Aktuelt
 • Medlemsindlæg: B2B — Skal man være bange for et konsulentben i sit startup?

  Business angel

  Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og bringer her et par gode råd til danske iværk­sæt­tere (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com). Jeg har talt med en del star­tups, der er igang med at lave et…

  Læs mere

 • Ny undersøgelse: Sådan skaber du afkast på engle-investeringer

  Business angel undersøgelse

  Key­stones har igen i år delt­aget i en kortlægn­ing af aktivitet­sniveauet i det danske busi­ness angel miljø i 2016. Analy­sen er lavet i samar­be­jde med Dan­ish Busi­ness Angels og Væk­st­fonden. Der­for er angel investeringer et…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Jack Petersen, Partner i Core Copenhagen

  6_preview

  Min bag­grund Jeg er mar­ketingud­dan­net med teknisk forståelse og solidt fokus på salg. Dette er tre ting, der altid skal hænge sam­men — særligt i forhold til den dig­i­tale plat­form og når en idé skal…

  Læs mere

 • Medlemsindlæg: “Startups — Sælg, Sælg, Sælg”

  Business angel

  Keystones-medlem, Rolf Garde er aktiv busi­ness angel og bringer her et par gode råd til danske iværk­sæt­tere (læs mere om Rolf Garde på www.rolfgarde.com). Jeg møder rigtigt mange star­tups i mit virke som Busi­ness Angel. Jeg læser pitch-materialer…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Jakob Ellehauge Sode, business angel

  Dias5

  Om mig Jeg vil beskrive mig selv således; jeg er ikke en iværk­sæt­ter med de 100 nye krøllede idéer hver dag, jeg er ikke en sprudlende sæl­ger med smarte bemærkninger — ej heller lig­ger jeg…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Maria Sundöf, business angel

  Dias3

  Bag­grund Jeg har stort set altid arbe­jdet med IT sys­te­mer og specielt med salg og imple­menter­ing af for­ret­ningssys­te­mer (SAP, Ora­cle, Infor) hos store virk­somheder både i Dan­mark og i udlan­det. Jeg start­ede min første konsulentvirksomhed…

  Læs mere

 • En syndikeret succeshistorie fra egne rækker

  IMG_1404 (002)

  Da REMIC MICROPHONES for nogle år siden hen­vendte sig til Key­stones, skulle det vise sig at blive starten på et tæt par­løb. Ledelsen i Key­stones val­gte nem­lig at gå ind i REMIC MICROPHONES med såvel kapital…

  Læs mere

 • Sådan kommer du igang med sweat equity aftaler

  Sweat equity3

  Har du styr på reglerne omkring invester­ing af din tid og kom­pe­tencer i star­tups?   Du har øjnet et eller flere star­tups, som du gerne vil løfte til det næste niveau på risikovil­lige vilkår. Det…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Flemming Feddersen, 40 år i pharma-industrien

  Dias4

  Flem­ming Fed­der­sen har 40 års erfar­ing i den phar­ma­ceutiske indus­tri som sup­ply chain og out­sourc­ing chef i de store danske phar­ma­ceutiske virk­somheder med fokus på ledelse og inter­na­tion­alt arbe­jde. 1. Hvad dri­ver dig til at…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Martin Oliver Mikaelsen, iværksætter og business angel

  Dias2

  Mar­tin har bl.a. opbygget og solgt soft­ware virk­somhe­den Safe­track ApS, GPS track­ing af køretø­jer, til Track­u­nit og invester­ings­fondene Gold­man Sachs og GRO Cap­i­tal. Kort om dig selv — hvad er din bag­grund? Jeg har været iværksætter…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Søren Rosengaard, passioneret kommerciel forretningsudvikler

  Søren Rosengaard1

  Søren Rosen­gaard har en bag­grund i tel­e­branchen, hvor han i godt 10 år har fokuseret på strategi, inno­va­tion og kom­mer­ciel trans­for­ma­tion mod nye dig­i­tale for­ret­ningsmod­eller. 1. Hvad dri­ver dig til at ville bygge nye virksomheder?…

