Webintro: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Webintro: Sådan bygger vi virksomheder i Keystones

Vi går live tors­dag den 3. maj. Se det hjem­me­fra, på arbe­jdet eller på farten via mobil, lap­top eller tablet. Efter­føl­gende tager vi gerne en per­son­lig sam­tale. 

Tors­dag den 3. maj kl. 12:30–13:00

Bliv ringet op

Er du en kom­mer­ciel ild­sjæl, som bræn­der for iværk­sæt­teri og går du med overve­jelser om medlem­skab af Keystones?

Hør om Key­stones netvær­ket og hvor­dan vi arbe­jder med star­tups til dagligt, om kar­ri­eren som “Startup Exec­u­tive” og om at drive virk­somheds­byg­geri på fuldtid eller som fritidss­port. Vi deler prak­tiske erfaringer om alt fra angel invester­ing med min­dre beløb til sweat equity aftaler, ledelses– og bestyrelsesar­be­jde i star­tups, kap­i­tal­land­sk­a­bet i Dan­mark og meget mere.


Dét skal vi gennemgå

Der­for er Key­stones sat i ver­den
Udfor­drin­gen, som de fleste kom­mer­cielle ild­sjæle døjer med og hvor­for de melder sig ind i Key­stones. Bag­grund og resultater.

Økosys­temet for star­tups
Styr på alle aktør­erne? Få et overb­lik over mindst 17 forskel­lige aktører, som præger økosys­temet og hør hvor­dan Key­stones samar­be­jder med dem strategisk.

 Kar­ri­eren som virk­somheds­byg­ger / “Startup Exec­u­tive“
Hør hvad der kræves, hvilken type cases, vi arbe­jder med, hvor­dan man kom­mer bedst i ind­greb med dem og hvilke konkrete medlem­spro­filer, man kan lade sig inspirere af.

 Hvor­dan vi byg­ger virk­somheder
Erfaringer om processerne fra første hen­ven­delse til virk­somheds­byg­gerne hop­per ombord: Screen­ing, kval­i­fi­cer­ing, præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale, vær­dian­sæt­telse, medlemsmøder, aftalevilkår mm.

Der er mulighed for at sende os spørgsmål under­vejs i præsen­ta­tio­nen.


Profil-check: Hvor­dan kom­mer du i spil i økosys­temet?

Passer netop din pro­fil til netvær­ket og hvor­dan kan vi bedst bringe dig i spil i vores økosys­tem? Inden for få dage efter webin­troen vil man typisk blive kon­tak­tet af Fred­erik Ploug Søgaard for en uformel dia­log om dig, dine kar­ri­ere­in­ter­esser og muligheder i Key­stones. Du kan hur­tigt få svar på dine afk­larende spørgsmål og vur­dere om der er et match nu eller i fremtiden.


Når du skal webcaste

- Vi bruger en af ver­dens førende webi­na­rplat­forme, Webi­na­r­Jam, og du har efter din reg­istrering mod­taget et log in link fra mailadressen ”webinarinfo@webinarjam.net
– Tjek, at din inter­net­forbindelse er i top­form
– Sluk for tunge pro­gram­mer, der stjæler arbe­jd­skraft på din lap­top
– Brug en af de mest gængse browsere (f.eks. Chrome eller Safari)
– Log gerne på 10–15 min før. Så er der et par min­ut­ter til at sikre, at teknikken virker.


Bliv ringet op