Tool­box for startups

Over 15 års erfaringer kogt ned på 60 minutter


Sådan skaf­fer du kap­i­tal til dit startup

Investor radar, kap­i­tal­be­hov, værdis­æt­ning og forhan­dling­spro­ces – velkom­men til Toolbox

Søger dit startup risikovil­lig kap­i­tal og risikovil­lige kom­pe­tencer? Så vil vi gerne invitere dig til Key­stones’ pop­ulære Tool­box om investor radar, kap­i­tal­be­hov, værdis­æt­ning og forhan­dling­spro­ces. Vi har kom­primeret mere end 15 års erfar­ing ned til en bouil­lon tern­ing på 60 minutter.

Tool­box er gratis og for star­tups i alle stadier. Reservér plads i god tid, da der er begrænsede pladser.

Tid og sted
Kl. 16:00–17:00 med efter­føl­gende net­work­ing
Key­stones ApS
Dim­plomvej 381
Lyn­gby — Scion DTU

Kurset starter på klokkeslet­tet, så kom ven­ligst i god tid, så du kan nå at finde park­er­ing, finde frem til Key­stones’ kon­tor, lægge jakken og få hilst på de øvrige delt­agere. Vi glæder os til at hilse på dig.

Tilmeld­ing
Send kur­sus­dato, navn og gerne virk­somhed­snavn til
fps@keystones.dk
Fred­erik Ploug Søgaard

Om Key­stones netvær­ket
Key­stones netvær­ket er med over 200 medlem­mer Dan­marks største netværk af virk­somheds­byg­gere. Siden år 2000 har vi til­ført risikovil­lige kom­pe­tencer og kap­i­tal til star­tups. Vores medlem­mer er ild­sjæle, der bræn­der for at være med til at gøre en aktiv og mærk­bar forskel for ambitiøse danske væk­stvirk­somheder ved at investere kom­pe­tencer, kap­i­tal eller begge dele.

Rel­e­vant for din virk­somhed?
Vi intro­duc­erer hvert år en række virk­somheder for medlem­merne – og det er den konkrete virk­somheds behov, der afgør om det er et kom­pe­tence­match eller et kap­i­tal­match, der ini­tieres. Hvis du vil vide mere om, hvor­dan det foregår, så er du velkom­men til at ansøge her – eller blot sende mail til fps@keystones.dk.


Kalen­der

Ingen nye kurser i øje­b­likket — hold dig opdateret hos fps@keystones.dk.

***

27. feb­ruar

23. feb­ruar (web­cast: kl. 12:00–12:30)

30. jan­uar

9. jan­uar

20. decem­ber