Analyse 

Vi bidrager aktivt til at skabe ny viden om busi­ness angel miljøet og markedet for risikovil­lig kap­i­tal i Danmark.
Reg­is­ter­baseret busi­ness angel-analyse 2017

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden, Key­stones, Dan­ish Busi­ness Angels og DVCA

Læs her
Under­søgelsen byg­ger på data fra CVR-registeret, og hov­ed­kon­klu­sioner fra analy­sen er:

  • Der er i Dan­mark flere end 4.000 busi­ness angels.
  • De danske busi­ness angels har en sam­let porte­følje på flere end 20.000 sel­sk­aber, hvo­raf cirka 10.000 er forskel­lige selskaber.
  • Porte­føl­je­sel­sk­aberne beskæftiger sam­let flere end 100.000 medarbejdere.
  • De danske busi­ness angels vare­tager flere end 9.000 bestyrelsesposter.
  • Investeringerne spæn­der bredt på tværs af brancher med ICT-segmentet som det mest populære.


Busi­ness angel sur­vey 2017

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden, Dan­ish Busi­ness Angels og Key­stones

Læs her
De danske busi­ness angels er flit­tige inve­storer. Årets kortlægn­ing af aktiviteten i busi­ness angel-miljøet, som er gen­nem­ført af Væk­st­fonden, Key­stones og Dan­ish Busi­ness Angels viser, at de aktive busi­ness angels i 2016 fore­tog 289 investeringer for 342 mio. kr. Heraf var over halvde­len nyinvesteringer.Dan­BANs medlem­s­analyse 2016

Udar­be­jdet af Dan­ish Busi­ness Angels og Key­stones

Læs her
Dan­BAN medlem­merne har i 2016 investeret reko­rd­høje sum­mer i iværk­sæt­teri, og har skabt over 50.000 arbe­jd­spladser på land­splan. Eng­lene har en sam­let invester­ingssum på 169,8 mil­lioner kro­ner, i 282 danske vækstvirksomheder.

 Busi­ness angel sur­vey 2016

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden, Key­stones og Dan­ish Busi­ness Angels

Læs her
Aktivitet­sniveauet er højt blandt danske busi­ness angels – både når det kom­mer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægn­ing af aktiviteterne i det danske busi­ness angels-miljø. Analy­sen byg­ger på besvarelser fra 155 aktive busi­ness angels’ aktiviteter i 2015. Sam­let set har de delt­a­gende busi­ness angels i 2015 fore­taget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porte­føl­je­virk­somheder og opføl­gn­ingsin­vesteringer. I gen­nem­snit har hver BA’er fore­taget 1,6 investeringer for gen­nem­snitligt 1,9 mio. kr. og gen­nem­ført over 50 exits.Busi­ness angel sur­vey 2015

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden og Key­stones

Læs her

Analyse af kap­i­tal­be­hov i Syd­dan­mark 2016

Udar­be­jdet for Region Syd­dan­mark af Key­stones

Læs her

Busi­ness angel kap­i­tal i Region Midtjyl­land 2014

Udar­be­jdet for Region Midtjyl­land af Key­stones

Læs her
Denne analyse estimerer et solidt invester­ingspo­ten­tiale blandt busi­ness angels i Region Midtjyl­land og iden­ti­fi­cerer en række hin­dringer, der har en neg­a­tiv påvirkn­ing på invester­ingslysten. På bag­grund af de ind­sam­lede data kom­bineret med prak­tiske reflek­sioner fra dagligda­gen i økosys­temet anbe­fales tre fokusområder.

Analy­sen er baseret på en spørgeske­maun­der­søgelse af 140 per­soner, som har indik­eret investeringsvillighed.