Business angel undersøgelse

Ny analyse om danske business angels

Væk­st­fonden og Key­stones har netop fore­taget en analyse af de danske busi­ness angels. Analy­sen viser bl.a. at der lige nu er høj invester­ingslyst og at inve­storer med indus­trib­ag­grund ram­mer de bed­ste afkast.

Du kan læse hele analy­sen her

Analy­sen ser også nærmere på, hvilke kat­e­gorier af danske busi­ness angels, der opnår de højeste afkast på deres investeringer. Det viser sig, at inve­storer med iværk­sæt­terbag­grund sam­let set opnår et bety­deligt højere afkast på deres investeringer, end deres kol­le­gaer med en bag­grund fra virk­somhed­sledelse. Analy­sen viser, at knap 70% af inve­storer med iværk­sæt­terbag­grund har opnået et afkast på 400% eller mere, mens det for busi­ness angels med en bag­grund fra virk­somhed­sledelse kun er 40%, der har opnået et tilsvarende afkast.

Men hvad skyldes denne forskel? Et bud kunne være at: ”It takes one to know one” – altså at en suc­ces­fuld investor med iværk­sæt­terbag­grund er i stand til at spotte den rå iværk­sæt­ter­dia­mant og til at coache en startup med ganske få nøgleper­soner på bedre vis end en cor­po­rate man­ager, der oftest er vant til at have mange ressourcer til sin rådighed, arbe­jder med 5-års strate­gi­planer, LEAN pro­jek­ter i pro­duk­tion­shallen og deru­dover har fået en fast og stor lønsed­del hver måned i mange, mange år. Og hvor medar­be­jderne i øvrigt også får deres gode løns­edler uden det store drama. Fra et cor­po­rate per­spek­tiv kan det således være vanske­ligt at spotte, hvilke gener det kræver at udvikle en lille virk­somhed, hvor stifteren kæm­per med lik­viditeten hver dag, hvor pro­duk­terne egentlig ikke er helt færdige, hvor medar­be­jderne skal motiveres af et løfte om frem­tidige guld­gru­ber mere end nuværende løn og hvor brand­sluknin­gen sker fra dag til dag. Det er to helt forskel­lige verdener.