  Læs mere

 • Case story: Sådan blev 15 investorer fundet til Radicover på rekordtid

  Radicover

  Radi­cover udvikler og pro­duc­erer anti-mobilstrålingsløsninger – f.eks. cov­ers til trådløse appa­rater, som mobil­tele­foner, tablets eller babyalarmer. Pro­duk­terne er udviklet sam­men med anerk­endte pro­du­cen­ter af bl.a. luft– og rum­fart­ste­knologi og testet og effekt-dokumenteret på de førende…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Rasmus Ingemann, seniorkonsulent og partner i Implement Consulting Group

  Rasmus Ingemann1

  Ras­mus Inge­mann har en bag­grund i kon­sulentver­de­nen og har haft glob­ale roller i flere multi­na­tionale virk­somheder. Han har arbe­jdet med pro­ce­sop­ti­mer­ing og sys­tem­inte­gra­tion i primært pri­vate organ­i­sa­tioner i hele Europa og har ledet mange store…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Steen Ulf Jensen, stifter af Boxer TV Danmark og tidligere direktør for Viasat

  Steen Ulf Jensen2

  Steen Ulf Jensen er 51 år og cand.merc. fra CBS. Han har arbe­jdet +20 år på C-niveau i den kom­mer­cielle TV-branche, heraf 17 år som CEO, bl.a. som adm. direk­tør for Viasat i Dan­mark og…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Jon K. Wichmann, stifter af DIBS og eSmiley

  Medlemsportræt af Jon Kafling Wichmann, stifter af DIBS og eSmiley.

  Jon Kafling Wich­mann er Born­holmer, kap­tajn af reser­ven, fam­i­lie­far, busi­ness angel og erfaren serie-iværksætter med bl.a. to suc­ceser bag sig: DIBS A/S og eSmi­ley A/S. Her deler han en per­lerække af både kon­tante og varmhjertede…

  Læs mere

 • Medlemsportræt: Thomas Tornerup, digital direktør hos Discovery Networks

  Thomas Tornerup1

  Thomas Tornerup har en bag­grund i mediebranchen, hvor han gen­nem mere end 10 år har fokuseret på udvikling af dig­i­talt fun­derede B2B og B2C pro­duk­ter samt på inklud­erende ledelse i selvstyrende teams. 1. Hvad driver…

  Læs mere

 • Podcast: Mød den virkelige verdens Løvens Hule

  Professionelt sekretariat gennem 10 år for danske business angels.

  Er du nys­ger­rig på, hvor­dan det ser ud i den virke­lige ver­dens “Løvens Hule”? Et IDA Pod­cast tager dig med bag kulis­serne hos bl.a. Key­stones, som gen­nem mere end 10 år har drevet flere af…

  Læs mere

 • Højt aktivitetsniveau blandt danske business angels

  business-angel-survey-2016

  Aktivitet­sniveauet er højt blandt danske busi­ness angels – både når det kom­mer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægn­ing af aktiviteterne i det danske busi­ness angels-miljø, som er gen­nem­ført af Danish…

  Læs mere

 • Startups søger kommercielle ildsjæle – er du en af dem?

  Leder til startups

  Mange danske star­tups og væk­stvirk­somheder for­mår ikke at realis­ere deres fulde poten­tiale, fordi de man­gler kom­mer­cielle kom­pe­tencer i ledelsen og bestyrelsen. Der er brug for pro­fes­sionelle og erfarne ressourcer, som virk­somhed­erne sjældent har råd til…

  Læs mere

 • Crowdfunding anno 2016 – meget mere under motorhjelmen end blot kontanter fra masserne

  IMG_0604

  I Key­stones har vi været helt nede under motorhjel­men på en række crowd­fund­ing pro­jek­ter og vi vil gerne dele et par reflek­sioner fra motor­rum­met. Lad os for god ordens skyld starte med en pro­log, som…

  Læs mere

 • Europas stærkeste business angels besøgte København: Top 3 konklusioner

  Female business angel

  Euro­pean Busi­ness Angel Net­work afholdt i novem­ber deres tra­di­tionelle Win­ter Uni­ver­sity i Køben­havn. Det var første gang så mange promi­nente busi­ness angels betrådte dansk jord på samme tid – intet min­dre end en per­lerække af…

  Læs mere

 • Ny analyse om danske business angels

  Business angel undersøgelse

  Væk­st­fonden og Key­stones har netop fore­taget en analyse af de danske busi­ness angels. Analy­sen viser bl.a. at der lige nu er høj invester­ingslyst og at inve­storer med indus­trib­ag­grund ram­mer de bed­ste afkast. Du kan læse…

