STARTUP EXECUTIVE SOMMERKURSUS

+1 års medlemskab


Kom i gang som virk­somheds­byg­ger

 

Over 15 års erfaringer med star­tups
kogt ned på 4 timers startkur­sus og et helt års medlem­skab inkl. bogen “Angel Business”


Få sikret dig selv den rigtige sæson­start — allerede i dag

Har du mange års erhvervser­far­ing og er du nys­ger­rig på startup-miljøet og Key­stones netvær­ket? Kick­start den nye sæson med frisk inspi­ra­tion sam­men med Dan­marks største netværk for virk­somheds­byg­gere. Lær vores bed­ste værk­tø­jer og prøv kræfter med konkrete startup-cases, som efterl­yser kap­i­tal og kom­pe­tencer. Få startkur­sus samt 12 måned­ers medlem­skab for kun DKK 4200,- plus moms.

 

Begrænsede pladser. Tilbud udløber 1. juli 2018.

Tilmeld nu
Startup_pitching

Dét skal vi gennemgå

Økosys­temet for startups

Kar­ri­eren som virksomhedsbygger

Sådan vær­dian­sæt­ter du et startup

Sådan kom­mer du igang med sweat equity aftaler

Byg din investeringsstrategi

EXIT af startups

Case-arbejde


Kom i ind­greb med konkrete star­tups

I bed­ste Keystones-stil vil udval­gte cases blive præsen­teret for delt­agerne med hen­blik på at finde kap­i­tal, kom­pe­tencer og spar­ring til for­ret­ningsstrategi.

Læs mere om Key­stones her


Inklu­siv bogen “Angel Business”.

Vores bed­ste anbe­fal­ing til som­mer­læs­nin­gen.
Med på som­mer­fe­rien får du bogen “Angel Busi­ness — Sådan får du suc­ces med at investere i star­tups” af Keystones-medlem, Thomas Marschall.  Læs om bogen her.

Kurset er rel­e­vant for dig som

er en kom­mer­ciel ild­sjæle, som bræn­der for iværk­sæt­teri
har op til flere års solid erhvervser­far­ing
søger ny inspi­ra­tion og erfaringer i startup-verden på vegne af din virk­somhed og/eller dig selv og din kar­riere
har overve­jet involver­ing i star­tups f.eks. som medlem af bestyrelse, advi­sory board, investor, med­s­tifter eller som en del af den daglige ledelse

Tilmeld nu

Tid og sted

Ons­dag d. 8. august
Kl. 13:00–17:00 med efter­føl­gende net­work­ing og kolde for­friskninger
(kurset vil også blive afholdt på andre datoer afhængigt af interessen)

Key­stones ApS / DTU Sci­ence Park
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby

Har du spørgsmål?
Kon­takt ven­ligst Fred­erik Ploug Søgaard, fps@keystones.dk, 28231523

Kun DKK 4200,- plus moms


Som medlem af Key­stones får du

Medlems­bog

Kom godt igang. Læs om hvor­dan du får suc­ces med invester­ing i star­tups. Butik­spris: 300 kr.


Case over­sigt

Få det fulde overb­lik over samtlige cases præsen­teret for netværket

+20 møder

Mød virk­somheder både fysisk og online – og netværk med ligesind­ede ugentligt.


Deal­mak­ing

Du får adgang til vores værk­tøjskasse samt effek­tive samarbejdspartnere.

+40 cases

Vi screener nogle hun­drede virk­somheder i løbet af året og intro­duc­erer +40 til netværket.


Dit sekre­tariat

Træk på vores mange års erfaringer med f.eks. forhan­dling og værdisætning.

6 kurser

Få kurser med tips og tricks fra virk­somheds­byg­gerens faglige værktøjskasse.


Busi­ness Angel Årsmøde

Få investoradgang til eksklu­sive begiven­heder i startup-miljøet.

Dine under­vis­ere

Vi har arbe­jdet pro­fes­sionelt med star­tups og busi­ness angels i over 15 år.
De erfaringer vil vi gerne give videre til dig.

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 10.38.56

Jan Rosenbom

Part­ner af Key­stones, 4014 6618, jr@keystones.dk

Cand Merc i Inter­na­tional Busi­ness fra Copen­hagen Busi­ness School, MBA fra Uni­ver­sity of Singapore.

25+ års erhvervser­far­ing fra man­age­ment con­sult­ing, kap­i­tal­frem­skaf­felse til teknolo­givirk­somheder, salg, han­del, logis­tik, pro­jek­tledelse og meget mere.

Har siden 2006 fokuseret på at opbygge tech-virksomheder gen­nem til­førsel af risikovil­lig kap­i­tal og kompetencer.

Investor i 7 star­tups, har screenet tusind­vis af for­ret­nings­planer, arbe­jdet med hun­dred­vis af star­tups, hjulpet med at rejse tre­cifrede mil­lion­beløb i risikokap­i­tal til star­tups gen­nem årene, forvaltet/medforvalt 200+ små og store investor­møder, en del af pro­jek­tledelsen i Dan­marks største hard­ware accel­er­a­tor, Dan­ish Tech Challenge.

Erfaren mod­er­a­tor, oplægsh­older, vært, “live facil­i­ta­tor for investor­forhan­dlinger” på investor­møder og iværksætter-begivenheder med op til 1.000 delt­agere i samar­be­jde med aktører som busi­ness angel netværk, EBAN, den amerikanske ambas­sade, fonde, offentlige organ­i­sa­tioner, uddan­nelsesin­sti­tu­tioner mv.

Skærmbillede 2015-09-18 kl. 11.31.54

Ken­neth Larsen

Part­ner og CEO i Key­stones, 2425 1744, kl@keystones.dk

Uddan­net svagstrøm­sin­geniør fra DTU og MBA fra Hult i USA.

Stifter af Key­stones i 2001 og har spe­ciale i opstartsvirk­somheder. Kenneth´s startup fokus er busi­ness angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller.

Ken­neth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 star­tups og vækstvirksomheder.

Tidligere bag­grund som bl.a. mar­ket­ing man­ager hos Brüel og Kjær, hvor Ken­neth var ansat i en 10 årig periode.