Når man vover pelsen på helt nye græsgange

Når man vover pelsen på helt nye græsgange

CASE STORY: Tjen­este­torvet har været “Ugens case” hos Key­stones og har præsen­teret for medlem­merne for at finde nye partnere.

En af nor­dens førende sam­men­lign­ingsportaler, Tjenestetorvet.dk, stod over for en turn-around, nye væk­st­planer og hård konkur­rence fra rivalis­erende udby­dere. Det afholdt ikke to ild­sjæle fra Keystones-netværket fra at tage udfor­drin­gen op som nye mede­jere af Tjenestetorvet.dk. Michael Vegh og Tor­ben Schmock har flere års erfaringer med ledelse, for­ret­ning­sud­vikling, opstart og salg af virk­somheder, men hvad angår por­taløkonomien, har de vovet sig ind på ukendt territorium.


Der­for tog vi springet

Selvom at der findes et hav af forskel­lige online og dig­i­tale sam­men­lign­ingssider, så har virk­somheds­byg­gerne ikke været i tvivl om, at der er en fremtid i Tjenestetorvet.

Jeg gik med i Tjen­este­torvet, fordi det er en virk­somhed, der har vist sit poten­tiale i Norge til at blive marked­sleder og som der­for besid­der de kom­pe­tencer, der skal til. Tjen­este­torvet har selv udviklet hele sin IT-platform og er netop ved at intro­duc­ere en endnu mere avanceret plat­form til både Dan­mark og Norge”, fortæller Michael Vegh. Tor­ben Schmock fortæller om sit udgangspunkt: ”Jeg havde over et stykke tid søgt en ny erhvervs­mæs­sig rejse, hvor jeg som mede­jer kunne være en aktiv del af opbygn­ing eller videreud­vikling af en virk­somhed. Via Key­stones blev jeg intro­duc­eret til Tjenestetorvet.dk, som søgte part­nere til at tage virk­somhe­den til næste niveau.”

Første skridt på rejsen

De to nye mede­jere har erfaret, at processen med at få lavet en ordentlig aftale og komme i arbe­jd­stø­jet varer læn­gere tid end forventet.

Som altid tager tin­gene læn­gere tid end bereg­net. Første skridt var at blive enige om de generelle kom­mer­cielle betingelser. Det tog naturligvis sin tid. Derefter krævede gode og for­nuftige argu­menter fra vores advokat, at vi alle skulle gen­overveje flere ele­menter omkring samar­be­jdet. Visse ting tog vi til os, mens vi stod fast på flere andre ele­menter”, udtaler Michael Vegh.

For­løs­ning af et inter­na­tion­alt potentiale

Tor­ben Schmock fortæller, at det var en udfor­dring, at tage fat i en virk­somhed inden for online– og dig­i­tal sam­men­lign­ing. Men også inter­es­sant, da der er mulighed for at udvide virk­somhe­den internationalt.

Ejer­sk­a­bet af den dig­i­tale ’motor’, som er grund­laget for vores for­ret­ning, giver mulighed for at starte lig­nende kon­cepter i udlan­det, hvilket for alle i virk­somhe­den vil være en kæmpe udfor­dring, men også en naturlig videreud­vikling af Tjen­este­torvet”, fortæller Tor­ben Schmock.

“Vi er kom­met på skolebænken”

Begge part­nere ser rejsen som en udfor­dring og ser frem til et samar­be­jde mellem teamet i Norge og part­nerne i Danmark.

Der er et stærkt team i Norge og med tre erfarne part­nere i Dan­mark er teamet også her klar til en ny rejse. Der er altså tale om et gen­nem­prøvet pro­dukt og kon­cept, som vi ved fun­gerer. I vores nye team er vi nu dækket rigtigt godt ind med stor erfar­ing omkring salg, mar­ket­ing og generel ledelse”, udtaler Michael Vegh.

De er begge sikre på, at deres tidligere erfaringer fra andre virk­somheder vil være en styrke for dem. Og at der er flere ting, som de man­gler at lære.

Vi er to nye part­nere som har en solid kom­pe­tence inden for salg og ledelse, men ingen erfar­ing inden for dig­i­tal markeds­føring, som denne virk­somhed i meget høj grad er baseret på. Der­for er vi kom­met på skole­bænken hvad det angår – heldigvis på et spæn­dende og inter­es­sant område. Omvendt ses det allerede nu, at vi begge kan bidrage med vores respek­tive kom­pe­tencer inden for salg og ledelse”, udtaler Tor­ben Schmock og fort­sæt­ter: ”Fra tidligere virk­somhedsin­volveringer har jeg lært, at erfaringer på området er meget afgørende, når man væl­ger at indtræde med hæn­derne på koge­pladen i en ny virk­somhed. Desu­den, har det for mig haft stor betyd­ning at mit netværk har hjulpet med god spar­ring på alle områder. Jo, selvføl­gelig; ting tager tid! Fra den indle­dende dia­log start­ede til en under­skrevet aftale var i hus, gik der væsentlig læn­gere tid end først for­ven­tet.”

”Eksekvér, eksekvér og atter eksekvér”

Strategi og plan­lægn­ing er nøgle­ord og der­for er det vigtigt, at alle parter er enige om, hvilken vej virk­somhe­den skal gå.

De nye part­nere skal først og fremmest lære og forstå for­ret­nin­gen i detal­jer, hvilket vil komme hen ad vejen. Der skal i høj grad tales strategi og plan­lægges så alle er enige om, hvilken vej vi skal gå. Og så gælder det om at eksek­vere, eksek­vere og atter eksek­vere”, udtaler Michael Vegh.

Key­stones ønsker de nye part­nere alt godt i fremtiden.


Om Tjenestetorvet.dk:

Tjenestetorvet.dk er en dig­i­tal sam­men­lign­ingst­jen­este, som har eksis­teret siden 2010. Via Tjenestetorvet.dk kan du ind­hente de bil­lig­ste løs­ninger på eksem­pelvis for­sikringer, mobi­labon­nementer, lån mm. Virk­somhe­den er dat­tersel­skab af norske Tjenestetorget.no.

Besøg hjemmes­i­den her

 

Michael Vegh

  • Part­ner, Tjenestetorvet.dk
  • Uddan­net fra CBS, cand. merc
  • Arbe­jder for flere star­tups bl.a. som advi­sor i fin­tech star­tup­pet “Swi­ipe Payments”
  • Kom­pe­tencer inde for bl.a. fin­tech con­sumer finance, for­ret­ning­sud­vikling, salg og marketing

Tor­ben Schmock

  • Part­ner, Tjenestetorvet.dk
  • Uddan­net eksportingeniør
  • Arbe­jder bl.a. som Founder og board­mem­ber ved “weSwapp”
  • Kom­pe­tencer inden for bl.a. busi­ness analy­sis, star­tups og salg.

 

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her