  Læs mere

 • EBAN Winter University

  EBANWU

  Key­stones pre­sented at EBAN Win­ter Uni­ver­sity today (16.11.2015). You can find the pre­sen­ta­tion from the event right here: 20151116 — EBAN work­shop — Key­stones presentation

 • Løvens Hule læring nr. 1: Værdisæt virksomheden smart

  billede

  I Key­stones er vi store fans af DR’s iværk­sæt­ter­pro­gram “Løvens Hule”. Første sæson er nu forbi og læring nr. 1 må være, at man som iværk­sæt­ter skal have godt styr på prisen på virksomheden –…

  Læs mere

 • Nyt brændstof på Business Angel Årsmødet 2015

  Tommy Andersen

  For dig som gik glip af Dan­marks Busi­ness Angel Årsmøde d. 21 maj hos væk­stkome­ten Uni­ver­sal Robots, får du her et kort recap fra en udbyt­terig dag rig på inspi­ra­tion og netværk.  På Årsmødet samlede…

  Læs mere

 • 5 konkrete råd om at rejse kapital

  Håndtryk

  I mange af de præsen­ta­tioner og kap­i­tal­run­der, vi møder til dagligt, snubler iværk­sæt­teren ofte over nogle af de punk­ter, vi har lis­tet forne­den. Hav dem i baghovedet, før du indleder kap­i­tal­jagten.   1) Vær klar…

  Læs mere

 • Keystones artikel i EBAN nyhedsbrev

  Silicon_valley_title

  Efter Jan Rosen­boms og Ken­neth Larsens tur til Sil­i­con Val­ley har Jan skrevet en artikel til EBAN’s nyheds­brev omkring deres opdagelser. Kan det virke­lig passe at der er mange flere mil­lioner at hente og valuations…

  Læs mere

 • BAC ser DTC-cases som investeringsmulighed

  danish-tech-challenge-3

  Jes­per Jarl­bæk har i en artikel i Børsen udtalt sig om DTC som en mulig sydik­er­ingsin­vester­ing bland medlem­merne af Busi­ness Angels Copen­hagen. Et udkast af Jes­pers tanker bag denne mulighed kan læses neden­for. Det var…

  Læs mere

 • DTU Spinout Day invitation

  Engineering drawing

  Efter 13 uger med pro­duk­tudvikling, piv­ot­ing, design af pro­to­type og meget mere er 21 high-tech start-ups klar til at pitche deres udviklingsre­jse og vise deres pro­duk­ter til inve­storer og iværk­sæt­ter entu­si­aster af den danske start-up…

  Læs mere

 • DIRA finansieringskonference

  Nymann_Teknik_1_small

  En kvart mil­liard kro­ner i invester­ingsvil­lig kap­i­tal mødtes i dag med robot iværk­sæt­tere i Odense. Det var DIRA og Busi­ness Angel Syd­dan­mak der havde sat hinan­den i stævne på Tek­nol­o­gisk Insti­tut i Forsker­parken i Odense.…

  Læs mere

 • Nordiske virksomheder dystede i salgsteknik på DTU

  EUREKA

  Super bra arrange­ment”, udbrød CEO Ida-Maria Sin­torn for Svenske Viron­nova AB om EUREKA Ven­ture Acad­emy Copen­hagen, som de nordiske lande afholdt i samar­be­jde med EUREKA, Euro­pean Busi­ness Angle Net­work og Europe Unlim­ited. 15 nordiske start-up virk­somheder og 9 venture-repræsentanter, satte hinan­den i stævne på…

  Læs mere

 • Vil du i kontakt med en investor? Her er fejlen alt for mange iværksættere begår

  Hemmelig helt

  Mange iværk­sæt­tere indleder investor­jagten med at udfærdige og sende en investor-præsentation. Måske får denne lov at cirkulere lidt rundt i investor-miljøerne. Måske lan­der den på vores bord. Hvis du er én af de heldige, så…

  Læs mere

 • Equity-crowdfunding nu lovligt i USA

  crowdfunding-risks-fundrazr

  2015 er det store Equity-crowdfunding år. Loven har været 3 år under­vejs og nu sker det! Den almin­delige amerikaner kan investere i en ny amerikansk drøm. Måske den næste Great Depres­sion? Ihvert­fald har processen været…

