Vil du i kontakt med en investor? Her er fejlen alt for mange iværksættere begår

Vil du i kontakt med en investor? Her er fejlen alt for mange iværksættere begår

Mange iværk­sæt­tere indleder investor­jagten med at udfærdige og sende en investor-præsentation. Måske får denne lov at cirkulere lidt rundt i investor-miljøerne. Måske lan­der den på vores bord. Hvis du er én af de heldige, så ringer tele­fo­nen en dag med en poten­tiel investor i den anden ende. Med min­dre du er én af de ”hem­melige helte”.

 

Ingen kon­tak­to­plysninger i investor-præsentationen

Desværre oplever vi alt for ofte, at iværk­sæt­terens tele­fo­nen ikke ringer af den sim­ple årsag, at der ingen kon­tak­to­plysninger er i investor-præsentation. Intet tele­fon­num­mer. Ingen mail. Ingen adresse. Hvis du vil gøre en investor eller hans screening-ansvarlige godt møre oven på en hård arbe­jds­dag, så sørg for at lav en præsen­ta­tion i top­klasse og servér den uden nogen som helst kontakt-oplysninger. Hvis inve­storen fanger inter­esse og gerne vil gå videre med din case, så er de nød­saget til at bruge tid på at Google sig frem til dit num­mer og/eller mail. Du har selvføl­gelig sør­get for at holde én eller begge dele godt skjult både på LinkedIn, Face­book, virk­somhe­dens hjemme­side, proff.dk, virk.dk mv. Fak­tisk er du helt umulig at lave bag­grund­scheck på. Men din præsen­ta­tion er spot on. En hel­te­gern­ing uden lige. Og hel­ten er selvføl­gelig uden for række­v­idde. Du har skrevet en 12-tals afhan­dling og sneget et billede af langefin­geren ind på sid­ste side. Grin bare. Sta­tis­tisk set havde du selv været i fare­zo­nen for at begå samme fejl, hvis du ikke havde læst denne artikel. Erfarin­gen viser nem­lig, at det er næsten hver anden iværk­sæt­ter, der lige glem­mer eller overser at ind­sætte telefon-numre og mail for hvert team-medlem. Heller ej er der reserveret lidt plads til kontakt-afsnittet på for­si­den eller bagsiden.

 

Der kan selvføl­gelig være mange årsager til at ser­vere en halvdød fisk såvel som et Mozart-værk og så gå under jor­den bagefter, men hvis man har et reelt ønske om at komme i kon­takt med inve­storer (hvilket må være for­målet med det arbe­jde, der lægges i en investor-præsentation), så dobbelt-check lige om du fik ALLE kon­tak­to­plysningerne med.