Startups søger kommercielle ildsjæle – er du en af dem?

Startups søger kommercielle ildsjæle – er du en af dem?

Mange danske star­tups og væk­stvirk­somheder for­mår ikke at realis­ere deres fulde poten­tiale, fordi de man­gler kom­mer­cielle kom­pe­tencer i ledelsen og bestyrelsen. Der er brug for pro­fes­sionelle og erfarne ressourcer, som virk­somhed­erne sjældent har råd til at aflønne. Så det ender ofte med hønen og ægget: Ingen penge = ingen ressourcer. Ingen ressourcer = ingen vækst. Dine kom­pe­tencer kan blive den afgørende fak­tor for væk­stvirk­somhed­ernes succes.

I Key­stones arbe­jder vi på at hugge denne gordiske knude over med et sværd udformet af et netværk af kom­mer­cielle ild­sjæle, der bræn­der for at bygge væk­stvirk­somheder. Disse ild­sjæle motiveres på den korte bane i højere grad af mede­jer­skab end af afløn­ning, og er der­for i afdelin­gen for aktive kom­mer­cielle co-founders og mede­jere. Deres bag­grund spæn­der typisk over salg, mar­ket­ing, økonomi/finans, inter­na­tion­alis­er­ing og for­ret­ning­sud­vikling – ofte kry­dret med ledelseser­far­ing eller bestyrelsesar­be­jde. Mod­ellen for at indtræde i sel­sk­aberne er typisk efter “sweat equity” mod­eller, hvor man opt­jener ejer­skab efter arbe­jdsind­sats. Nogle gange er der en beske­den løn på bor­det, andre gange ender vores medlem­mer med at kom­binere arbe­jdsind­sat­sen med en min­dre invester­ing. Vores rolle er at hjælpe medlem­merne og virk­somhed­erne med aftalesk­a­be­loner og dating-processer, der sikrer, at begge parter kan se hinan­den an, før der indgås bindende giftemål. Hvis du lige­som os elsker at bygge virk­somheder, er du velkom­men til at blive en del af netvær­ket. Vi tilby­der både en klas­sisk freemium-model bestående af et gratis hangaround-medlemskab og et betalt medlem­skab med fuldt tryk på fysiske møder, netværk, kom­pe­tencer og rå deal­mak­ing. For eventuel tilmeld­ing send en mail til: hi@keystones.dk eller læs mere på www.keystones.dk

De varmeste ønsker om en frem­ra­gende som­mer fra

Jan Rosen­bom & Ken­neth Larsen

KEYSTONES