  Læs mere

 • BA Syd søger robotcases

  BAS blog

  I forbindelse med at Busi­ness Angels Syd­dan­mark og DIRA holder finan­sier­ingskon­fer­ence i Odense d. 22 april, søges der robot­virk­somheder med et lovende for­ret­ning­spro­jekt. Key­stones står for udvæl­gelsen af de 3–4 virk­somheder som skal præsen­tere på…

  Læs mere

 • Startup funding trends

  fundingtrends

  Inter­net Web Ser­vices dominerer startup fund­ing trends. Hele 25,7% af al fund­ing går til virk­somheder som arbe­jder med Inter­net Web Ser­vices, derefter springer den ned til 10,8% til Soft­ware virk­somheder. Deru­dover går næsten halvde­len af…

  Læs mere

 • 750 mio. DKK risikovillig kapital

  Analyse

  Vid­ste du at der årligt er poten­tielt 750 mil­lioner risikovil­lig kap­i­tal at hente alene i Region Midtjyl­land? Læs mere om Key­stones opdagelser i Region Midtjyl­land analy­sen her. 

 • Midtjyllands Vækstpris 2015

  v-prisen-122_500x333

  Ken­neth og Fred­erik gav i dag et indlæg omkring busi­ness angels og crowd­fund­ing i anled­ning af den Midtjyske Væk­st­pris i Hern­ing. Deru­dover var dagen fyldt med spæn­dende tiltag samt over­rækkelsen af Væk­st­prisen 2015. Se prisvinderen…

  Læs mere

 • CROWD15: Launch af projekter

  142507177661271400_resized

  Tors­dag d. 26 og fredag d. 27 feb­ruar tog nor­dens største Crowd­fund­ing event CROWD15 sted på Børsen i Køben­havn. Med stor opbakn­ing fra delt­agerne blev otte pro­jek­ter præsen­teret, hvo­raf fire af dem blev skudt i…

  Læs mere

 • Master class hos Finansrådet

  10392356_712374118879164_9146439398569535279_n

  Key­stones afholdte i samar­be­jde med  Fonden For Entre­prenørskab og Finan­srådet i dag en mas­ter class for unge iværk­sæt­tere. I den forbindelse var 20 af de start-ups der i 2014 mod­tog Mikrole­gater fra Fonden For Entreprenørskabs…

  Læs mere

 • Vinderne af DTC er fundet!

  Final_Vinderfoto

  Efter at have  delt­aget i et fire måned­ers intenst accel­er­a­tions­for­løb, mod­tog vin­derne af dette Dan­ish Tech Chal­lenge, Nordic Power Con­vert­ers, tors­dag d. 29. jan­uar både en check på 500.000 DKK og et trofæ som vin­der af…

  Læs mere

 • Master class: leder til start-ups

  NSM

  Nordic Startup Man­agers matcher star­tups med erfarne erhvervs­folk som bræn­der for vækst og iværk­sæt­teri. I vores netværk er der ledere som har kom­pe­tencer inden for en bred vifte af fagom­råder, såsom for­ret­ning­sud­vikling, salg, markeds­føring, økonomi osv.…

  Læs mere

 • Værdiansættelse — det store spørgmål

  west-checking-diamonds

  Vær­dian­sæt­telse af opstartsvirk­somheder er en vanske­lig og i nogens øjne en håbløs dis­ci­plin. Ikke desto min­dre har spørgsmålet om værdi det ofte med at vende tilbage og vores under­søgelser viser, at værdis­æt­ning er den største investeringshindring…

  Læs mere

 • Danish Tech Challenge i fuld gang

  7628083-pix-svagin

  Berlingske Busi­ness har skrevet en artikel om Dan­ish Tech Chal­lenge — læs mere her.

 • DTC — vind 500.000 kr.

