Om os

Key­stones har siden år 2000 hjulpet flere hun­drede danske væk­stvirk­somheder med at tiltrække risikovil­lig kap­i­tal og risikovil­lige kompetencer.

Vi samar­be­jder med en række pri­vate og offentlige aktører i økosys­temet f.eks. busi­ness angel netværk, accel­er­a­torer, forsker­parker og fonde.

Key­stones blev etableret af Ken­neth Larsen med det for­mål at skabe vækst i inno­v­a­tive virk­somheder. Vi bidrager til at skabe vækst med udgangspunkt i mange års erfar­ing med for­ret­ning­sud­vikling, inter­na­tion­alt salg og kom­mer­cialis­er­ing af teknologi. Disse kom­pe­tencer kom­binerer vi med et stærkt netværk til risikovil­lige inve­storer i ind– og udland.

Udover vores råd­giver­rolle har vi egne investeringer og bestyrelses­poster i en række virksomheder.

Key­stones bor i Dan­marks største forsker­park, Scion-DTU i Lyn­gby, nord for København.