.?

Grill

Her er nogle mere nærgående spørgsmål, der er værd at stille, når man føler sig godt varmet op. Lad os få bøf­ferne på!

 • Hvor­dan ser du investerin­gen udfolde sig? Hvornår og hvor­dan for­ven­ter du at få dine penge hjem igen?
 • Her er én ting vi har udfor­dringer med — hvor­dan ville du løse det?
 • Udover spar­ring om strategi og ledelse — hvilke helt konkrete lavprak­tiske opgaver, vil du løse? (excel-ark, powerpoint-slides, hente kaffe og kun­dekon­tak­ter mv.)
 • Hvor­dan vil du bedømme din suc­ces som investor eller virk­somheds­byg­ger? Hvad forstår du ved suc­ces?
 • Hvor­dan per­former dine nuværende investeringer?
 • Føler du, at du forstår virk­somhe­den? Og kan du se dig selv som repræsen­tant for den, f.eks. hvis du selv skulle præsen­tere den foran et publikum?
 • Hvis du var stifter, hvor lavt vil du tåle, at din ejeran­del bliver, før du mis­ter motivationen?
 • Hvilke terms investerer du på? Er det et hur­tigt SAFE/KISS kon­vert­ibelt lån, er det the full monty på 80 siders ven­ture cap­i­tal invester­ings­doku­ment med forskel­lige aktieklasser osv.? Har du nogle stan­dard terms? Hvilke?
 • Hvor meget kan og vil du investere i min virk­somhed lige nu?
 • Hvor meget kan og vil du investere i min virk­somhed i den kom­mende periode?
 • Hvilken vær­dian­sæt­telse (pre-money) finder du mest rimelig?
 • Hvilke ref­er­encer har du, som vi må kontakte?

Vi håber, du føler dig godt rustet til at bytte rundt på rollerne!

Har dit startup brug for kapital eller kompetencer?
Send dit pitch til os her