Her er “Årets Business Angel 2018″

Her er “Årets Business Angel 2018″

Stort tillykke her­fra Key­stones til “Årets Busi­ness Angel 2018″ i Dan­mark Helge Munk, som mod­tager prisen for sit store engage­ment som investor i startup økosys­temet og for en meget flot exit af IT-virksomheden Athena. Sam­tidig ønsker vi Søren Hougaard tillykke med Busi­ness Angel hæder­sprisen, som han har fået tildelt for at have kæm­pet for økosys­temet og været startup investor i Dan­mark i 3 årtier.  Søren har heru­dover bidraget til at udvikle kom­pe­tencerne i miljøet via sine Mas­ter Classes. Stort tillykke og tak for ind­sat­sen! (på billedet ses Helge Munk til ven­stre og Søren Hougaard til højre)

En fan­tastisk dag med 240 inve­storer, 16 udval­gte star­tups, samar­be­jdspart­nere og ikke mindst dagens toast­mas­ter, Anders Kan­berg.