  DAnish Tech Challenge

  Dan­ish Tech Chal­lenge er en ny konkur­rence for hard­ware star­tups, der arbe­jder med udvikling af nye, fysiske pro­duk­ter, og som ønsker at sætte fuldt blus på deres idé. Delt­agerne tilby­des et unikt fire måned­ers accel­er­a­tions­for­løb hen­over efteråret 2014…

  Læs mere

 • Vellykket business angel årsmøde

  Arsmode flat1

  22. maj afholdtes busi­ness angel årsmøde i Odense — første af sin slags.  Målet med årsmødet var at skabe Dan­marks hidtil største angel-begivenhed ved at samle busi­ness angels fra lan­dets 5 største BA-netværk og få skudt…

  Læs mere

 • Keystones søger startups

  Keystones Blog3

  Til forårets busi­ness angel investor­møder (se kalen­deren her på bloggen) er vi på udkig efter virk­somheder, der har behov for risikovil­lig kap­i­tal fra inve­storer. Fokus er i denne omgang på etablerede virk­somheder og ikke det…

  Læs mere

 • Pengemænd jagtede deres næste guldæg

  Pengemænd_jagtede_deres_næste guldæg

  Busi­ness Angels Syd­dan­mark afholdte investor­møde hos Strø­jer­sam­lin­gen — læs Børsens artikel om arrange­mentet her

 • CBS entreprenører på englejagt på CSE

  dsc_2488_0

  I anled­ning af uge 47 “Global Entre­peneur­ship Week” afholdte BA Copen­hagen igen i år fælles arrange­ment med Copen­hagen School Of Entre­pre­neur­ship — læs CBS Observers artikel her

 • Mini master class: Veje Til Væskt 2013

  Veje til vækst

  Både Jan og Ken­neth afholder mini mas­ter class på “Veje Til Vækst” i Hern­ing i mor­gen. Jan fortæller om investor radar, kap­i­tal­be­hov og værdis­æt­ning — læs mere her. Ken­neth fortæller om “Leder Til Start-up” netvær­ket — læs mere her eller…

  Læs mere

 • Bech Bruun Iværksætterdag

  Bech Bruun

  Jan giver indlæg om bl.a. kap­i­tal og værdis­æt­ning på Bech Bru­uns Iværk­sæt­ter­dag d. 31. oktober.

 • 5 master classes for investorer

  Master Class BA + inv

  Aktive investeringer i væk­stvirk­somheder er hverken kunst eller hokus pokus. Rollen som investor er tvær­ti­mod en pro­fes­sion, der kræver særlig kom­pe­tence og teknik at mestre. Vi har fornø­jelsen af at invitere til ”Mas­ter Class for…

  Læs mere

 • 20 virksomheder søges

  Viden som vækstmotor.indd

  Key­stones søger virk­somheder til pro­jek­tet “Viden som Væk­st­mo­tor”, som er ret­tet mod 20 virk­somheder i Region Hov­ed­staden. Vi søger virk­somheder, der står over for en konkret tek­nol­o­gisk udfor­dring og ønsker samar­be­jde med forskere fra DTU —…

  Læs mere

 • Mini Master Class hos Soho

  soho

  Jan giver i dag en mini Mas­ter Class hos Soho

 • Keystones indlæg til DTU MBA

  gimage.ashx

  Jan giver indlæg på DTU Business

 • INSEAD New Business Award

  INSEAD

  Jan var i går dom­mer i INSEAD New Busi­ness Award — se videoop­tagelse fra dagen her

 • Kunsten at tiltrække risikovillig kapital

  Master Class BA + inv

  Vi inviterer til mas­ter class ud i kun­sten at tiltrække inve­storer til din virk­somhed. Du får en hæs­blæsende og inter­ak­tiv dag, bl.a. med konkret input til værdis­æt­ning og kap­i­tal­be­hov for din virk­somhed. Vi ser nærmere på…

  Læs mere

 • Indlæg hos Startup City Aarhus

  Startup City Logo

  Jan giver indlæg om kap­i­tal hos Startup City i Aarhus — læs mere om Startup City her

 • Englestøv til iværksætternød

  6077889-young-enterprise---stig-hlledig

  Key­stones har bidraget til ny under­søgelse af de køben­havnske busi­ness angels — se børsens artikel her og læs DVCA pressemed­delelse her

 • 100 Days Growth Challenge

  DTUB-auditorium-new

  Jan giver indlæg om springet fra cor­po­rate til iværk­sæt­ter til netvær­ket 100 Day Growth Chal­lenge på DTU — læs mere om 100 Day Growth Chal­lenge her

 • Kunne du være leder til start-ups

  Keystones Blog3

  Har du kval­i­fika­tion­erne og risikovil­lighed til at bidrage i en start-up virk­somhed, så læs mere her.

