Højt aktivitetsniveau blandt danske business angels

Højt aktivitetsniveau blandt danske business angels

Aktivitet­sniveauet er højt blandt danske busi­ness angels – både når det kom­mer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægn­ing af aktiviteterne i det danske busi­ness angels-miljø, som er gen­nem­ført af Dan­ish Busi­ness Angels, Key­stones og Vækstfonden.

En ny analyse, der byg­ger på besvarelser fra 155 aktive busi­ness angels’ aktiviteter i 2015, viser, at de danske invester­ingsen­gle er inde i en særde­les aktiv peri­ode. Sam­let set har de delt­a­gende busi­ness angels i 2015 fore­taget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porte­føl­je­virk­somheder og opføl­gn­ingsin­vesteringer. I gen­nem­snit har hver BA’er fore­taget 1,6 investeringer for gen­nem­snitligt 1,9 mio. kr. Og sam­tidig har de delt­a­gende BA’ere i 2015 gen­nem­ført over 50 exits, hvo­raf fler­tal­let har ført til et pos­i­tivt afkast med en gen­nem­snitlig mul­ti­pel på 2,6.

Det er ikke alene pen­gene der skaber resul­taterne, idet analy­sen viser at over halvde­len af de suc­ces­fulde busi­ness angels er dedik­erede inve­storer, der ikke blot sæt­ter kap­i­tal men også væsentlige tid­mæs­sige ressourcer af til drift og ledelse i deres gen­nem­snitlige 4 selskaber.

Er du nys­ger­rig på de øvrige resul­tater, kan du finde den fulde analyse her – god læselyst.

Down­load busi­ness angel sur­vey 2016 her