Analyse 

Vi bidrager aktivt til at skabe ny viden om busi­ness angel miljøet og markedet for risikovil­lig kap­i­tal i Danmark.
Busi­ness angel sur­vey 2016

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden, Key­stones og Dan­ish Busi­ness Angels

Læs her
Aktivitet­sniveauet er højt blandt danske busi­ness angels – både når det kom­mer til investeringer og til exits. Det viser den hidtil største kortlægn­ing af aktiviteterne i det danske busi­ness angels-miljø. Analy­sen byg­ger på besvarelser fra 155 aktive busi­ness angels’ aktiviteter i 2015. Sam­let set har de delt­a­gende busi­ness angels i 2015 fore­taget investeringer for op mod 300 mio. kr. i både nye porte­føl­je­virk­somheder og opføl­gn­ingsin­vesteringer. I gen­nem­snit har hver BA’er fore­taget 1,6 investeringer for gen­nem­snitligt 1,9 mio. kr. og gen­nem­ført over 50 exits.Busi­ness angel sur­vey 2015

Udar­be­jdet af Væk­st­fonden og Key­stones

Læs her

Analyse af kap­i­tal­be­hov i Syd­dan­mark 2016

Udar­be­jdet for Region Syd­dan­mark af Key­stones

Læs her

Busi­ness angel kap­i­tal i Region Midtjyl­land 2014

Udar­be­jdet for Region Midtjyl­land af Key­stones

Læs her
Denne analyse estimerer et solidt invester­ingspo­ten­tiale blandt busi­ness angels i Region Midtjyl­land og iden­ti­fi­cerer en række hin­dringer, der har en neg­a­tiv påvirkn­ing på invester­ingslysten. På bag­grund af de ind­sam­lede data kom­bineret med prak­tiske reflek­sioner fra dagligda­gen i økosys­temet anbe­fales tre fokusområder.

Analy­sen er baseret på en spørgeske­maun­der­søgelse af 140 per­soner, som har indik­eret investeringsvillighed.