Scores

Key­stones Score

Test hvor stærkt din case vil stå i Key­stones netværket

Er du nys­ger­rig på om din case er under eller over stan­dar­den? Din Key­stones Score kan give en hur­tig indikation.

Tag testen her

Er din case “investor ready”?

Når en virk­somhed overve­jer eller beslut­ter at rejse risikovil­lig kap­i­tal og/eller kom­pe­tencer, så kan der være meget lang vej fra erk­endelse til iden­ti­fi­cer­ing af de(n) rette kandidat(er) og/eller penge på kon­toen. Der kan gå alt fra et par uger til år afhængigt af, hvor ”investor­moden” casen er og til hvem, den målrettes.

Virk­somheder, der overve­jer, om de skal bringe Key­stones i spil, stiller os ofte føl­gende spørgsmål:

  • Er Key­stones netvær­ket det rigtige skridt for mig?
  • Hvor gode er min chancer i Key­stones netværket?
  • Hvor høj er jeres hit rate?
  • Hvor lang tid kan jeg regne med at vente, før jeg har fun­det dét, jeg søger gen­nem jer?

10-trins kval­i­fi­cer­ingsskala

Svaret på oven­stående spørgsmål afhænger helt af casen og hvor godt den er for­beredt til at møde Key­stones netvær­ket. Om casen er veleg­net, kval­i­fi­ceret eller ”investor­moden” i forhold til lige netop Key­stones netvær­ket, kan i grove træk vur­deres på en skala fra 1 til 10, hvor en score på 10 svarer til, at casen er yderst investeringsparat.

Seks ind­sat­som­råder

Key­stones har mange års erfar­ing med hvilke mekanis­mer, der dri­ver en invester­ing­spro­ces frem. Overord­net kan mekanis­merne kat­e­goris­eres i seks ”ind­sat­som­råder”, der let kan sam­men­lignes med salg af en vare. Varens ind­hold er selve virk­somhe­den, og det for­ventes, at den er af høj kvalitet. F.eks. fordi team, teknologi, marked og væk­st­mu­ligheder ser lovende ud. Men hvad med vare­dekla­ra­tio­nen og måden casen er pakket ind på, dens juridiske blåstem­pling og måden den udby­des på, opbaknin­gen fra baglan­det mv.? Disse spørgsmål kan let blive over­set, selv om de har uhyre stor ind­fly­delse på tid­sho­risont og chancer i forbindelse med en investeringsrunde.

Virk­somhe­den

Problem/behov, stadie, team, vær­dian­sæt­telse mv.

Investor­ma­te­ri­alet

Hvilken type infor­ma­tioner, har du forberedt?

Opbaknin­gen

Har du styr på baglan­det og dem som skal støtte op om processen?

Juridiske ram­mer

Er de vigtig­ste dokument-udkast klar til investor-gennemgang?

Invester­ing­sprocessen

Hvor­dan gribes selve invester­ing­sprocessen an?

Dig­i­tale værktøjer

Hvilke værk­tø­jer bruges til at lette arbejdet?

Ca. 50 check-spørgsmål

Testen er sim­pel og består af ca. 50 check-spørgsmål. Jo flere der kan svares ”ja” til, des højere score vil casen opnå. De enkelte check-spørgsmål tillægges dog forskel­lig værdi afhængigt af Key­stones’ erfaringer og præferencer.

Tag testen her