Team

Ken­neth Larsen

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 11.31.54
Part­ner & CEO  
+45 2425 1744
kl@keystones.dk

Læs mere

Uddan­net svagstrøm­sin­geniør fra DTU og MBA fra Hult i USA.

Stifter af Key­stones i 2001 og har spe­ciale i opstartsvirk­somheder. Kenneth´s startup fokus er busi­ness angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller.

Ken­neth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 star­tups og vækstvirksomheder.

Tidligere bag­grund som bl.a. mar­ket­ing man­ager hos Brüel og Kjær, hvor Ken­neth var ansat i en 10 årig periode.

Jan Rosen­bom

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.38.56
Part­ner  
+45 4014 6618
jr@keystones.dk

Læs mere

Cand Merc i Inter­na­tional Busi­ness fra Copen­hagen Busi­ness School, MBA fra Uni­ver­sity of Singapore.

25+ års erhvervser­far­ing fra man­age­ment con­sult­ing, kap­i­tal­frem­skaf­felse til teknolo­givirk­somheder, salg, han­del, logis­tik, pro­jek­tledelse og meget mere.

Har siden 2006 fokuseret på at opbygge tech-virksomheder gen­nem til­førsel af risikovil­lig kap­i­tal og kompetencer.

Investor i 7 star­tups, har screenet tusind­vis af for­ret­nings­planer, arbe­jdet med hun­dred­vis af star­tups, hjulpet med at rejse tre­cifrede mil­lion­beløb i risikokap­i­tal til star­tups gen­nem årene, forvaltet/medforvalt 200+ små og store investor­møder, en del af pro­jek­tledelsen i Dan­marks største hard­ware accel­er­a­tor, Dan­ish Tech Challenge.

Erfaren mod­er­a­tor, oplægsh­older, vært, “live facil­i­ta­tor for investor­forhan­dlinger” på investor­møder og iværksætter-begivenheder med op til 1.000 delt­agere i samar­be­jde med aktører som busi­ness angel netværk, EBAN, den amerikanske ambas­sade, fonde, offentlige organ­i­sa­tioner, uddan­nelsesin­sti­tu­tioner mv.

Fred­erik Ploug Søgaard

Skærmbillede 2015-09-17 kl. 13.51.30
Busi­ness Devel­op­ment
+45 2823 1523
fps@keystones.dk

Læs mere

Cand Merc Finan­sier­ing og Reg­n­skab fra Copen­hagen Busi­ness School. Har flere års erfaringer med sourc­ing, screen­ing og kval­i­fi­cer­ing af star­tups samt kap­i­tal­frem­skaf­felse, syn­dik­eringer, deal­mak­ing, investor relations/kommunikation og crowdfunding.

Har været investor og med­vært i pro­gram­met Mil­lionærk­lubben Aften på Radio24Syv og start­ede sine første kar­ri­ereår med  finan­sjour­nal­is­tik og forretningsudvikling.

Har bidraget til udvikling og exit af 3 fintech-startups. Har arbe­jdet hos et af Dan­marks førende reklame­bu­reauer. Har ledet +5 netværk mod national suc­ces. Stifter af Finance­Lab, Mar­ket­ingLab og Dansk Crowd­fund­ing Forening.

Hen­ri­ette Sofia Ingemann

Henriette
Netværk­sko­or­di­na­tor
+45 3073 0310
hi@keystones.dk

Læs mere

Beskriv­else af Hen­ri­ette Inge­mann er på vej…

Cathrine Sørensen

0
Stu­den­ter­med­hjælper 
cs@keystones.dk

Læs mere

Er uddan­net admin­is­tra­tionsøkonom fra Pro­fes­sion­shøjskolen Metropol, og har nu kastet sig over en human­is­tisk bach­e­lor på Roskilde Universitet.

Har tidligere været hos KMD og Black Label Records, og herun­der tileg­net sig erfaringer inden for pro­jek­tledelse, udvikling af mar­ket­ingsstrate­gier, admin­is­tra­tive opgaver, sociale medier, samt juridisk råd­givn­ing vedrørende PR, mar­ket­ing og copyrights.

Sofie Skovb­jerg

Sofie
Junior Kon­sulent
ss@keystones.dk

Læs mere

Beskriv­else af Sofie er på vej..

Peter Gjerd­ing

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.40.04
Bestyrelses­for­mand
pg@matin.dk

Læs mere

Part­ner og CEO i Matin Part­ners (stifter i 1998).

Virk­somhed­sråd­givn­ing inden for ledelsess­par­ring, sel­sk­ab­s­forhold, rap­por­ter­ing og kapitalstyring.

Uddan­nelses­mæs­sig bag­grund som stat­sautoris­eret revi­sor (deponeret beskikkelse) og cand. merc. aud. fra Copen­hagen Busi­ness School.

Tidligere direk­tør og part­ner i patent­bu­reaet Ploug­mann & Vingtoft samt revisionsbranchen.