Samar­be­jd­saf­tale med Keystones

Føl­gende aftale reg­ulerer samar­be­jdet mellem Key­stones og virksomheder/virksomhedsejere, der gør brug af Key­stones’ service.


1. SAMARBEJDETS FORMÅL

For­mået med samar­be­jdet er at bidrage til, at virk­somhe­den får til­ført de kom­pen­tencer og/eller den finan­sier­ing, som er nød­vendig for at videreud­vikle virksomheden.


2. KEYSTONESSERVICE

Key­stones’ ser­vice består af at intro­duc­ere virk­somhe­den til Key­stones’ netværk via føl­gende kanaler:
> Elek­tro­n­isk post til netværket
> Key­stones’ hjemmeside
> Sociale medier
> Netværksmøder
Bru­gen af oven­nævnte kanaler kan ind­skær­pes efter aftale.


3. KEYSTONESNETVÆRK

Med “Key­stones’ netværk” ref­er­eres oftest til én eller flere af neden­stående kredse:
> Keystones-medlemmer
> Danske investor­netværk som Key­stones samar­be­jder med
> Key­stones’ pro­fes­sionelle bek­endt­sk­ab­skreds uden for oven­nævnte netværk

 

4. INFORMATIONSDELING 

 

4.1 Del­ing af præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale
Netvær­ket og Key­stones for­be­holder sig ret­ten til at dele virk­somhe­dens præsen­ta­tion til alle netværksmedlem­merne efter sam­tykke med virksomheden.

 

4.2. Offentlig doku­men­ta­tion af samar­be­jdet
Hvis virk­somhe­den ønsker at holde samar­be­jdet fortroligt, er det virk­somhe­dens
ans­var at opl­yse herom.  Netvær­ket og Key­stones for­be­holder sig ret­ten til at bruge virk­somhe­den i sin markeds­føring samt som reference/case på sociale medier og hjemme­side evt. med foto, logo og kort virksomhedsbeskrivelse.


5. FØR ET NETVÆRKSMØDE


5.1 Annon­cer­ing
Virk­somhe­den sender annon­cetekst til Key­stones hur­tigst mulig efter nærværende aftale er bekræftet af virk­somhe­den. Annon­cetek­sten kan maks inde­holde 1000 ord og bør som min­i­mum beskrive problem/løsning, produkt/service, sta­tus, team og det virk­somhe­den tilbyder/søger.

 

5.2 Præsen­ta­tion­s­ma­te­ri­ale
Færdig præsen­ta­tion skal sendes til Key­stones sen­est 5 dage før netværksmødet, så Key­stones kan nå at give feed­back forud for mødet. Investor-præsentationsskabelon kan hentes her. Ska­be­lo­nen skal kun bruges til inspi­ra­tion og bør ikke udfyldes direkte.


6. UNDER ET NETVÆRKSMØDE

 

6.1 Ankomst
Virk­somhe­den skal være på det aftalte sted sen­est en halv time før velkomst. Virk­somhe­den er velkom­men til at med­bringe flere repræsen­tan­ter fra fir­maet. I så fald skal Virk­somhe­den opl­yse per­son­ernes navn i god tid.

 

6.2 Fortro­lighed
Der vil være inve­storer, part­nere og øvrige netværksmedlem­mer og evt. flere virk­somheder til stede under præsen­ta­tio­nen. Key­stones har ikke under­skrevne fortro­lighed­saf­taler med de tilst­ede­værende, så virk­somhe­den skal overveje hvilke data, der præsen­teres. Key­stones er åben for at sparre omkring dette.

6.3 Præsen­ta­tion

Virk­somhe­den skal med­bringe sin præsen­ta­tion på et USB-stick til mødet – eller gerne tage en lap­top med, hvis dette fore­trækkes. Hvis der præsen­teres på en Mac, skal virk­somhe­den selv med­bringe alle de rel­e­vante adapters/converters.
Der er afsat 10 min­ut­ter til præsen­ta­tio­nen og derefter en kort runde med spørgsmål og svar. At præsen­tere en virk­somhed på 10 min­ut­ter kræver en god por­tion for­bere­delse. Det er vigtigt at over­holde tids­be­græn­snin­gen, da over­skredne min­ut­ter fratrækkes tiden til spørgsmål og svar. Over­skrides tiden bety­deligt, vil man blive afbrudt. Der er pro­jek­tor i lokalet. Key­stones anbe­faler en stan­dard præsen­ta­tion, som ikke kræver lyd, inter­net­forbindelse og lignende.


7. EFTER ET NETVÆRKSMØDE

Ans­varet for feed­back og opføl­gn­ing aftales mellem Key­stones og virk­somhe­den forud for hvert netværksmøde. Ved min­dre netværksmøder vil det typisk være virk­somhe­den selv, der har opføl­gn­ingsans­varet. Ved større netværksmøder vil Key­stones typisk stå for at uddele spørgeske­maer, hvor delt­agere kan indikere, om de ønsker at give faglig spar­ring og/eller ønsker yderligere infor­ma­tion om virk­somhe­den. Her sørger Key­stones typisk for, at virk­somhe­den og de inter­esserede delt­agere vil blive sat i forbindelse med hinan­den hur­tigst mulig efter netværksmødet. For­lø­bet herefter over­lades til virk­somhe­den med min­dre andet er aftalt.