 • Veje til Vækst 2012 gæster Herning

  Veje til Vækst arrange­mentet i Hern­ing var en stor suc­ces. Se billed­erne her og videoen her

 • 2012 INVESTORmidt prisen blev uddelt

  Keystones Blog3

  Dyne-Larsen fik den afgørende stemme, da Mensa Heat­ing vandt INVESTORmidt Prisen 2012 og de med­føl­gende 50.000 kro­ner. Læs mereher

 • Keystones indlæg om kapital-coach

  Keystones Blog3

  Væk­sthus Sjæl­land afholder arrange­ment i Køge d. 14. novem­ber. Hør Jan fortælle om kapitalcoah-ordningen. Læs mere her

 • Vind 50.000 kr. for din business case!

  Veje til vækst

  I anled­nin­gen af ‘veje til vækst’ kon­fer­en­cen sæt­ter INVESTORmidt Busi­ness Angel Netvær­ket 50.000 kr. på højkant til den bed­ste “busi­ness angel invester­ingsmu­lighed”. Læs mere her

 • Når forelskelse kræver ægtepagt

  dagbladet_holstebro-1

  Jan blev inter­viewet af Dag­bladet Hol­ste­bro. Læs artiklen her og se P4s omtale af Mas­ter Class arrange­mentet her

 • Lær at tiltrække risikovillig kapital

  Master Class virk

  Vi gen­t­ager suc­ce­sen og inviterer til Mas­ter Class for kap­i­tal­sø­gende virk­somheder, med Uffe Bundgaard-Jørgensen som vært. Bliv klogere på hvor­dan inve­storer læser en for­ret­nings­plan, og hvor­dan man udvæl­ger og kon­tak­ter de rette inve­storer. Læs mere her.

 • Master Class kun for investorer

  Master Class inv

  Endnu engang inviteres der til Mas­ter Class for poten­tielle og nye busi­ness angels med Søren Hougaard som vært. Det er en enestående chance for en kom­primeret 360 graders ind­sigt i busi­ness angel pro­fes­sio­nen. Læs mere her.

 • International Coaching Day

  Keystones Blog3

  Jan delt­ager i “Inter­na­tional Coach­ing Day” i Est­lands start-up inku­ba­tor. Læs mere her.

 • Venture Cup forberedelse

  venture cup

  Ida & Ras­mus delt­ager i pan­elet, som giver DTU stud­erende feed­back på deres for­ret­ningsidéer og præsen­ta­tioner inden Ven­ture Cup. Læs mere her

 • Væk­stkon­fer­ence på Gisselfeldt kloster

  Connectdenmark

  Con­nect Den­mark afholder “åbent spring­board” på årets Væk­stkon­fer­ence i Region Sjæl­land på Gis­selfeld Kloster, Jan delt­ager i pan­elet. Læs mere her.

 • Kursus om risikovillig kapital

  Ken­neth og Jan afholder kur­sus om risikovil­lig kap­i­tal for Midtjysk Erhverv­sud­viklingsAkademi den 7. juni. Det sker på Grace­land i Ran­ders. Læs mere om kurset her eller om Grace­land her.

 • Kapitalcoachordningen gør en forskel

  Keystones Blog3

  Væk­sthusene for­ven­ter, at 250 danske virk­somheder i løbet af 2012 får sikret kap­i­tal til vækst via kapitalcoach-ordningen. Men der er hård konkur­rence om inve­stor­ernes inter­esse, læs Iværk­sæt­terens artikel og citat fra Jan her

 • Keystones indlæg hos DTU Business

  gimage.ashx

  Jan giver indlæg på DTU Busi­ness om risikovil­lig kap­i­tal. Stor diskus­sion­slyst om, hvor­dan man bereg­ner virk­somhe­dens værdi i start-up segmentet.

 • Master Class premiere i Aarhus

  Master Class BA + virk

  Dan­mark­spremiere på Mas­ter Class for busi­ness angels med Søren Hougaard som vært. Sam­tidig blev der holdt Mas­ter Class for kap­i­tal­sø­gende virk­somheder ved Uffe Bundgaard-Jørgensen. Se TV2 Østjyl­land ind­slaget her

 • Få hjælp til at skaffe kapital

  Betternow

  Virk­somhe­den Bet­ter­Now kom i mål med kap­i­talen, Key­stones hjalp med at snøre sækken i. Se artikel her - og læs mere om Væk­sthusenes kap­i­tal­coa­chord­ning her.

