Nordiske virksomheder dystede i salgsteknik på DTU

Nordiske virksomheder dystede i salgsteknik på DTU

Super bra arrange­ment”, udbrød CEO Ida-Maria Sin­torn for Svenske Viron­nova AB om EUREKA Ven­ture Acad­emy Copen­hagen, som de nordiske lande afholdt i samar­be­jde med EUREKA, Euro­pean Busi­ness Angle Net­work og Europe Unlimited.

15 nordiske start-up virk­somheder og 9 venture-repræsentanter, satte hinan­den i stævne på Scion DTU den 21. april 2015 for at lære den svære kunst at sælge sit pro­jekt til inve­storer på blot 3 minutter. 

Virk­somhed­erne kom fra alle fagom­råder med det til­fælles, at de havde udviklet et højte­k­nol­o­gisk pro­dukt, der på sigt skal markeds­føres inter­na­tion­alt — og så man­gler de alle kap­i­tal til at løfte pro­duk­tet ud på markedet. Et anden fællestræk for flere af virk­somhed­erne var, at de havde delt­aget i det inter­na­tionale SMV–ret­tede Eurostars-program. Det er EUREKA og en række af de 41 EUREKA medlem­s­lande, som havde taget ini­tia­tiv til dagen på DTU. Sam­tidig er det en optakt til en stor ven­ture cup som foregår i Schweiz i juni, hvor 50 SMV’er og ligeså mange inve­storer mødes.

Gen­nem præsen­ta­tioner, kri­tik og per­son­lig coach­ing lærte de delt­a­gende virk­somheder, hvor­dan man skal præsen­tere sin for­ret­ningsidé for investorer.

Inno­va­tions­fonden bevil­ger årligt 50 mio.kr. til danske delt­agere i 20–25 Eurostars pro­jek­ter. Næste ansøgn­ings­frist er den 17. sep­tem­ber 2015.