Skattefradrag for tab på aktier noteret på First North

Skattefradrag for tab på aktier noteret på First North

Selvom First North omtales som en vækstbørs og drives af NASDAQ OMX, så er det i skattemæssig forstand ikke en egentlig børs. Det er godt for dem, der har tabt penge på aktier, der handles på den alternative markedsplads.

 

Artiklen er forfattet af Morten Neumann Jørgensen, Senior Manager hos BDO Danmark, partner af IPO Bootcamp

Når det gælder private investorers aktieinvesteringer, skelnes der skattemæssigt mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og aktier, der ikke er optaget på et sådant marked. I daglig tale omtales det som en skelnen mellem noterede aktier og unoterede aktier.

Så meget kan du trække fra – kort sagt

Udredningen kan lynhurtigt blive teknisk tungt. Så lad os starte med den helt korte tommelfinger-regel: Hvis du f.eks. taber 300.000 kr. på First North, så kan du trække mindst 100.000 kr. af tabet fra i din indkomstskat. Den fordel har du ikke på de store børser.

Fradrag er betinget af, at der ikke er positiv aktieindkomst til modregning. I så fald går de ud med hinanden 1:1. Hvis man f.eks. har modtaget udbytte for 300.000 kr. og har et tab fra First North på 300.000 kr., så er nettotab/gevinst 0 kr.

Vækstbørsen er skattemæssigt ikke et reguleret marked

Selvom First North er en del af NASDAQ OMX, så anses vækstbørsen ikke i skattemæssig henseende for et reguleret marked. Gevinster og tab på aktier, der handles på denne vækstbørs, behandles derfor på helt samme måde som investeringer i andre unoterede aktier og anparter, herunder anparter i selskaber, som man selv har stiftet.

Gevinster og tab på såvel noterede som unoterede aktier og anparter behandles normalt altid som aktieindkomst. Det samme gælder modtagne udbytter af den slags. Er årets aktieindkomst samlet set positiv, beskattes den med 27 % op til et beløb på 56.500 kr. (2021) og med 42 % af den overskydende del. Beløbsgrænsen for ægtefæller er 113.000 kr. Et uudnyttet bundfradrag hos den ene ægtefælle kan bruges af den anden.

Tabsfradrag på noterede vs unoterede aktier

Den skattemæssige sondring mellem noterede og unoterede aktier (aktier handlet på et ureguleret marked) og anparter har kun betydning i forhold til tab.

Noterede aktier
Et nettotab på noterede aktier kan ikke modregnes i anden indkomst, men alene fremføres til modregning i gevinster på sådanne aktier i et senere indkomstår. Der gælder ikke nogen tidsbegrænsning i forhold til, hvornår et sådant tab skal være brugt. Mange får dog aldrig brugt deres tabsfradrag. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Unoterede aktier
Et nettotab på unoterede aktier omregnes derimod til skatteværdi med de samme satser som for positiv aktieindkomst. Altså med 27 % af de første 56.500 kr. (113.000 kr.) af tabet og med 42 % af den overskydende del. Omregningen sker automatisk på årsopgørelsen, og det udregnede beløb modregnes i skat af anden indkomst, herunder også lønindkomst. I de fleste tilfælde vil et tab på sådanne aktier derfor kunne udnyttes skattemæssigt allerede i det år, hvori det er realiseret. Er tabet så stort, at skatteværdien overstiger skatten af anden indkomst, overføres den overskydende del til modregning i skatten i efterfølgende år. Der sker ikke udbetaling af en ubrugt skatteværdi.

Tabsfradraget gælder ikke ved ejerskab via holding

Bemærk, at det kun gælder hvis du ejer aktierne/kapitalandelene personligt. Hvis det er via holdingselskab, hvilket typisk er tilfældet for professionelle investorer, så gælder der andre regler. Dette går vi ikke nærmere i dybden med i denne omgang.

Beregningseksempler

Når du har tab fra den her type aktiesalg (altså aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked) og du ikke har positiv aktieindkomst ved siden af (som fx fra salg af børsnoterede aktier), så omregnes aktietabet til en skatteværdi med de samme satser som for positiv aktieindkomst. Altså med 27 % af de første 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller) af tabet og med 42 % af den overskydende del.

Det vil sige, at et nettotab på f.eks. 100.000 kr. (for en ugift) omregnes til 33.525 kr. som betegnes “negativ aktieskat”. Den negativ aktieskat modregnes 1:1 i de beregnede indkomstskatter. De 33.525 kr. er beregnet som 27 % af 56.500 kr. svarende til 15.255 kr. og 42% af resten på 43.500 kr. svarende til 18.270 kr., hvilket giver 33.525 kr. (15.255 kr. + 18.270 kr.).

Når du har opgjort nettotabet fra dit salg af disse aktier, skal tabet blot indtastes på i din skattemappe på din årsopgørelse. Dernæst beregnes og modregnes tabet automatisk på årsopgørelsen. Er tabet ”for stort” i forhold til de beregnede indkomster skatter for indkomståret, vil tabet blive fremført til senere indkomstår.

Fradrag ved tab på 100.000 kr. på First North

Netto tab100.000
56.50027%15.255
43.50042%18.270
 Total negativ aktieskat33.525

Forskellen mellem at være gift og ugift:

Er man gift så er bundgrænsen 2 x 56.500 kr. – det gør dog ikke den store forskel i kroner og øre. Her er to beregningseksempler:

Ugift
Netto tab100.000
56.50027%15.255
43.50042%18.270
 Total negativ aktieskat33.525

 

Gift
Netto tab100.000
100.00027%27.000
              –42%            –
 Total negativ aktieskat27.000

Fradrag ved tab på 300.000 kr. på First North

Ugift
Netto tab300.000
56.50027%15.255
243.50042%102.270
 Total negativ aktieskat117.525

 

Gift
Netto tab300.000
113.00027%30.510
187.00042%78.540
 Total negativ aktieskat109.050

Skriv vækstbørsens værktøjer på CV’et og tilfør endnu mere værdi

Aldrig har der været større efterspørgsel på IPO-kompetencer i blandt ejerkredse og bestyrelser. Mange startups spørger sig selv, om vækstbørsen er vejen frem. Nu kan du blive den, de andre spørger til råds. Bliv klar eller afklaret i løbet af 3 intense sessioner sammen med Danmarks førende IPO-eksperter. Styrk samtidig jeres investeringscase med et konkret kvalitetsstempel.

Ledige pladser – læs mere