 • Danske løsninger til verdens u-lande

  Keystones Blog3

  Ken­neth delt­ager i bestyrelsen i Devel­op­ment Invest ApS, der investerer i danske start-up’s, som løser udfor­dringer i udviklings­lan­dene. Se hele artiklen her

 • Investormøde i Zürich

  Kongresshaus Zürich

  Vi screener lige nu cases til næste møde i Zürich. Det afholdes den 20. marts i Kongresshaus.

 • Investormøde i Silkeborg

  Keystones Blog3

  Det første fællesmøde for de 3 vest­danske investor­netværk blev afholdt på Museum Jorn i Silke­borg i dag. En frem­ra­gende efter­mid­dag med 5 spæn­dende virk­somheder og 25 inve­storer i lokalet.

 • Keystones som Kapitalcoach

  Keystones Blog3

  For mange virk­somheder er det ganske ressourcekrævende at nå helt i mål med kap­i­tal­processen. Til at hjælpe i denne pro­ces vil vi gerne gøre opmærk­som på, at Erhvervsstyrelsen og de fem danske Væk­sthuse har iværksat…

  Læs mere

 • Kursus i kunsten at rejse kapital

  Connectdenmark

  Masser af gode råd, stærkt netværk og til­fredse delt­agere til CONNECT Den­marks kur­sus om kap­i­tal­re­js­ning i region Sjæl­land. Jan havde fornø­jelsen af at delt­age i investor­pan­elet. Læs mere her

 • DVCA Matchmaking konference

  Veje til vækst

  Ken­neth præsen­terer “Risikovil­lig kap­i­tal — hvor­dan for­bereder du dig bedst som iværk­sæt­ter?” på DVCAs Match­mak­ing kon­fer­ence i Århus den 17. novem­ber og Køben­havn den 18. novem­ber. Læs mere her. Det teg­ner til at blive et par frem­ra­gende møder,…

  Læs mere

 • Mød Keystones på Veje til Vækst i Århus

  Veje til vækst

  Vi glæder os til Veje til Vækst kon­fer­en­cen i NRGI Park og Arena i Århus den 17. novem­ber. Mød Key­stones teamet på stand nr. 69. Og hvis du er til hitlis­ter, så afholder Jan work­shop om “Risikovillig…

  Læs mere

 • Keystones indlæg til Kapital til vækst

  Væksthus hovedstadsregionen

  Væk­sthus Hov­ed­stad­sre­gio­nen afholder arrange­ment om “Kap­i­tal til vækst” den 15. novem­ber. Læs mere her. Jan giver indspark kl. 9.30 om kap­i­ta­lan­skaf­felse og værdiberegning.

 • Kursus i kapitalanskaffelse

  Connectdenmark

  Jan giver indlæg på Con­nect Den­mark kur­sus i kap­i­ta­lan­skaf­felse både 1. novem­ber og 29. novem­ber, det afholdes hos CAT Sci­ence i Roskilde

 • Invitation til kapital matchmaking tour

  Keystones Blog3

  Vi inviterer til “kap­i­tal match­mak­ing tour” til Zürich og Lon­don den 22. og 23. novem­ber. Læs mere her - og kon­takt os hvis du vil vide mere.

 • Velkommen i Kongresshaus

  Kongresshaus Zürich

  6 top­tunede virk­somheder pitcher i dag i Zürich, vi glæder os!

 • Investormøde i Zürich

  Kongresshaus Zürich

  På bag­grund af et suc­ces­fuldt møde i juni,  glæder vi os til at byde velkom­men i Kon­gresshauss  i Zürich til et nyt investor­møde den 28. sep­tem­ber 2011. Læs mere her.

 • Investormøde i Zürich

  Kongresshaus Zürich

  Vi glæder os til at byde velkom­men til investor møde i Zürich den 21. juni 2011. Læs mere her.

