Tommy Andersen

Nyt brændstof på Business Angel Årsmødet 2015

For dig som gik glip af Dan­marks Busi­ness Angel Årsmøde d. 21 maj hos væk­stkome­ten Uni­ver­sal Robots, får du her et kort recap fra en udbyt­terig dag rig på inspi­ra­tion og netværk. 


På Årsmødet sam­lede vi for anden gang i træk lan­dets 4 busi­ness angels netværk hvo­raf 120 angels, part­nere og spon­sorer havde fun­det vej til fynske Uni­ver­sal Robots, der skulle danne ram­mer for dette års begiven­hed. I fælleskab og på tværs af den geografiske opdel­ing blev der således bygget videre på forhold­ende og den for­satte han­dlekraft i den danske BA branche.
Dagen igen­nem blev der netvær­ket til den helt store guldmedalje og viden­del­ing om nye syndikerings-modeller fra ind– og udland, gribende exit-stories, den årlige gæste­tale fra skat­tem­i­nis­teren, kåring af årets Busi­ness Angel, inter­es­sante invester­ingsmu­ligheder efter­fulgt af et dynamisk og under­hold­ende invester­ingsræs, stod alt sam­men på dette års menu. Pro­gram­met blev vel mødt af et oplagt og nys­ger­rigt pub­likum, hvo­raf mange bød ind med gode indspark, som alle bidrog til at fremme faglighe­den i branchen. Engage­mentet fra netværkene og de mange nye ansigter var dermed med til at sikre, at Dan­marks største angel-begivenhed igen blev en gedi­gen suc­ces.
Vi kan nu se frem til næste års arrange­ment, hvor vi håber at gense gamle og nye medlem­mer til mere dia­log og videreud­vikling af branchens rammevilkår.

Gense dagen i billeder her.

 

På Årsmødet kunne vi præsen­tere flere spæn­dende talere, heriblandt:

  • Peter Cow­ley, UK Angel Investor of the Year, som løft­ede sløret for hans vin­dende busi­ness angel (syn­dik­er­ing) strategi – herun­der ram­mevilkår og suc­ces­fak­torer på engelsk grund.
  • Tommy Ander­sen, nykåret som Årets Busi­ness Angel 2015, satte fokus på hans dis­rup­tive for­ret­ningsmodel der førte til det suc­ces­rige salg af Libratone.
  • Thomas Knud­sen, busi­ness angel og direk­tør i Fal­con Invest, tog os med bag sce­nen til his­to­rien om en unik kap­i­ta­lan­skaf­felses­model, som førte til en virk­somhed på 120 ansatte og et flot exit.
  • Steen Don­ner fra ScionDTU har hen­tet inspi­ra­tion fra sam­spillet mellem accel­er­a­torer og inve­storer i Sil­i­con Val­ley og inviterede de danske busi­ness angels til et lig­nende samar­be­jde med udgangspunkt i hard­ware accel­er­a­toren Dan­ish Tech Challenge.