Team

Ken­neth Larsen

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 11.31.54
Part­ner & CEO  
+45 2425 1744
kl@keystones.dk

Læs mere

Ken­neth er uddan­net ingeniør og MBA i Dan­mark og USA. Han har inter­na­tional ledelses– og kon­sulen­ter­far­ing fra primært elek­tronik og medico.

Ken­neth er spe­cial­ist i for­ret­ning­sud­vikling, kap­i­ta­lan­skaf­felse og bestyrelsesar­be­jde i high-tech start-ups. Foku­som­råder er clean­tech, medico og IT.

Jan Rosen­bom

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.38.56
Part­ner  
+45 4014 6618
jr@keystones.dk

Læs mere

Cand.merc. Inter­na­tional Busi­ness fra Copen­hagen Busi­ness School og National Uni­ver­sity of Singapore.

Inter­na­tional erfar­ing fra hhv. man­age­ment con­sult­ing, ind­køb, salg og sourc­ing, herun­der 5 år i PA Con­sult­ing Group.

Spe­cial­ist i for­ret­ning­sud­vikling og kap­i­ta­lan­skaf­felse som ekstern råd­giver og på bestyrelses­niveau — og er pt. pri­vat investor i 4 virksomheder.

Foku­som­råder er soft­ware, web– og mobilkon­cepter og pro­fes­sionelle services.

Fred­erik Ploug Søgaard

Skærmbillede 2015-09-17 kl. 13.51.30
Busi­ness Devel­op­ment
+45 2823 1523
fps@keystones.dk

Læs mere

Fred­erik er spe­cialis­eret i kryds­fel­tet mellem iværk­sæt­teri, finans og marketing.

Fred­erik er uddan­net Cand Merc Finan­sier­ing og Reg­n­skab fra Copen­hagen Busi­ness School og har bag­grund bl.a. som porte­føl­je­for­val­ter i Radio24syv-programmet, Mil­lionærk­lubben, finan­sjour­nal­is­tik, IT-iværksætteri og har også været account man­ager i reklame­branchen med Saxo Bank som hovedkunde.

I Key­stones arbe­jder han med sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af star­tups samt deal­mak­ing, investorsyn­dik­er­ing og crowdfunding.

I friti­den er Fred­erik aktiv foren­ings­mand. Han er stifter og for­mand for Dansk Crowd­fund­ing Foren­ing og er også stifter af Dan­marks største netværk for finansakademikere, FinanceLab.

Hen­ri­ette Sofia Ingemann

Henriette
Netværk­sleder
+45 3073 0310
hi@keystones.dk

Læs mere

Beskriv­else af Hen­ri­ette Inge­mann er på vej…

Peter Gjerd­ing

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.40.04
Bestyrelses­for­mand 
pg@matin.dk

Læs mere

Part­ner og CEO i Matin Part­ners (stifter i 1998).

Virk­somhed­sråd­givn­ing inden for ledelsess­par­ring, sel­sk­ab­s­forhold, rap­por­ter­ing og kapitalstyring.

Uddan­nelses­mæs­sig bag­grund som stat­sautoris­eret revi­sor (deponeret beskikkelse) og cand. merc. aud. fra Copen­hagen Busi­ness School.

Tidligere direk­tør og part­ner i patent­bu­reaet Ploug­mann & Vingtoft samt revisionsbranchen.