Særarrangement: Investor Summit Odense

Særarrangement: Investor Summit Odense

Er du investor med en særlig inter­esse for robot­ter, droner og velfærd­ste­knolo­gier, så sæt et kryds i kalen­deren ons­dag den 12. sep­tem­ber kl. 14:00. Arrange­mentet afholdes i Odense Con­gress Cen­ter, Ørbækvej 350 Odense . Ambi­tio­nen med arrange­mentet er at knytte tæt­tere bånd mellem inve­storer og kap­i­tal­sø­gende virk­somheder, samt give dig et ind­b­lik i det unikke økosys­tem omkring udvikling af nye virk­somheder i Odense. Ud over neden­stående pro­gram vil der være bazar område med 25 virksomheder.

Er du medlem, kan du tilmelde dig her. Øvrige kan tilmelde sig her.

Pro­gram:

14:00 – 14:30 Check-in

14:30 – 14:45 Wel­come by Michael Hansen

14:45 – 15:00 Keynote: CEO Helge Holm-Larsen SDI, Insight in 6 com­pa­nies look­ing for funding

15:00 – 16:15 Investorpitches

16:15 – 16:45 Net­work­ing Break

16:45 – 17:00 Keynote: CEO Anders Bunds­gaard Odico, Odico´s jour­ney towards being the first Dan­ish Robotic IPO

17:00 — 18:15 Investorpitches

18:15 — Net­work­ing dinner

Du kan læse mere om even­tet her.

OBS: Vi gør opmærk­som på, at arrange­mentet er gratis for inve­storer, men at der er væsentlige omkost­ninger for­bun­det med arrange­mentet. Meld der­for gerne afbud, hvis du skulle blive forhin­dret i at delt­age. Odense Investor Sum­mit er arran­geret af Invest in Odense.

Vi glæder os til at se dig