Under­vis­ning
om kapitalfremskaffelse

Key­stones har mange års erfar­ing med kap­i­tal­frem­skaf­felse. Det under­viser vi om ved kurser, work­shops og fore­drag — flere gange om måne­den og i hele lan­det. Tilmeld dig i dag eller book os til dit eget event. 


2015

Det har gjort mig bev­idst om, at crowd­fund­ing ikke bare er noget, man lige gør. Og det er jeg glad for. Jeg har fået gode red­sk­aber, hvis jeg væl­ger at gå i gang.

Kur­sus­delt­ager — Væksthusene

Crowdfunding-kompetenceforløb 

Overve­jer du crowdfunding?

Igen­nem de sen­este år er der kom­met markant mere fokus på crowd­fund­ing — online finan­sier­ing via mange forskel­lige ind­sky­dere. Udfor­drin­gen lige nu er at gen­nem­skue succes-faktorer, muligheder og udfor­dringer før man evt. tager springet ud i “crow­den”. Søger du en grundlæggende ind­sigt i de sen­este nye ten­denser i kap­i­taljun­glen og overve­jer du netop crowd­fund­ing, , så er dette kur­sus en god start.

Kompetencepakker 

For­målet med dette kom­pe­tence­for­løb er at udvikle en grundlæggende forståelse inden­for 3 områder:

Intro­duk­tion til crowdfunding

Bliv klogere på markedet for risikovil­lig kap­i­tal, his­to­rien bag crowd­fund­ing og de primære mod­eller samt crowdfunding-branchen, plat­formene og projekterne.

Kam­pag­ner i praksis

Få en forståelse for spillere­glerne i teori og prak­sis. Vi analy­serer rel­e­vante cases og ind­drager rel­e­vante gæsteoplægsholdere.

Din crowdfunding-kampagne

Vi dykker helt ned i værk­tøjskassen, gen­nemgår check­lis­ten og de lav-praktiske spørgsmål omkring økonomi, skat og markeds­føring. Bliv crowdfunding-klar!

Kapital-kompetenceforløb 

Søger du risikovil­lig kapital?

Den første finan­sier­ing af nye virk­somheder dækkes ofte af inve­storer. Hvis man ikke har erfar­ing eller kom­pe­tencer inden­for anskaf­felse af risikovil­lig kap­i­tal, kan det være en uoverkom­melig opgave at nå i mål med en investor og man risik­erer, at virk­somhe­den ikke får til­ført den nød­vendige kap­i­tal. Dette kur­sus vil give dig den mest nød­vendige infor­ma­tion omkring risikovil­lig kapital.

Kompetencepakker 

For­målet med dette kom­pe­tence­for­løb er at udvikle en grundlæggende forståelse inden­for 4 væsentlige områder:

Investor-radaren

Få styr på din busi­ness case og brug den til at definere din investor radar. Skal du i dia­log med busi­ness angels, inno­va­tion­s­miljøer eller VC’er?

Kap­i­tal­be­hov og værdisætning

Vi viser en række case-eksempler og giver i grup­pear­be­jde helt konkrete input på disse to tal i din virksomhed.

Investor-præsentationen

Hvad er godt nok, når det drejer sig om investor­ma­te­ri­alet? Præsen­ta­tio­nens flow, do’s and dont’s. Hvor­dan håndterer du en investordialog?

Forhan­dling­sprocessen

Vi gen­nemgår en række case eksem­pler og dykker ned i en række udval­gte “term sheet” samt klas­siske faldgruber.

Nåede du ikke med i denne omgang?

Pre-reservér allerede nu til det næste kur­sus og få besked, når dato­erne er ude.