Medlemsportræt: Ulla Heurlin, CEO og business angel

Medlemsportræt: Ulla Heurlin, CEO og business angel

Mine erfaringer inden for virk­somheds­byg­geri & iværksætteri:

Jeg bræn­der for at få virk­somheder til at fun­gere, så der opstår nye muligheder for kun­der, medar­be­jdere og inve­stor­erne. Gen­nem årene har jeg arbe­jdet med flere forskel­lige typer virk­somheder – både meget store, mellem­store og meget små. En var i dyb krise, en anden hastigt på vej i krise og nogen var gået helt i stå. Alle var de kende­teg­net ved at have dygtige og højt uddannede medar­be­jdere, der man­glede kun­de­fokus og ret­ning i stærkt konkur­ren­ceprægede og reg­ulerede markeder. Jeg er stolt over, at alle virk­somhed­erne lever i bed­ste vel­gående i dag.

Den sen­este lille virk­somhed var jeg med til at sælge til en større europæisk kon­cern, sådan at der opstod helt nye muligheder for vækst og udvikling. Så det var ikke kun inve­stor­erne, der var glade, men også kun­derne og medarbejderne.

Ved siden af mit arbe­jde har jeg i flere år arbe­jdet med star­tups og iværk­sæt­tere, primært inden for tech. Det gør jeg med stor glæde. Det er altid inspir­erende og udviklende for mig selv, og så er det mit bidrag til at skabe arbe­jd­spladser og vækst i Dan­mark. Det er den måde, jeg kan ”sende ele­va­toren ned” til de næste virk­somhed­sledere, hjælpe dem med kon­tak­ter, støtte og prak­tisk erfar­ing, så de kan lykkes.

 

Overve­jer du medlem­skab af Key­stones?
Læs mere her