 • ICT investormøde i London maj 2011

  Investormøde London

  Key­stones inviterer 6 udval­gte ICT virk­somheder til at pitche for ind­budte inve­storer på Den danske Ambas­sade i Lon­don tors­dag den 26. maj 2011. Virk­somhed­erne for­bere­des på investor­mødet forud for arrange­mentet og på dagen testes præsentationerne…

  Læs mere

 • Investorer og computerspil

  Producent foreningen

  Pro­du­cent­forenin­gen (brancheforenin­gen for film, tv, reklame og com­put­er­spil) beskriver i sit nyheds­brev, at der trods årlige væk­strater på over 10% ikke er udsigt til pen­geregn over com­put­er­spil­pro­du­cen­terne. Jan udtaler sig til Pro­du­cent­forenin­gen om prob­lematikken. En notabene til nyheds­brevet er,…

  Læs mere

 • Kapital til startups i Region Midtjylland

  Keystones Blog3

  Væk­sthus Midtjyl­land har beslut­tet at indgå kon­trakt med et kon­sor­tium bestående af Key­stones, Sym­bion, Part­nerkap­i­tal og Nupark Inno­va­tion med hen­blik på at vare­tage opgaven omkring facili­ter­ing af regionale busi­ness angel netværk i de kom­mende tre…

  Læs mere

 • ICT Investormøde i London

  Investormøde London

  Der var reko­rd­stor delt­agelse på det femte investorarrange­ment i Lon­don. 6 danske virk­somheder præsen­terede deres busi­ness cases for 35 inve­storer, hvo­raf en del af dem er danskere, bosid­dende i Lon­don. Inter­essen og udbyt­tet var stor…

  Læs mere

 • Søges: Cleantech virksomheder

  Investormøde London

  Key­stones inviterer en række udval­gte clean­tech virk­somheder til at pitche for ind­budte inve­storer på Den danske Ambas­sade i Lon­don. Virk­somhed­erne for­bere­des på investor­mødet forud for arrange­ment og på dagen testes præsen­ta­tion­erne foran London-baserede råd­gi­vere.Læs hele…

  Læs mere

 • Nordic Venture Forum 2010

  NVF

  Nordic Ven­ture Forum 2010 er en event, hvor den nordiske ven­ture­branches aktører og kap­i­tal­sø­gende virk­somheder mødes. Key­stones anbe­faler iværksætter-virksomheder at stille op den 8. novem­ber 2010. Dead­line for at blive valgt til Nordic Ven­ture 50 er den 6.…

  Læs mere

 • Keystones indlæg på Matchmakingkonference

  startvaekst_0

  Ken­neth vil give et oplæg den 15. novem­ber, om hvor­dan man bedst for­bereder sig, som iværk­sæt­ter, på at rejse kap­i­tal. Der vil også være mulighed for match­mak­ing mellem virk­somheder og inve­storer. Læs mere om arrangementet…

  Læs mere

 • ICT investormøde i London

  Investormøde London

  Key­stones inviterer 6 ICT virk­somheder til at pitche for ind­budte danske inve­storer i Lon­don den 28. okto­ber 2010.  Læs invitationen.

 • Keystones med i Mandag Morgen

  Keystones Blog3

  Adgan­gen til kap­i­tal i Europa er under finan­skrisen blevet svækket. I en artikel i Mandag Mor­gen fork­larer Ken­neth, hvilken effekt finan­skrisen har haft på kap­i­ta­l­adgan­gen for opstartsvirk­somheder. Han giver sam­tidig også et ind­b­lik i den ændring, der…

  Læs mere

 • Konference om velfærdsteknologi

  Keystones Blog3

  Ken­neth taler på AAL Forum kon­fer­en­cen. En kon­fer­ence, der sam­ler inve­storer og iværk­sæt­tere, inden for velfærd­ste­knologi. Hvor­dan tiltrækker man kap­i­tal til sin velfærd­ste­knolo­givirk­somhed og hvad kende­teg­ner markedet? Se præsen­ta­tio­nen og læs mere om AAL Forum.

 • Keystones: 5 gode tips til at rejse kapital

  Virksomhedszonen

  Jan har skrevet en artikel til virksomhedszonen.dk om at komme igang med at rejse kap­i­tal og beskriver fem områder man bør have fokus på.

 • Kompetence matchmaking

  betterboards

  Mange væk­stvirk­somheder har i kap­i­tal­processen behov for at få til­ført “risikovil­lige kom­pe­tencer” på bestyrelses­niveau. Vi samar­be­jder med forenin­gen Bet­ter­boards, der lev­erer pro­fes­sionelle bestyrelsesmedlem­mer til væk­stvirk­somheder. Tirs­dag den 24. august 2010 kl. 18–22 afholder vi det første…

  Læs mere