Om os | Keystones

Om os

Key­stones er sat i ver­den for at gøre iværk­sæt­teri til en folke­sport. Vi er et pri­vat medlem­snetværk for kom­mer­cielle ild­sjæle, der elsker at bygge virk­somheder. Medlem­merne består af inve­storer, serie-iværksættere og erfarne erhvervsledere — vi kalder dem “virksomhedsbyggere”.

Hos Key­stones intro­duc­eres medlem­merne med ugentlige mellem­rum for en ny lovende startup, der efterl­yser inve­storer, bestyrelsesmedlem­mer, CEO’s, sal­gs­folk, for­ret­ning­sud­viklere, økonomikom­pe­tencer, med­s­tiftere m.m. — det kalder vi “ugens case”.

Udover det prak­tiske case-arbejde får medlem­merne også en teo­retisk ind­faldsvinkel med rel­e­vant under­vis­ning, der skal hjælpe dem videre i kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive”, busi­ness angel og virk­somheds­byg­ger — vi kalder det “toolbox.”

 

Hjælp til startups

Key­stones har hjulpet flere hun­drede danske væk­stvirk­somheder med at tiltrække risikovil­lig kap­i­tal og risikovil­lige kom­pe­tencer. Udover medlem­merne fra Key­stones netvær­ket samar­be­jder vi med en række pri­vate og offentlige aktører i økosys­temet f.eks. busi­ness angel netværk, accel­er­a­torer, forsker­parker og fonde.

 

Erfar­ent sekre­tariat

Holdet bag Key­stones har siden år 2000 spe­cialis­eret sig i at source, screene, kval­i­fi­cere og præsen­tere lovende startup-virksomheder for busi­ness angels og fonde. Heru­dover har Key­stones været sekre­tariat for fire af de danske busi­ness angel netværk og er desu­den selv involveret i en række star­tups som både bestyrelsesmedlem­mer, inve­storer og medejere.

 

Oprindelse

Key­stones var oprindeligt et kon­sulen­thus, der blev etableret af Ken­neth Larsen med det for­mål at skabe vækst i inno­v­a­tive virk­somheder. Med Key­stones netvær­kets hjælp bidrager vi til at skabe vækst med udgangspunkt i mange års erfar­ing med for­ret­ning­sud­vikling, inter­na­tion­alt salg og kom­mer­cialis­er­ing af teknologi.

Key­stones bor i Dan­marks største forsker­park, Scion-DTU i Lyn­gby, nord for København.